Add Your Heading Text Here

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ SUPER MARKET ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΕΣΤΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Προς: Κάθε Ενδιαφερόμενο

Αθήνα,  24/6/2020

Α.Π. ΠΡ 30/20

Θέμα: Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) προσκαλεί τους προμηθευτές σε υποβολή έγγραφων προσφορών για την προμήθεια ειδών super market που θα χρησιμοποιηθούν για τη σίτιση των φιλοξενουμένων της στη δομή EΣΤΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Λεωφόρος Συγγρού αρ. 352, Καλλιθέα – Αθήνα) που λειτουργεί η Οργάνωση, στο πλαίσιο του Προγράμματος «ESTIA II: Rental accommodation scheme for asylum seekers» (agreement symbol GRC01/2020/0000000248) που υλοποιεί η ΑΡΣΙΣ με χρηματοδότηση μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες,  για τη στέγαση προσφύγων ή αιτούντων άσυλο.

Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Δυνάμει σχετικής απόφασης των νομίμων εκπροσώπων της, η Αναθέτουσα Αρχή προσφεύγει στην διαδικασία «Πρόσκλησης προς Υποβολή Έγγραφης Προσφοράς» για την προμήθεια ειδών super market που θα χρησιμοποιηθούν για τη σίτιση των φιλοξενουμένων της στη δομή EΣΤΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Λεωφόρος Συγγρού αρ. 352, Καλλιθέα – Αθήνα) που λειτουργεί η Οργάνωση, στο πλαίσιο του Προγράμματος «ESTIA II: Rental accommodation scheme for asylum seekers» (agreement symbol GRC01/2020/0000000248) που υλοποιεί η ΑΡΣΙΣ με χρηματοδότηση μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες,  για τη στέγαση προσφύγων ή αιτούντων άσυλο.

Με την παρούσα σας καλούμε όπως μας υποβάλλετε έγγραφη προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια ειδών super market που θα χρησιμοποιηθούν για τη σίτιση των φιλοξενουμένων της ανωτέρω Δομής.

Χρόνος και Τόπος Υλοποίησης της προμήθειας: Τα προς προμήθεια είδη θα παραδίδονται ανά εβδομάδα στη δομή ΕΣΤΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ επί της Λεωφόρου Συγγρού αρ. 352, Καλλιθέα – Αθήνα, από 10η Ιουλίου 2020 και έως 31 Δεκεμβρίου 2020. Η Αναθέτουσα Αρχή θα ενημερώνει στο τέλος έκαστης εβδομάδας τον Ανάδοχο για τις ποσότητες των ειδών που θα χρειάζεται την επόμενη εβδομάδα.

Τρόπος πληρωμής: Η πληρωμή για την ανωτέρω προμήθεια θα γίνεται τμηματικά ανά παράδοση και συγκεκριμένα με την παράδοση έκαστης παρτίδας των ειδών και την παραλαβή της από την Αναθέτουσα Αρχή, υπό την προϋπόθεση της έκδοσης των σχετικών παραστατικών από τον Ανάδοχο (τιμολόγιο ή προτιμολόγιο) και την υπογραφή κάθε αναγκαίου εγγράφου από τους συμβαλλομένους.

Σημαντική Διευκρίνηση:

Η παρούσα διαδικασία θα οδηγήσει στην υπογραφή σύμβασης πλαισίου με τον ανάδοχο. Επομένως, η Αναθέτουσα Αρχή δε δεσμεύεται να προβεί κατά τη διάρκεια της σύμβασης πλαισίου σε παραγγελίες συγκεκριμένων ποσοτήτων από τον Ανάδοχο. Οι ποσότητες των ειδών που αναγράφονται στον πίνακα Γ είναι όλως ενδεικτικές και διόλου δεσμευτικές για την Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος δεσμεύεται να παρέχει τις εκάστοτε ποσότητες που θα αιτείται η Αναθέτουσα Αρχή στις συμφωνηθείσες τιμές, όπως αυτές θα αποτυπωθούν στον πίνακα Δ.

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1) Η υποβολή της προσφοράς από τους υποψηφίους αναδόχους θα πρέπει να γίνει έως και την 1η Ιουλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 με αποστολή επιστολής ή επιστολής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση  tkollias.arsis@gmail.com με την ένδειξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΙΔΗ SUPER MARKET – ΕΣΤΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Η προσφορά θα πρέπει να φέρει συμπληρωμένες τις τιμές των προϊόντων και τη σφραγίδα (αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο) και την υπογραφή του προσφέροντος (ή του νομίμου κατά περίπτωση εκπροσώπου του νομικού προσώπου).

