Add Your Heading Text Here

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις εργασίας στο πλαίσιο του έργου “ΩΡΙΩΝ”

ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
Ταχ. Δ/νση : ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 26
Ταχ. Κώδικας :54625
Πληροφορίες: Κουτούδης Ιωάννης
Τηλέφωνο : 2310526150
Fax : 2310526150

Θεσσαλονίκη, 10.12.2018
Αρ. Πρωτ.  10455

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, στο πλαίσιο του έργου “ΩΡΙΩΝ”, με κωδικό ΟΠΣ 5029944 που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), με σκοπό την υλοποίηση δράσεων για την πρόληψη της περιθωριοποίησης των Ανηλίκων και την Προστασία του Παιδιού, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει τις παρακάτω θέσεις:

 • μία θέση (1) Συντονιστή Έργου ΩΡ-001
 • μία θέση (1) Διοικητικού Υπάλληλου ΩΡ-002
 • μία θέση (1) Ψυχολόγου ΩΡ-003
 • μία θέση (1) Κοινωνικού Λειτουργού ΩΡ-004
 • δύο θέσεις (2) Διαπολιτισμικού Διαμεσολαβητή ΩΡ-005
 • μία θέση (1) Υπεύθυνου Σχολικής Διαρροής και Ένταξης στο Σχολικό Περιβάλλον ΩΡ-006
 • μία θέση (1) Ειδικού Παιδαγωγού- Εμψυχωτή ΩΡ-007
 • τέσσερις θέσεις (4) Παιδαγωγού ΩΡ-008
 • μία θέση (1) Υπεύθυνου Εθελοντών ΩΡ-009
 • μία θέση (1) Υπεύθυνου Mobile School ΩΡ-010
 • μία θέση (1) Εκπαιδευτή ανθρωπίνων δικαιωμάτων ΩΡ-011
 • δύο θέσεις (2) Street-worker ΩΡ-012
 • μία θέση (1)Υπεύθυνου Τροφοδοσίας και Τεχνικής Υποστήριξης ΩΡ-013

 

 1. Συντονιστής Έργου ΚΩΔ ΩΡ-001

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, σε περίπτωση που απαιτείται από το βασικό πτυχίο
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στον συντονισμό και διαχείριση Εθνικών, Περιφερειακών ή Ευρωπαϊκών προγραμμάτων υποστήριξης ευπαθών ομάδων, και κατά προτίμηση για την πρόληψη της περιθωριοποίησης των Ανηλίκων και την Προστασία του Παιδιού
 • Γνώση του χάρτη των κοινωνικών υπηρεσιών της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας,
 • Εμπειρία στην επικοινωνία και διαμεσολάβηση με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς
 • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας. Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης, εμπειρία στη διοργάνωση δράσεων εξωστρέφειας,
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ

Επιθυμητά προσόντα:

 • Προηγούμενη Εθελοντική εργασία
 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
 • Δίπλωμα Οδήγησης
 • Γνώση του πλαισίου για την παιδική προστασία
 • Εμπειρία σε θέματα δεοντολογίας και διαχείρισης ευαίσθητων δεδομένων

Περιγραφή καθηκόντων:

Τα καθήκοντα του συντονιστή αφορούν τα εξής:

 • Τη διαχείριση και τον συντονισμό δράσεων που αφορούν τους ωφελούμενους, το προσωπικό και τις διαδικασίες λειτουργίας για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 • Την παροχή κατευθύνσεων στα μέλη του προσωπικού για την επιστημονική μεθοδολογία και δεοντολογία που ακολουθείται κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
 • Την παροχή ομαδικής και ατομικής εποπτείας, με βάση το από κοινού αποφασιζόμενο πλαίσιο.
 • Την τήρηση των αρχών και των μέσων της παρέμβασης
 • Την υποστήριξη και εμψύχωση των στελεχών δίνοντας οδηγίες και πλαίσιο
 • Την εκπροσώπηση της δομής σε συναντήσεις εργασίας, δημόσιες εκδηλώσεις και τον Τύπο.
 • Την διασύνδεση του οικονομικού αντικειμένου με το φυσικό.
 • Τη διοικητική οργάνωση, τη σωστή τήρηση και ενημέρωση των φακέλων και αρχείων
 • Την εκπλήρωση των υποχρεώσεων προς τους φορείς χρηματοδότησης και ειδικότερα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»
 • Τον συντονισμό της διαδικασίας της αξιολόγησης και της έκδοσής της
 • Την συνοδεία των ωφελουμένων εκτός δομής

Διάρκεια Θέσης: 30 μήνες
Ώρες απασχόλησης (εβδομαδιαίως): 40

 

 1. μία θέση (1) Διοικητικού Υπάλληλου ΩΡ-002

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ
 • Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε διοικητικές εργασίες τουλάχιστον τριών (3) ετών
 • Γνώση οργάνωσης αρχείου και αλληλογραφίας
 • Ικανότητα σύνταξης επιστολών και συγγραφής εγγράφων
 • Οργανωτικές δεξιότητες και δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Eπικοινωνιακές δεξιότητες
 • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας και ανάληψης πρωτοβουλιών
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών

Επιθυμητά προσόντα:

