Add Your Heading Text Here

Search
Close this search box.

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΑΜΠ1278/11-04-2024 για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών ένδυσης για τις ανάγκες της των Μονάδων Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη

AMIF TAME 2022

Καταχωριστέο στο ΚΗΜΔΗΣ

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΑΜΠ1278/11-04-2024

Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών ένδυσης για τις ανάγκες της των Μονάδων Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.788,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 2.217,12 ευρώ με Φ.Π.Α.

CPV: εξωτερικά ενδύματα: 18200000-1, εσώρουχα: 18310000-5, ενδύματα νυκτός: 18318500-6, υποδήματα 18800000-7

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) και Υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη, (Λέοντος Σοφού 26) στα πλαίσια  του έργου ΠΥΛΗ, της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΠΥΛΗ» (κωδικός ΟΠΣ MIS 5062120), το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών ένδυσης:

Είδη ατομικής υγιεινήςΜΟΝΑΔΑΑ/Α Τεχ. Προδ.ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣΠΡΟΫΠ/ΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑΠΡΟΫΠ/ΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
ΟΜΑΔΑ Α: ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
Μπλούζα μακρυμάνικη αντρικήτμχΑ.1107,00 €70,00 €
Μπλούζα κοντομάνικη αντρικήτμχΑ.2256,00 €150,00 €
Ζακέτα φούτερ αντρική με κουκούλατμχΑ.3169,00 €144,00 €
Μπουφάν χειμερινό αντρικότμχΑ.41030,00 €300,00 €
Μπουφάν ανοιξιάτικο αντρικότμχΑ.51015,00 €150,00 €
Παντελόνι φόρμας αντρικότμχΑ.61411,00 €154,00 €
Παντελόνι υφασμάτινο τύπου cargo αντρικότμχΑ.71517,00 €255,00 €
Βερμούδα αντρικήτμχΑ.8159,00 €135,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α:1.358,00 €
ΟΜΑΔΑ Β: ΕΣΩΡΟΥΧΑ & ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΝΥΚΤΟΣ
Εσώρουχο τύπου μπόξερ αντρικάτμχΒ.1302,00 €60,00 €
Κάλτσες αντρικέςτμχΒ.2301,00 €30,00 €
Φανελάκια κοντομάνικα αντρικάτμχΒ.3303,00 €90,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β:180,00 €
ΟΜΑΔΑ Ε: ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ
Αθλητικά παπούτσια αντρικάτμχΕ.11018,00 €180,00 €
Παντόφλες αντρικές καλοκαιρινές (σαγιονάρες)τμχΕ.2145,00 €70,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ:250,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠ/ΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ1.788,00 €
ΦΠΑ 24%429,12 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠ/ΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ2.217,12 €

Η προμήθεια θα γίνει με τους Ειδικούς όρους, που ακολουθούν.