2) Η συμμετοχή στην προκηρυσσόμενη διαδικασία με την παρούσα αναζήτηση έγγραφων προσφορών είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις, σε όσους πληρούν τις νομικές και οικονομικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στο παρόν έγγραφο.

3) Η σχετική προσφορά των υποψηφίων αναδόχων πρέπει να καλύπτει το σύνολο των προς προμήθεια ειδών, ενώ τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές του τμήματος Γ, γεγονός το οποίο θα βεβαιώνει και με την παρούσα και με τη σύμβαση ο Ανάδοχος.

4) Η Αναθέτουσα Αρχή δια των αρμοδίων οργάνων της θα αξιολογήσει τις υποβληθείσες προσφορές και θα αναθέσει την υπηρεσία στον προσφέροντα την χαμηλότερη προσφορά.

Η χαμηλότερη  οικονομική προσφορά, χωρίς ΦΠΑ, βάση των μοναδιαίων τιμών του πίνακα προδιαγραφών, ανά είδος, τεμάχιο ή συσκευασία, θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.

5) Ο προσφέρων τη χαμηλότερη τιμή θα ενημερώνεται άμεσα από την Αναθέτουσα Αρχή με κάθε μέσο (τηλεφωνικά, μέσω φάξ ή email) ώστε να προσκομίσει (μέσω φαξ ή email κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1) εντός τριών εργασίμων ημερών τα κάτωθι δικαιολογητικά προς  άμεση υπογραφή της συμβάσεως:

Α) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α’75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος να δηλώνει ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του:

 1. Δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1), δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2), απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2017, σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της Οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής, η οποία ενσωματώθηκε με το νόμο 4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 139), παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215), καθώς και για τα αδικήματα υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας.
 2. Δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, συνδιαλλαγή, προ-πτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης ή άλλη ανάλογη διαδικασία (ή ανάλογη διαδικασία σε περίπτωση αλλοδαπών νομικών προσώπων) και επίσης δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, συνδιαλλαγή, προ-πτωχευτική διαδικασία, εξυγίανση ή άλλη ανάλογη διαδικασία (ή ανάλογη διαδικασία σε περίπτωση αλλοδαπών νομικών προσώπων). Δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του νόμου 4548/2018 περί ανωνύμων εταιρειών, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Πτωχευτικού Κώδικα, όπως εκάστοτε ισχύει ή άλλη ανάλογη διαδικασία (ή ανάλογη διαδικασία σε περίπτωση αλλοδαπών νομικών προσώπων) και επίσης, δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία (ή ανάλογη διαδικασία σε περίπτωση αλλοδαπών νομικών προσώπων).
 3. Είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επιμελητήριο/επαγγελματικό μητρώο ή στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις ή έχει προβεί σε έναρξη επιτηδεύματος (για τα φυσικά πρόσωπα) και διαθέτει συναφή επαγγελματική δραστηριότητα με την παρεχόμενη υπηρεσία. Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις της χώρας εγκατάστασής τους και το ειδικό τους επάγγελμα.
 4. Δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα.
 5. Δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου, δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος και είναι συνεπής στην εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεών του προς τις Υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα.
 6. Δεν έχει κριθεί ποτέ από αρμόδιο όργανο ένοχος ψευδών δηλώσεων, κατά την παροχή πληροφοριών που του ζητήθηκε από τις Αναθέτουσες Αρχές σχετικά με την ανταπόκρισή του σε κριτήρια ποιοτικής επιλογής του και δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα αγορανομικού κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας.
 7. Δεν τελεί υπό κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων
 8. Έλαβε σαφή γνώση του εύρους, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, του αντικειμένου του έργου και συνέταξε την προσφορά σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων έλαβε γνώση και τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά του είναι ακριβή.
 9. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του που θα απορρέει από οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως λόγω αναβολής ή ακύρωσης του διαδικασίας πρόσκλησης  ή της υπαναχώρησής της.
 10. Θα διατηρήσει εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιήσει μόνο για τους σκοπούς της πρόσκλησης τα στοιχεία που τυχόν θα τεθούν υπόψη του σύμφωνα με τα στην παρούσα οριζόμενα.
 11. Τα προσφερόμενα είδη συμμορφώνονται προς όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στους κατασκευαστές για τα συγκεκριμένα προϊόντα, βάσει των κοινοτικών και εθνικών διατάξεων, καθώς και στις τεχνικές προδιαγραφές του πίνακα Γ.

Σε περίπτωση νομικών προσώπων, την υπεύθυνη δήλωση υπογράφει ο κατά περίπτωση νόμιμος εκπρόσωπός τους (δηλαδή όποιος έχει κατά περίπτωση δικαίωμα και εξουσία δέσμευσης της εταιρείας, σύμφωνα με το παραστατικό εκπροσώπησης της εταιρείας).