 • Προηγούμενη Εθελοντική εργασία
 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
 • Δίπλωμα Οδήγησης
 • Γνώση του πλαισίου για την παιδική προστασία
 • Εμπειρία σε θέματα δεοντολογίας και διαχείρισης ευαίσθητων δεδομένων

Περιγραφή καθηκόντων:

Τα καθήκοντα του διοικητικού υπαλλήλου αφορούν τα εξής:

 • Την τήρηση αρχείου των ωφελουμένων
 • Την υποδοχή και ενημέρωση των ενδιαφερόμενων για τις δραστηριότητες του ΚΥΝ
 • Την διαχείριση τηλεφωνικών και ηλεκτρονικών αιτημάτων/συνομιλιών
 • Την τήρηση Πρωτοκόλλου
 • Την συμμετοχή στην τήρηση των υποχρεώσεων προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».
 • Την υποχρεωτική συμμετοχή στις ομάδες προσωπικού, τις εποπτείες και τις εκπαιδεύσεις που κρίνει απαραίτητες η Οργάνωση.
 • Την επικοινωνία με τον Συντονιστή για θέματα που αφορούν την γενική εποπτεία της δομής
 • Την μέριμνα οποιασδήποτε άλλης διοικητικής εργασίας του/της ανατεθεί.

Διάρκεια Θέσης: 30 μήνες
Ώρες απασχόλησης (εβδομαδιαίως): 40

 

 1. μία θέση (1) Ψυχολόγου ΩΡ-003

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Ψυχολογίας
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στην ψυχοκοινωνική υποστήριξη για την πρόληψη της περιθωριοποίησης των Ανηλίκων και την Προστασία του Παιδιού
 • Γνώση του χάρτη των κοινωνικών υπηρεσιών της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας,
 • Εμπειρία στην επικοινωνία και διαμεσολάβηση με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς
 • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας. Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης, εμπειρία στη διοργάνωση δράσεων εξωστρέφειας,
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ

Επιθυμητά προσόντα:

 • Προηγούμενη Εθελοντική εργασία
 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
 • Δίπλωμα Οδήγησης
 • Γνώση του πλαισίου για την παιδική προστασία
 • Εμπειρία σε θέματα δεοντολογίας και διαχείρισης ευαίσθητων δεδομένων

Περιγραφή καθηκόντων:

Τα καθήκοντα της θέσης διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες:

 • Στην διεξαγωγή προσωπικών/ομαδικών συνεδριών και συναντήσεων με γονείς, παιδιά και εφήβους για τις περιπτώσεις που έχει καθοριστεί ένα συγκεκριμένο πλάνο ατομικών υπηρεσιών.
 • Στην παρατήρηση και την κλινική εκτίμηση των συμπεριφορών των παιδιών, των εφήβων και ενδεχομένως και των γονιών, κατά την διάρκεια παρουσίας τους στη δομή και της συμμετοχής τους σε δραστηριότητες. Μέσω αυτής μπορούν να διαπιστωθούν κίνδυνοι και ανάγκες του παιδιού που αρχικά δεν είναι αντιληπτές και να οργανωθεί ένα πλάνο υποστήριξης, ενίσχυσης και προστασίας του παιδιού.

 Ειδικότερα τα καθήκοντα του ψυχολόγου αφορούν τα εξής:

 • Την παρατήρηση και κλινική εκτίμηση των συμπεριφορών. Συμμετέχει στο σχεδιασμό, την κατάρτιση και την υποστήριξη των ατομικών πλάνων δράσης και την επίτευξη των στόχων των ανηλίκων.
 • Την προετοιμασία της υποδοχής των παιδιών, την ενημέρωσή τους και την διαδικασία ένταξής τους στη δομή.
 • Την ψυχολογική υποστήριξη των ωφελουμένων και την ανάπτυξη παρεμβάσεων και δραστηριοτήτων αντιμετώπισης κρίσεων, διαχείρισης άγχους, αποκατάστασης συγκεκριμένων δεξιοτήτων και λειτουργιών, βελτίωσης διαπροσωπικών σχέσεων, χειρισμού συγκρούσεων και αλλαγών συμπεριφοράς. Επιδιώκει συνεργασίες με υπηρεσίες εκτός δομής, όταν αυτές μπορούν να συνδράμουν στην κάλυψη των αναγκών των νέων. Οι παρεμβάσεις αυτές γίνονται σε εξατομικευμένο ή ομαδικό επίπεδο σε τυπική αλλά και μη τυπική μορφή συναντήσεων.
 • Τη συμμετοχή στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση παρεμβάσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της κοινότητας.
 • Τη συμμόρφωσή με του κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας του κλάδου του.
 • Αναφέρεται στον Συντονιστή της δομής
 • Την συνοδεία των ωφελουμένων εκτός δομής.
 • Την υποχρεωτική συμμετοχή στις ομάδες προσωπικού, τις εποπτείες και στις εκπαιδεύσεις που κρίνει απαραίτητες η Οργάνωση.