 1. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους για μια ή περισσότερες ΟΜΑΔΕΣ της ζητούμενης προμήθειας, προσφέροντας για το σύνολο της ποσότητας κάθε ΟΜΑΔΑΣ.
 2. Προσφορά που υποβάλλεται για μέρος της προμήθειας απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
 3. Η προμήθεια θα ανατεθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της προμήθειας της κάθε ΟΜΑΔΑΣ άνευ ΦΠΑ.
 4. Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον ανάδοχο από την κατακύρωση  έως τις 31/05/2024.
 5. Η ανάθεση τίθεται σε ισχύ από την ημέρα κατακύρωσης της μέχρι και την 31/05/2024.
 6. Όλα τα προσφερόμενα είδη θα είναι καινούργια, αμεταχείριστα και σε άριστη κατάσταση.
 7. Η ΑΡΣΙΣ διατηρεί το δικαίωμα να αυξομειώσει την ποσότητα κατακύρωσης στα πλαίσια του προϋπολογισμού ή να διακόψει οποτεδήποτε και μονομερώς την προμήθεια, ανάλογα με τις ανάγκες της. Στην περίπτωση αυτή Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν έχει δικαίωμα να απαιτήσει την εκτέλεση της προμήθειας μέχρι την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού της.
 8. Η παράδοση και παραλαβή των ειδών της προμήθειας θα γίνει άπαξ εντός 72 ωρών, κατόπιν τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής επικοινωνίας της ΑΡΣΙΣ με τον ανάδοχο, μετά την ανάθεση της προμήθειας. Η παράδοση και παραλαβή των ειδών της προμήθειας θα γίνεται με έξοδα και μέσα του αναδόχου στην διεύθυνση: Πτολεμαίων 40-42, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54630, 2310228850
 9. Ο Προμηθευτής θα έχει την ποιοτική – ποσοτική ευθύνη μέχρι την ολοκλήρωση της παράδοσης των προς προμήθεια ειδών στο εκάστοτε Κέντρο και έχει την υποχρέωση να αντικαθιστά άμεσα και με δικά του έξοδα κάθε ποσότητα που δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές.
 10. Τα είδη της προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι της παρούσας (Τεχνικές προδιαγραφές)
 11. Η παραλαβή των ειδών της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί από τον αρμόδιο υπάλληλο της ΑΡΣΙΣ που θα προσυπογράφει το σχετικό δελτίο παραλαβής και θα ελέγξει εάν η παράδοση των προϊόντων έγινε σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης.
 12. Ο προμηθευτής λαμβάνει γνώση των Ειδικών Όρων της προμήθειας και δεσμεύεται ότι θα συµµορφώνεται πλήρως με αυτούς, όπως αυτοί περιγράφονται λεπτομερώς στην παρούσα πρόσκληση. Μη τήρηση αυτών των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών συνεπάγεται την απόρριψη της παραλαβής.
 13. Όλα τα ζητούμενα είδη θα είναι γνωστού και αναγνωρισμένου τύπου, φτιαγμένα σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα πρότυπα για την ασφάλεια ΚΑΙ θα φέρουν σήμανση CE.
 14. Η σύνθεση όλων των ζητούμενων ειδών θα αποδεικνύεται με την αντίστοιχη ετικέτα ρούχου.
 15. Τα ανωτέρω θα είναι απολύτως καινούρια και αμεταχείριστα, σύγχρονης και εξελιγμένης κατασκευής, καθώς επίσης και γνωστού και αναγνωρισμένου τύπου και θα πληρούν τις προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στην παρούσα πρόσκληση.
 16. Οι αναφερόμενες συνθέσεις μπορούν να τροποποιηθούν, προσφέροντας είδη ανάλογου τύπου και αριθμού. Όπου αναφέρεται ότι το υλικό θα είναι χρωματιστό, η επιλογή χρώματος θα γίνει από την Αναθέτουσα.
 17. Ο Προμηθευτής θα παράσχει στην αντίστοιχη Δομή τα απαιτούμενα δείγματα, εμπορικούς καταλόγους, περιγραφές και φωτογραφίες των προϊόντων που θα προμηθεύσει, ώστε να γίνει επιλογή σχεδίων και χρωμάτων από την ποικιλία των προσφερόμενων.
 18. Ο δειγματισμός των ειδών θα ξεκινήσει από την επόμενη ημέρα της κατακύρωσης της προμήθειας στον μειοδότη ώστε να είναι εφικτή η ολοκλήρωση της προμήθειας εντός των χρονικών ορίων.
 19. Οι ποσότητες ανά είδος και μέγεθος είναι επίσης ενδεικτικές και μπορούν να αυξομειώνονται ανάλογα με τις ανάγκες των φιλοξενούμενων ασυνόδευτων ανηλίκων της ΑΡΣΙΣ, χωρίς όμως να αυξάνεται το οικονομικό αντικείμενο της προμήθειας.
 • Η ανάθεση μπορεί να τροποποιηθεί κατόπιν αιτήματος της ΑΡΣΙΣ και με τη σύμφωνη γνώμη του αναδόχου, κατά τα προβλεπόμενα στο ν. 4412/2016 περί προμηθειών του Δημοσίου.
 • Η εκχώρηση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων του σε τρίτους ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ.
 • Οι παραπάνω όροι θεωρούνται δεσμευτικοί, με ποινή απόρριψης της προσφοράς σε περίπτωση μη συμμόρφωσης σε κάποιον από αυτούς.
 • Η ανάθεση και η εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Δικαιολογητικά Συμμετοχής:

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

1) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας, για συμμετοχή

2) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού, για συμμετοχή

3) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας μη μισθωτών ΕΦΚΑ, για συμμετοχή (αφορά ατομικές επιχειρήσεις)

4) Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, στην οποία θα δηλώνεται ότι ΔΕΝ υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ενεργητική δωροδοκία κατά το ελληνικό δίκαιο και το δίκαιο του οικονομικού φορέα, απάτη εις βάρος των  οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας , παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5) Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ)

6) Σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης, εκτύπωση προσωποποιημένης πληροφόρησης της επιχείρησης από το Taxis, όπου φαίνεται ότι η επιχείρηση είναι ενεργή.

Διαδικασία πληρωμής:

 1. Η ΑΡΣΙΣ θα καταβάλλει την αξία των ειδών, που θα προμηθευτεί στα πλαίσια της παρούσας πρόσκλησης εντός εξήντα (60) ημερών ύστερα από την παράδοση των ειδών και την έκδοση από τον προμηθευτή των παρακάτω δικαιολογητικών πληρωμής:
 2. Τιμολόγιο-Δελτίο Αποστολής, στο οποίο να αναγράφονται το είδος, η ποσότητα, η τιμή μονάδας, η συνολική αξία των ειδών και οι νόμιμες επιβαρύνσεις,
 3. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, για είσπραξη, σε ισχύ (για ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού), όπου απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις.
 4. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας μη μισθωτών ΕΦΚΑ, για είσπραξη, σε ισχύ (ανάλογα με τη νομική μορφή του αναδόχου), όπου απαιτείται  από τις κείμενες διατάξεις
 5. Φορολογική ενημερότητα, για είσπραξη, σε ισχύ, (σε περίπτωση που το σύνολο των τιμολογίων είναι άνω των 1.500,00€ μικτά), όπου απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις ή Βεβαίωση φορολογικής οφειλής (σε περίπτωση μη απόδοσης των ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών), όπου απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις.
 6. Τον προμηθευτή βαρύνουν και συμπεριλαμβάνονται στην τιμή της προσφοράς του οι νόμιμες κρατήσεις όπως αυτές ισχύουν κατά την ημέρα της ανάθεσης
 7. Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης καθώς και σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων του αναδόχου ισχύουν τα οριζόμενα στο ν. 4412/2016 Περί προμηθειών του Δημοσίου.

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στην ΑΡΣΙΣ με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας (ταχυδρομικά έγγραφα, ηλεκτρονικά, με φαξ ή αντίστοιχο τρόπο).

•             Ταχυδρομική Διεύθυνση: Εγνατίας 30, 54625, Θεσσαλονίκη

•             Fax: 2310526150

•             Ηλεκτρονική Διεύθυνση: metoikos.procurement@gmail.com

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν Πληροφορίες από το site της Άρσις www.arsis.gr ή στα τηλέφωνα: 2316007622 και 2316009753.

Ημερομηνία λήψης της προσφοράς από την ΑΡΣΙΣ το αργότερο έως την 18/04/2024 ώρα 15.00

Όλα τα απαραίτητα έγγραφα που συνοδεύουν την πρόσκληση (υπόδειγμα προσφοράς, υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης) είναι αναρτημένα στη σελίδα της ΑΡΣΙΣ www.arsis.gr

Σε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν το χρόνο της παράτασης από το site της ΑΡΣΙΣ www.arsis.gr

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Για την πρόσκληση πατήστε εδώ

Για το υπόδειγμα της υπεύθυνης δήλωσης πατήστε εδώ

Για το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς πατήστε εδώ

Για τo ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I πατήστε εδώ

Για το υπόμνημα έγκρισης πατήστε εδώ

el