Add Your Heading Text Here

Search
Close this search box.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΑΜ2896 Για την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης για τη Δομή  Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων της ΑΡΣΙΣ στην περιοχή της Πυλαίας, Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «ΜΕΤΟΙΚΟΣ» – Κωδ. ΟΠΣ 501744,  με τη διαδικασία της  απευθείας ανάθεσης, προϋπολογισθείσας αξίας 1.000,00 ευρώ (απαλλάσσεται από ΦΠΑ)

CPV: 66510000-8 Υπηρεσίες Ασφάλισης

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ» (κωδικός ΟΠΣ 5017544) από 01/01/2020 έως 31/12/2020, η οποία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρου

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά  α) για την ασφάλιση μισθωμένου ακινήτου, που χρησιμοποιείται ως Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων της ΑΡΣΙΣ στην περιοχή της Πυλαίας – Θεσσαλονίκης, ιδιοκτησίας του Φιλανθρωπικού Σωματείου “ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ”, το οποίο περιγράφεται  στον επισυναπτόμενο στους Ειδικούς όρους της προμήθειας Πίνακα Ι και απεικονίζεται στη συνημμένη στην παρούσα Κάτοψη ορόφου μεταξύ των στοιχείων Α-Β-Γ-Δ……Α , και  β) για την ασφαλιστική κάλυψη Γενικής Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων και Εργοδοτικής ευθύνης, όπως οι καλύψεις αυτές αναγράφονται στον επισυναπτόμενο στους Ειδικούς όρους της προμήθειας  Πίνακα ΙΙ, για χρονικό διάστημα 4 μηνών, με δικαίωμα ανανέωσης τους για άλλο έναν μήνα,  κατόπιν σχετικής απόφασης της ΑΡΣΙΣ.

Η ανάθεση της προμήθειας υπηρεσιών ασφάλισης θα γίνει , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει  της προσφερόμενης τιμής για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών . 

Η συνολική  προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 1.000,00 ευρώ, αξία απαλλασσόμενη από ΦΠΑ 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην ΑΡΣΙΣ ( τηλ:  2316009357 – υπεύθυνη : κα Αντιγόνη Μυρίδου) προκειμένου να λάβουν περισσότερες πληροφορίες για το ασφαλιζόμενο ακίνητο. 

Προθεσμία και τρόπος υποβολής προσφορών. 

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να προσφέρουν για το σύνολο των ζητούμενων ασφαλιστικών υπηρεσιών και μπορούν να υποβάλλουν την οικονομική προσφορά τους έως και την 25/08/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. (καταληκτική ημερομηνία και ώρα παραλαβής της προσφοράς). Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση ισοδύναμων προσφορών η ΑΡΣΙΣ θα προβεί στην κατακύρωση της προμήθειας με βάση τη διάταξη του άρθρου 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να καταθέτουν την προσφορά τους ως εξής : 

  • στην διεύθυνση της  ΑΡΣΙΣ  (οδός Εγνατία 30, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54625)  
  • με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση metoikos.procurement@gmail.com , στο οποίο επισυνάπτεται (υπογεγραμμένο) το αρχείο της οικονομικής προσφοράς, ψηφιακά σαρωμένο (σε μορφή pdf ή jpg). 
  • ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier)  στην διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής (οδός Εγνατία 30, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54625)   . Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα παραλαβής της προσφοράς. Δε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην αναθέτουσα αρχή.

 Οι προσφορές που περιέρχονται στην ΑΡΣΙΣ με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δεν λαμβάνονται υπόψη .

Σε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν το χρόνο της παράτασης από το site της ΑΡΣΙΣ www.arsis.gr

 Τόπος / χρόνος διενέργειας Διαδικασίας Απευθείας Ανάθεσης

Η αποσφράγιση των προσφορών των συμμετεχόντων θα διεξαχθεί́ στις 25/08/2020, ημέρα Τρίτη  και ώρα 14.00 μ.μ. στα γραφεία της ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, στη Θεσσαλονίκη, οδός Εγνατία 30, ΤΚ 54625, στον έβδομο (7ο) όροφο.

Αν η διενέργεια της αποσφράγισης των προσφορών δεν καταστεί δυνατή την καθορισμένη ημερομηνία για λόγους ανωτέρας βίας, η ΑΡΣΙΣ ενημερώνει τους συμμετέχοντες με σχετική Ανακοίνωση στο site της Οργάνωσης www.arsis.gr

Διαδικασία κατακύρωσης της προμήθειας 

Η κατακύρωση της προμήθειας γίνεται στον προσφέροντα την χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών ασφάλισης και εφόσον προσκομίσει στην ΑΡΣΙΣ, εντός προθεσμίας 3 ημερών από την σχετική ειδοποίησή του, που μπορεί να παραταθεί για άλλες τρεις ημέρες, τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1) Φωτοαντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ασφαλιστή  2) φορολογική ενημερότητα και 3) ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς του (ανάλογα με τη νομική του μορφή). 

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να επικοινωνούν με την αναθέτουσα αρχή στο τηλέφωνο 2316009357 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες και στην ηλεκτρονική διεύθυνση:metoikos.procurement@gmail.com

Για την ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΚΑΝΤΖΙΛΙΩΤΗ

Για τους ειδικούς όρους πατήστε εδώ.

Για την οικονομική προσφορά πατήστε εδώ.

Δείτε το υπόμνημα έγκρισης εδώ.

el