Διάρκεια Θέσης: 30 μήνες
Ώρες απασχόλησης (εβδομαδιαίως): 40

 1. μία θέση (1) Κοινωνικού Λειτουργού ΩΡ-004

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ Κοινωνικής Εργασίας
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος, σε περίπτωση που απαιτείται από το βασικό πτυχίο
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών σε υπηρεσίες σχετικά με την πρόληψη της περιθωριοποίησης των Ανηλίκων και την Προστασία του Παιδιού
 • Γνώση του χάρτη των κοινωνικών υπηρεσιών της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας,
 • Εμπειρία στην επικοινωνία και διαμεσολάβηση με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς
 • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας. Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης, εμπειρία στη διοργάνωση δράσεων εξωστρέφειας,
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ

Επιθυμητά προσόντα:

 • Προηγούμενη Εθελοντική εργασία
 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
 • Δίπλωμα Οδήγησης
 • Γνώση του πλαισίου για την παιδική προστασία
 • Εμπειρία σε θέματα δεοντολογίας και διαχείρισης ευαίσθητων δεδομένων

Περιγραφή καθηκόντων:

 Τα καθήκοντα του διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες:

 • Την διεξαγωγή προσωπικών/ομαδικών συνεδριών και συναντήσεων με γονείς, παιδιά και εφήβους για τις περιπτώσεις που έχει καθοριστεί ένα συγκεκριμένο πλάνο ατομικών υπηρεσιών.
 • Την παρατήρηση και την κλινική εκτίμηση των συμπεριφορών των παιδιών, των εφήβων και ενδεχομένως και των γονιών, κατά την διάρκεια παρουσίας τους στη δομή και της συμμετοχής τους σε δραστηριότητες. Μέσω αυτής μπορούν να διαπιστωθούν κίνδυνοι ΄και ανάγκες του παιδιού που αρχικά δεν είναι αντιληπτές και να οργανωθεί ένα πλάνο υποστήριξης, ενίσχυσης και προστασίας του παιδιού.

 Ανάμεσα στα καθήκοντα του Κοινωνικού Λειτουργού που θα τον απασχολήσουν εντός ωραρίου είναι τα εξής:

 •  Η εκτίμηση και διαχείριση των κοινωνικών και προνοιακών αναγκών των φιλοξενουμένων, η ανάπτυξη του κοινωνικού τους δικτύου καθώς και η συνεργασία με την κοινότητα.
 •  Η δημιουργία εξατομικευμένων πλάνων παρέμβασης για το παιδί και την οικογένεια
 •  Η δημιουργία και τήρηση/οργάνωση του ατομικού φακέλου σε περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο
 •  Το διαγνωστικό και υποστηρικτικό έργο με τη διερεύνηση του κοινωνικού ιστορικού και την ψυχοκοινωνική αξιολόγηση των παιδιών και των γονέων τους καθώς και τη θεώρηση της κοινωνικής διάστασης των αναγκών τους με την κατάρτιση του εξατομικευμένου σχεδίου υποστήριξης
 •  Η συστηματική και τακτική συνεργασία με τα παιδιά για εμψύχωση, ενδυνάμωση, ανάπτυξη ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, ενεργοποίηση και προετοιμασία λήψης απόφασης για την ένταξή τους στην κοινότητα και την αυτονόμηση τους αξιολογώντας από κοινού με τα μέλη της επιστημονικής ομάδας και τα παιδιά, τις προόδους και τους στόχους.
 •  Η υποστήριξη και προώθηση των κοινωνικών δικαιωμάτων των ωφελουμένων, διευρύνοντας και αξιοποιώντας κάθε είδους κοινωνικό – προνοιακών παροχών, υπηρεσιών, πηγών και προγραμμάτων υποστήριξης της κοινότητας.
 •  Η συνεισφορά στις διαδικασίες λειτουργίας του χώρου για τη δημιουργία κοινωνικής και κοινοτικής υποστηρικτικής ατμόσφαιρας, συνεργαζόμενος τόσο ατομικά όσο και ομαδικά με τους φιλοξενούμενους σε τυπικές και μη τυπικές συναντήσεις και δραστηριότητες.
 •  Η συμβολή στην οργάνωση πολιτιστικών, ψυχαγωγικών και εκπαιδευτικών δράσεων.
 •  Η ενημέρωση και πληροφόρηση σχετικά με δικαιώματα και παροχές κοινωνικής προστασίας, η εκπαίδευση και υποστήριξη των οικογενειών του παιδιού για την αξιοποίηση τους (τυχόν επιδόματα, πρόσβαση στο σύστημα υγείας, σχολική φοίτηση κλπ.). Η διασύνδεση με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για την εκπαίδευση, την επιμόρφωση, την ένταξη και την κοινωνικοποίησή τους.
 •  Η συμμετοχή σε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινότητας.

Διάρκεια Θέσης: 30 μήνες
Ώρες απασχόλησης (εβδομαδιαίως): 40

 1. δύο θέσεις (2) Διαπολιτισμικού Διαμεσολαβητή ΩΡ-005

Απαραίτητα προσόντα:

 • Γνώση Αραβικών και Αγγλικών
 • Τουλάχιστον διετή (2 έτη) εμπειρία και προϋπηρεσία σε κοινωνικές και ανθρωπιστικές οργανώσεις και ενασχόληση με ζητήματα ανθρωπιστικής προστασίας.
 • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας
 • Κοινωνικές και διαπολιτισμικές δεξιότητες και διαπολιτισμική ευαισθησία.
 • Δυνατότητα εργασίας υπό πίεση με υψηλό επίπεδο προσαρμοστικότητας και πρωτοβουλίας.
 • Εμπειρία στην επικοινωνία και διαμεσολάβηση με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς
 • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας. Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης, εμπειρία στη διοργάνωση δράσεων εξωστρέφειας,
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Δικαίωμα στην εργασία στην Ελλάδα ή την ΕΕ.