Β) Πιστοποιητικά που αποδεικνύουν ότι ο προσφέρων είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) εν ισχύ.

Γ) Αντίγραφο τελευταίου υποβληθέντος εντύπου Ε3 ή τελευταίου δημοσιευμένου ισολογισμού (αν πρόκειται για νομικά πρόσωπα που υποχρεούνται στη σύνταξη ισολογισμού).

– Προκειμένου για φυσικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζεται η έναρξη επιτηδεύματος και τυχόν μεταβολές, ώστε να αποδεικνύεται η συνάφεια του προσφέροντος με το αντικείμενο της προμήθειας. Προσοχή ότι δεν αρκεί η σχετική εκτύπωση από τον ιστότοπο της γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (TAXIS).

Δ) Πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως εκδόσεως μέχρι 6 μηνών πριν την ημερομηνία κατάθεσής του στην Αναθέτουσα Αρχή.

Ε) Σε περίπτωση Νομικών προσώπων, τα νομικά πρόσωπα θα υποβάλλουν και τα δικαιολογητικά σύστασής τουςκαι συγκεκριμένα:

α) εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε:

 1. ΦΕΚ σύστασης ή ανακοίνωση καταχώρισης σύστασης στο Γ.Ε.ΜΗ.
 2. Αντίγραφο τελευταίου κωδικοποιημένου καταστατικού και τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις αυτού.
 3. ΦΕΚ δημοσίευσης ή ανακοίνωση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. του πρακτικού του αρμόδιου εταιρικού οργάνου περί εκπροσώπησης του νομικού προσώπου.
 4. Βεβαίωση περί τροποποιήσεων του καταστατικού/μη λύσης της εταιρείας από την αρμόδια υπηρεσία (Γ.Ε.ΜΗ.), το οποίο να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής του προς την Αναθέτουσα Αρχή.

β) Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε. ή Ε.Ε.:

 1. Αντίγραφο τελευταίου κωδικοποιημένου καταστατικού και τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις αυτού. 
 2. Πιστοποιητικό από την αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ και το αρμόδιο Πρωτοδικείο (για τις τυχόν προ ΓΕΜΗ καταχωρίσεις) περί των τροποποιήσεων του καταστατικού και περί μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής τους προς την Αναθέτουσα Αρχή.

Νομικά πρόσωπα που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω κατηγορίες υποβάλλουν τα δικαιολογητικά σύστασής τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

6) Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα περιέχει ως όρους της, τα στοιχεία της παρούσης πρόσκλησης.

7) Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει κάποια προσφορά πριν την ανάθεση της σύμβασης για τους λόγους που αναφέρονται στην παρούσα και δικαιούται να ακυρώσει τη διαδικασία και να απορρίψει όλες τις προσφορές οποτεδήποτε για οιοδήποτε λόγο.

8) Η προσφορά του προσφέροντος / αναδόχου θα παραμείνει σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.

9) Τα προς προμήθεια είδη πρέπει τουλάχιστον να ανταποκρίνονται στις κατωτέρω υπό (Γ) τεχνικές προδιαγραφές.

10) Η αποστολή προσφοράς από τον προσφέροντα έχει την έννοια ότι ο προσφέρων αποδέχεται τις αρχές λειτουργίας της Αναθέτουσας Αρχής, την πολιτική προμηθειών της και τον Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Οργάνωσης (http://arsis.gr/kodikas-deontologias-promithefton-tis-arsis/).

11) Σε περίπτωση που δοθούν ισάξιες προσφορές από τους προσφέροντες δηλαδή σε περίπτωση που δοθεί η ίδια χαμηλότερη συνολική τιμή (καθαρή αξία, άνευ ΦΠΑ) από περισσότερους προσφέροντες, τότε η Αναθέτουσα Αρχή θα διεξάγει κλήρωση μεταξύ των προσφερόντων που θα έχουν προσφέρει την ίδια τιμή, ώστε να αναδειχθεί ο Ανάδοχος.

12) Η συμμετοχή στη διαδικασία υποβολής της προσφοράς σημαίνει ότι ο προσφέρων αποδέχεται πλήρως τους όρους της, όπως και τους όρους της και τις λεπτομέρειες της παρεχόμενης υπηρεσίας.

Τις (α) Τεχνικές Προδιαγραφές, τον (β) Ενδεικτικό Πίνακα Ποσοτήτων όπως και τους (γ) Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς θα τους βρείτε στο παρακάτω συνημμένο έγγραφο της πρόσκλησης το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ.

el