Επιθυμητά προσόντα:

 • Πτυχίο στις Κοινωνικών Επιστημών ή Παιδαγωγικής
 • Προηγούμενη Εθελοντική εργασία
 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
 • Δίπλωμα Οδήγησης
 • Γνώση του πλαισίου για την παιδική προστασία
 • Εμπειρία σε θέματα δεοντολογίας και διαχείρισης ευαίσθητων δεδομένων

Περιγραφή καθηκόντων:

 • Να είναι το πρόσωπο κλειδί στη διαδικασία της επικοινωνίας και της σωστής μεταβίβασης της πληροφορίας και στα δυο μέρη: στελέχη και παιδιά/εφήβους και γονείς.
 • Να λειτουργεί ως το οικείο πρόσωπο στη φάση της υποδοχής και της διαδικασίας ένταξης και ως αγωγός ώστε η εκτίμηση των πληροφοριών και των στοχευόμενων δράσεων για τους ανήλικους να έχουν την ακρίβεια και τη σωστή αξιολόγηση.
 • Να λειτουργεί ως εκπαιδευτής για τα στελέχη στην κατανόηση των στερεοτύπων, των στάσεων και αντιλήψεων των παιδιών και των οικογενειών που πρόσφατα έχουν έρθει στη χώρα αλλά και ως εκπαιδευτής στην προσαρμογή των παιδιών και των γονέων στα δεδομένα του νέου περιβάλλοντος.
 • Συνεισφορά στις διαδικασίες λειτουργίας του χώρου για τη δημιουργία κοινωνικής και κοινοτικής υποστηρικτικής ατμόσφαιρας, συνεργαζόμενοι τόσο ατομικά όσο και ομαδικά με τους ωφελούμενους σε τυπικές και μη τυπικές συναντήσεις και δραστηριότητες.
 • Συμμετοχή στις διαδικασίες σχεδιασμού και οργάνωσης του υποστηρικτικού πλαισίου, στις εποπτείες και στις διαδικασίες συντονισμού και στις ομάδες κοινότητας.
 • Όσο το δυνατόν ακριβέστερη διερμηνεία και την πιστή μεταφορά των λεγομένων τόσο των φιλοξενούμενων όσο και των εργαζόμενων της δομής.
 • Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας οπουδήποτε κριθεί απαραίτητο. Ο χώρος ορίζεται από τη συντονίστρια, την κοινωνική υπηρεσία, τη νομική υπηρεσία και οποιοδήποτε άλλο μέλος σύμφωνα με τις ανάγκες τις εκάστοτε δραστηριότητες.
 • Υποχρεωτική συμμετοχή στις ομάδες προσωπικού, τις εποπτείες και στις εκπαιδεύσεις που κρίνει απαραίτητες η Οργάνωση.
 • Συνοδεία των ωφελούμενων εκτός δομής.

Διάρκεια κάθε Θέσης: 30 μήνες
Ώρες απασχόλησης (εβδομαδιαίως): 40

 1. μία θέση (1) Υπεύθυνου Σχολικής Διαρροής και Ένταξης στο Σχολικό Περιβάλλον ΩΡ-006

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι
 • Τουλάχιστον διετή (2 έτη) εμπειρία και προϋπηρεσία σε κοινωνικές και ανθρωπιστικές οργανώσεις και ενασχόληση με ζητήματα παιδικής προστασίας
 • Γνώση των διαδικασιών εγγραφής σε σχολεία, ειδικότερα για παιδιά που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας,
 • Εμπειρία στην επικοινωνία και διαμεσολάβηση με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς
 • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας. Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης, εμπειρία στη διοργάνωση δράσεων εξωστρέφειας,
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ

Επιθυμητά προσόντα:

 • Προηγούμενη Εθελοντική εργασία
 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
 • Γνώση του πλαισίου για την παιδική προστασία
 • Εμπειρία σε θέματα δεοντολογίας και διαχείρισης ευαίσθητων δεδομένων

Περιγραφή καθηκόντων:

Ο Υπεύθυνος Σχολικής Φοίτησης αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την εγγραφή των παιδιών στο υποχρεωτικό εκπαιδευτικό σύστημα σε συνεργασία με τους γονείς/ φροντιστών των παιδιών.

 Συγκεκριμένα, ο Υπεύθυνος Σχολικής Διαρροής και Ένταξης στο Σχολικό Περιβάλλον μεριμνά για:

 • Την καταγραφή περιστατικών σχολικών διαρροών και τήρηση βάσης δεδομένων.
 • Την ενημέρωση των μαθητών και της οικογένειάς τους σχετικά με τα αποτελέσματα της σχολικής διαρροής αλλά και την δυνατότητα επανένταξης στο σχολικό περιβάλλον.
 • Την ψυχολογική υποστήριξη του μαθητή και της οικογένειάς του.
 • Την δημιουργία ενός εξατομικευμένου σχεδίου παρέμβασης του μαθητή.
 • Την υποστήριξη του μαθητή που λόγω της σχολικής διαρροής δύναται να αντιμετωπίζει προβλήματα εύρεσης εργασίας και εγκλωβισμού σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού.
 • Τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων που οδηγούν στην πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου και την παρακολούθηση των χαρακτηριστικών του φαινομένου σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
 • Την ανάπτυξη μέτρων που να στηρίζουν τη μείωση των ποσοστών της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου σε σχετικές πολιτικές απευθυνόμενες στα παιδιά και τους νέους.
 • Την παρακολούθηση της πορείας των παιδιών στις σχολικές μονάδες σε συνεργασία με τα πρόσωπα αναφοράς, τη συντονίστρια και τον κοινωνικό λειτουργό.

Διάρκεια Θέσης: 30 μήνες
Ώρες απασχόλησης (εβδομαδιαίως): 40

 

 1. μία θέση (1) Ειδικού Παιδαγωγού- Εμψυχωτή ΩΡ-007

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι, Ειδικού Παιδαγωγού
 • Τουλάχιστον διετή (2 έτη) εμπειρία και προϋπηρεσία σε κοινωνικές και ανθρωπιστικές οργανώσεις και ενασχόληση με ζητήματα παιδικής προστασίας.
 • Εμπειρία στην εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών εργαλείων.
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
 • Εμπειρία στην επικοινωνία και διαμεσολάβηση με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς
 • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας. Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης, εμπειρία στη διοργάνωση δράσεων εξωστρέφειας.
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ.

Επιθυμητά προσόντα:

 • Προηγούμενη Εθελοντική εργασία
 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, ειδικότερα στην Ειδική Εκπαίδευση
 • Δίπλωμα Οδήγησης
 • Γνώση του πλαισίου για την παιδική προστασία
 • Εμπειρία σε θέματα δεοντολογίας και διαχείρισης ευαίσθητων δεδομένων

Περιγραφή καθηκόντων:

Αναλαμβάνει την εκπαιδευτική υποστήριξη των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και των παιδιών που φέρουν γνωματεύσεις από τα ΚΕΔΥ σχετικά με ανάγκη ειδικής εκπαιδευτικής πλαισίωσης. Συνεργάζεται στενά με την Κοινωνική Υπηρεσία και τον Υπεύθυνο Σχολικής Διαρροής και Σχολικής Ένταξης για την οργάνωση και υλοποίηση του ατομικού εκπαιδευτικού πλάνου κάθε εξυπηρετούμενου.

Ειδικότερα, ο Ειδικός Παιδαγωγός-Εμψυχωτής είναι υπεύθυνος για τα εξής:

 • Τον συντονισμό των πολιτιστικών, ψυχαγωγικών, αθλητικών και άλλων δραστηριοτήτων κοινωνικοποίησης, ένταξης και ανάπτυξης δεξιοτήτων που απευθύνονται στους ωφελούμενους.
 • Την αναζήτηση συνεργαζόμενων φορέων για την ένταξη των παιδιών σε όσο το δυνατό περισσότερα προγράμματα, καθώς και την αναζήτηση συμπράξεων για την εκπόνηση δραστηριοτήτων
 • Την συμμετοχή σε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινότητας.
 • Την υποχρεωτική συμμετοχή στις ομάδες προσωπικού, τις εποπτείες και στις εκπαιδεύσεις που κρίνει απαραίτητες η Οργάνωση.
 • Την εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών εργαλείων ανάπτυξης των ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των ωφελούμενων ανηλίκων (κοινωνικό τσίρκο).
 • Την φροντίδα για την καλή κατάσταση του χώρου στον οποίο πραγματοποιούνται τα μαθήματα και την εξασφάλιση κατάλληλων συνθηκών για μάθημα.

Διάρκεια Θέσης: 30 μήνες
Ώρες απασχόλησης (εβδομαδιαίως): 40

 

 1. Τέσσερις θέση (4) Παιδαγωγών ΩΡ-008

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Α.Ε.Ι δημοτικής εκπαίδευσης, νηπιαγωγών, θετικών και φυσικών επιστημών, φιλολογίας, ειδικών παιδαγωγών και καλών τεχνών.
 • Τουλάχιστον διετή (2 έτη) εμπειρία σε υποστήριξη παιδιών με κοινωνικές και μαθησιακές δυσκολίες.
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
 • Εμπειρία στην επικοινωνία και διαμεσολάβηση με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.
 • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας. Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης, εμπειρία στη διοργάνωση δράσεων εξωστρέφειας.
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ.

Επιθυμητά προσόντα:

 • Προηγούμενη Εθελοντική εργασία
 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
 • Δίπλωμα Οδήγησης
 • Γνώση του πλαισίου για την παιδική προστασία
 • Εμπειρία σε θέματα δεοντολογίας και διαχείρισης ευαίσθητων δεδομένων

Περιγραφή καθηκόντων:

 • Η οργάνωση και ανάληψη τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας για τα μαθήματα του σχολείου, εκμάθησης ελληνικών, αγγλικών για τους ανηλίκους και τμήματα εκμάθησης άλλων γλωσσών με την υποστήριξη εθελοντών.
 • Η ευθύνη λειτουργίας των τμημάτων και των εκπαιδευτικών δράσεων της Δομής.
 • Η προσαρμογή του χρόνου των μαθημάτων, του περιεχομένου και της σύνθεσης της ομάδας στις απαιτήσεις των θρησκευτικών υποχρεώσεων, των υπόλοιπων εκπαιδευτικών, ψυχαγωγικών, αθλητικών και άλλων δραστηριοτήτων.
 • Ο εντοπισμός τυχόντων μαθησιακών δυσκολιών.
 • Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αναγκών και η συμμετοχή στην κατάρτιση του εξατομικευμένου σχεδίου υποστήριξης.
 • Η συνοδεία των φιλοξενουμένων εκτός δομής.
 • Η συμμετοχή σε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινότητας.
 • Η φροντίδα για την παραγωγή υλικού που ενισχύει την εκπαιδευτική διδασκαλία.
 • Η φροντίδα για την καλή κατάσταση του χώρου στον οποίο πραγματοποιούνται τα μαθήματα και η εξασφάλιση κατάλληλων συνθηκών για μάθημα.

Διάρκεια Θέσης: 30 μήνες
Ώρες απασχόλησης (εβδομαδιαίως): 25

 

 1. μία θέση (1) Υπεύθυνου Εθελοντών ΩΡ-009

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι, κατά προτίμηση Ψυχολόγου.
 • Τουλάχιστον διετή (2 έτη) εμπειρία και προϋπηρεσία σε κοινωνικές και ανθρωπιστικές οργανώσεις και ειδικότερα έχοντας ενασχόληση με ζητήματα παιδικής προστασίας.
 • Εμπειρία στη διαχείριση ομάδων εθελοντών, την υποστήριξη και καθοδήγησή τους.
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
 • Εμπειρία στην επικοινωνία και διαμεσολάβηση με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.
 • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας. Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης, εμπειρία στη διοργάνωση δράσεων εξωστρέφειας.
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ.

Επιθυμητά προσόντα:

 • Προηγούμενη Εθελοντική εργασία
 • Γνώση σε ευρωπαϊκά προγράμματα εθελοντισμού, όπως EVS
 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
 • Δίπλωμα Οδήγησης
 • Γνώση του πλαισίου για την παιδική προστασία
 • Εμπειρία σε θέματα δεοντολογίας και διαχείρισης ευαίσθητων δεδομένων

Περιγραφή καθηκόντων:

Ο Υπεύθυνος Εθελοντών αναλαμβάνει την οργάνωση των ομάδων καθώς επίσης και την εκπαίδευση και υποστήριξη των εθελοντών. Ελέγχει ακόμα τη συμπεριφορά των εθελοντών απέναντι στα παιδιά και τους εφήβους, και εξασφαλίζει τη σωστή χρήση των εργαλείων που χρησιμοποιούν. Ανάμεσα στα καθήκοντα του Υπεύθυνου Εθελοντών εμπεριέχεται και η ψυχολογική υποστήριξη και ενίσχυση των εθελοντών.

Πιο αναλυτικά, ο Υπεύθυνος εθελοντών αναλαμβάνει:

 • την καθημερινή παραλαβή και διαχείριση των αιτημάτων νέων εθελοντών
 • τη διεξαγωγή συνεντεύξεων και συναντήσεων των νέων εθελοντών και των ομάδων
 • την αρχική προετοιμασία και υποστήριξη των εθελοντών, καθώς και την συνεχόμενη επίβλεψη και υποστήριξή τους
 • τη σύσταση ομάδων εθελοντών, βασισμένη στη ζήτηση των δομών και τις ανάγκες των ωφελούμενων
 • τη διανομή των καθηκόντων στους εθελοντές, κατόπιν ατομικής αξιολόγησης
 • τη φροντίδα της ομαλής συνεργασίας των εθελοντών μεταξύ τους, αλλά και με το προσωπικό και τους ωφελούμενους
 • την εποπτεία και την υποστηρικτική παρακολούθηση των εθελοντών και του προγράμματος εθελοντικών δράσεων
 • την συλλογή των αιτημάτων και την τήρηση βάσης δεδομένων με τα στοιχεία των εθελοντών
 • την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού για προσέλκυση εθελοντών

Διάρκεια Θέσης: 30 μήνες
Ώρες απασχόλησης (εβδομαδιαίως): 40

 

 1. μία θέση (1) Υπεύθυνου Mobile School ΩΡ-010

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ σε κοινωνικές επιστήμες (Κοινωνικής Εργασίας, Κοινωνιολογία, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Ψυχολογίας)
 • Τουλάχιστον διετή (2 έτη) εμπειρία και προϋπηρεσία σε κοινωνικές και ανθρωπιστικές οργανώσεις και ενασχόληση με ζητήματα παιδικής προστασίας.
 • Προϋπηρεσία σε παρεμβάσεις σε υποβαθμισμένες γειτονιές και καταυλισμούς (ΡΟΜΑ ή προσφύγων)
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας. Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης, εμπειρία στη διοργάνωση δράσεων εξωστρέφειας,
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Δίπλωμα Οδήγησης β’ κατηγορίας, ικανότητα οδήγησης μεγάλου οχήματος τύπου βαν

Επιθυμητά προσόντα:

 • Προηγούμενη Εθελοντική εργασία
 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
 • Γνώση του πλαισίου για την παιδική προστασία
 • Εμπειρία σε θέματα δεοντολογίας και διαχείρισης ευαίσθητων δεδομένων

Περιγραφή καθηκόντων:

Κοινωνικός Επιστήμονας με εκπαιδευτική και παιδαγωγική εμπειρία, καθώς και εξειδικευμένες γνώσεις στην αναγνώριση μαθησιακών αναγκών παιδιών που δεν έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση. Ο ίδιος συντονίζει την κινητή μονάδα ως μεθοδολογικά υπεύθυνος για τη διάρθρωση και υλοποίηση μεθοδολογικά ορθών και κατάλληλων παρεμβάσεων ανά περιοχή.

Ενδεικτικά, ο Υπεύθυνος mobile school είναι υπεύθυνος για:

 • Τις ανάγκες των παιδιών που ζουν και εργάζονται στο δρόμο και δεν έχουν πρόσβαση στο σχολικό περιβάλλον
 • Να μεταφέρει το Mobile School στις περιοχές όπου χρειάζεται σχετική παρέμβαση
 • Την ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης των παιδιών και την εξοικείωση με τη μαθησιακή διαδικασία.
 • Την ανάπτυξη και τον σχεδιασμό του προγράμματος που παρουσιάζει το mobile school και περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα βασικών γνώσεων, όπως ο γραμματισμός, ανάγνωση και αρίθμηση, προσωπική υγιεινή, συναισθηματική νοημοσύνη, διαχείριση προβληματικών καταστάσεων γνώση των δικαιωμάτων, στην οικογένεια ή στον κοινωνικό περίγυρο.
 • Τον σχεδιασμό, μαζί με τις οικογένειες των παιδιών και τους υπεύθυνους των κοινοτήτων τους, ενεργειών υποστήριξης όλης της κοινότητας στην κατεύθυνση της παιδικής προστασίας.
 • Την επίσκεψη σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπου πραγματοποιούνται εργαστήρια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μαθητών σε σύγχρονα θέματα κοινωνικού ενδιαφέροντος όπως τα δικαιώματα των παιδιών, ο ρατσισμός, η παιδική εργασία, η βία.
 • Την συμμετοχή σε κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις στην πόλη.
 • Την οργάνωση εργαστηρίων ενημέρωσης σε δημόσιους χώρους, με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού.

Διάρκεια Θέσης: 30 μήνες
Ώρες απασχόλησης (εβδομαδιαίως): 40

* οι ώρες απασχόλησης κατά τους θερινούς μήνες είναι 10 εβδομαδιαίως

 

 1. μία θέση (1) Εκπαιδευτή ανθρωπίνων δικαιωμάτων ΩΡ-011

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Ανώτατης σχολής στον τομέα των κοινωνικών, ανθρωπιστικών και πολιτικών επιστημών ή πτυχίο σχετικό με τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού ή πτυχίο Παιδαγωγικής.
 • Γνώση του εγχειριδίου Compass – Compassito.
 • Προϋπηρεσία σε παρεμβάσεις σε σχολεία.
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
 • Εμπειρία στην επικοινωνία και διαμεσολάβηση με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.
 • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας. Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης, εμπειρία στη διοργάνωση δράσεων εξωστρέφειας,
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (όλα τα εργαλεία του MS Office, χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και ευχέρεια στη χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Επιθυμητά προσόντα:

 • Προηγούμενη Εθελοντική εργασία
 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
 • Δίπλωμα Οδήγησης
 • Γνώση του πλαισίου για την παιδική προστασία
 • Εμπειρία σε θέματα δεοντολογίας και διαχείρισης ευαίσθητων δεδομένων

Περιγραφή καθηκόντων:

 • Να χρησιμοποιεί τα εργαλεία ανθρωπίνων δικαιωμάτων Compass – Compassito για την διεξαγωγή παρεμβάσεων πάνω στα ανθρώπινα δικαιώματα σε σχολεία. Οι παρεμβάσεις αυτές περιλαμβάνουν επισκέψεις κατά τις οποίες καθηγητές και μαθητές γνωρίζουν τα εγχειρίδια, εκπαιδεύονται στο περιεχόμενό τους και στη χρήση τους
 • Την διαρκή εκπαίδευση και ανανέωση των εκπαιδευτικών εργαλείων με νέες μεθόδους
 • Την επικοινωνία και την οργάνωση των παρεμβάσεων με τους διευθυντές και τους δασκάλους των σχολείων.
 • Την προετοιμασία του εκπαιδευτικού υλικού και εγχειριδίων που θα χρησιμοποιηθούν στις παρεμβάσεις
 • Την εκπόνηση τελικής αναφοράς σχετικά με το αποτέλεσμα της παρέμβασης

Διάρκεια Θέσεων: 30 μήνες
Ώρες απασχόλησης (εβδομαδιαίως): 40

* οι ώρες απασχόλησης κατά τους θερινούς μήνες είναι 28 εβδομαδιαίως

 

 1. δύο θέσεις (2) Street-worker ΩΡ-012

Απαραίτητα προσόντα:

 • Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ (Τίτλος σπουδών Παιδαγωγικών ή Κοινωνικών Λειτουργών ή ανθρωπιστικών Επιστημών).
 • Προηγούμενη επαγγελματική ή εθελοντική εμπειρία σε δράσεις παιδιών και ειδικά σε streetwork.
 • Προηγούμενη εμπειρία με ευάλωτους πληθυσμούς και ειδικά πρόσφυγες ή Ρομά.
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
 • Εμπειρία στην επικοινωνία και διαμεσολάβηση με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.
 • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας. Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης, εμπειρία στη διοργάνωση δράσεων εξωστρέφειας.
 • Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
 • Ικανότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας και ομαδικό πνεύμα.
 • Δυνατότητα και ευελιξία σε μετακινήσεις.
 • Για μία θέση ζητείται η γνώση Βουλγάρικων.

Επιθυμητά προσόντα:

 • Προηγούμενη Εθελοντική εργασία
 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση Ρουμάνικα
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
 • Δίπλωμα Οδήγησης
 • Γνώση του πλαισίου για την παιδική προστασία
 • Εμπειρία σε θέματα δεοντολογίας και διαχείρισης ευαίσθητων δεδομένων

Περιγραφή καθηκόντων:

 • Ο εντοπισμός και η προσέγγιση παιδιών και εφήβων στους δρόμους της πόλης
 • Η καταγραφή των αναγκών των παιδιών και των οικογενειών τους που εντοπίζονται σε είδη
 • Η διανομή πακέτων υγιεινής
 • Η διανομή ειδών διατροφής
 • Η παραπομπή των αστέγων σε υπηρεσίες δωρεάν νομικής υποστήριξης που υπάρχουν στην πόλη
 • Η ψυχοκοινωνική υποστήριξη
 • Η ενδυνάμωση και κινητοποίηση
 • Η πρωτοβάθμια συμβουλευτική

Διάρκεια Θέσεων: 30 μήνες
Ώρες απασχόλησης (εβδομαδιαίως): 40

 

 1. μία θέση (1)Υπεύθυνου Τροφοδοσίας και Τεχνικής Υποστήριξης ΩΡ-013

Απαραίτητα προσόντα:

 • Τουλάχιστον διετή (2 έτη) εμπειρία ως επαγγελματίας οδηγός, κατά προτίμηση σε ανθρωπιστικό φορέα ή φορέα παιδικής προστασίας
 • Τεχνικές γνώσεις (συντήρηση – επισκευές – εγκαταστάσεις)
 • Καλή γνώση Αγγλικών
 • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας. Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης, εμπειρία στη διοργάνωση δράσεων εξωστρέφειας.

Επιθυμητά προσόντα:

 • Προηγούμενη Εθελοντική εργασία
 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
 • Δίπλωμα Οδήγησης
 • Γνώση του πλαισίου για την παιδική προστασία
 • Εμπειρία σε θέματα δεοντολογίας και διαχείρισης ευαίσθητων δεδομένων

Περιγραφή καθηκόντων:

 • Τεχνική παρακολούθηση των ζητημάτων (συντήρηση – επισκευές ) των χώρων
 • Οδήγηση του βαν της Κινητής Μονάδας Κοινωνικής Παρέμβασης σύμφωνα με το ανάλογο πρόγραμμα της Κοινωνικής Υπηρεσίας
 • Τεχνική Υποστήριξη σε δράσεις ευαισθητοποίησης του κοινού, όπως η τεχνική υποστήριξη σε εκδηλώσεις, στήσιμο περίπτερων/σταντ σε δημόσιους χώρους κλπ κατά τη διάρκεια δράσεων ευαισθητοποίησης.

Διάρκεια Θέσης: 30 μήνες
Ώρες απασχόλησης (εβδομαδιαίως): 32

 

Τρόπος και προθεσμία υποβολής:

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους με μία συνοδευτική επιστολή έως τις 27/12/2018, στην ηλεκτρονική διεύθυνση kyn@arsis.gr, ή με ταχυδρομείο στη Διεύθυνση: Λέοντος Σοφού 26, Τ.Κ 54625 Θεσσαλονίκη, με θέμα: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: την θέση και τον αντίστοιχο κωδικό. Αιτήσεις που θα αποσταλούν μετά την παραπάνω ημερομηνία δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Η ΑΡΣΙΣ συγκροτεί Επιτροπή Αξιολόγησης η οποία εξετάζει κάθε υποψηφιότητα με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση, τα οποία αποτελούν και τα κριτήρια αξιολόγησης του δυνητικού προσωπικού, και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών, καθώς επίσης δεν στερεί το δικαίωμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε ήδη υπάρχον προσωπικό της που απασχολείται σε άλλα προγράμματα/έργα. Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Μετά την εξέταση των υποψηφιοτήτων από την Επιτροπή Αξιολόγησης, θα ακολουθήσει πρόσκληση σε συνέντευξη με όσους έχουν αξιολογηθεί θετικά βάσει του βιογραφικού και των προσόντων που απαιτούνται.

*Τα βιογραφικά και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472/97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.

Πληροφορίες: 2310 227311

Κατεβάστε την πρόσκληση εδώ.

logo synanthrwpos

 

el