Add Your Heading Text Here

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: 12905/29-06-2021

react2021

Για την με απευθείας ανάθεση προμήθειας υγρών καυσίμων (600 λίτρα  πετρελαίου κίνησης), στη Θεσσαλονίκη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 648,87 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 804,60 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

CPV: Πετρέλαιο ντίζελ (09134100-8)

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) και Υποκατάστημα στην Θεσσαλονίκη, Λέοντος Σοφού 26 και Εγνατία, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για προμήθεια 600 λίτρων πετρελαίου κίνησης στη Θεσσαλονίκη.

Η προμήθεια εντάσσεται στα πλαίσια του έργου με τίτλο (REACT 2021 – Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki), κωδικός ΟΠΣ (5089178)  που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και δύναται να βαρύνει τον προϋπολογισμό του Μηχανισμού Έκτακτης Στήριξης του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με συντονιστή εταίρο τον Δήμο Θεσσαλονίκης στο οποίο συμμετέχει η ΑΡΣΙΣ σύμφωνα με το πρωτόκολλο συνεργασίας εταιρικού σχήματος  με αριθμό πρωτοκόλλου 414/04-01-2021.

Η ζητούμενη ποσότητα καθώς και η  προϋπολογιζόμενη δαπάνη της προμήθειας είναι σύμφωνα με τον παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
Προμήθεια πετρελαίου κίνησης  600 648,87
ΦΠΑ 24% 155,73
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ  ΦΠΑ 804,60

Η παροχή των υπηρεσιών θα γίνει με τους Ειδικούς όρους, που ακολουθούν.

Η προμήθεια θα ανατεθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για την κάλυψη των αναγκαίων τρεχουσών αναγκών, και με κριτήριο το προσφερόμενο μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) επί της νόμιμα διαμορφούμενης μέσης τιμής λιανικής πώλησης των ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, την ημέρα παράδοσης, όπως διαμορφώνεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στην  Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης .

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

1) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας, για συμμετοχή

2) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού, για συμμετοχή

3) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας μη μισθωτών ΕΦΚΑ, για συμμετοχή (αφορά ατομικές επιχειρήσεις) 

4) Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, στην οποία θα δηλώνεται ότι ΔΕΝ υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παιδική εργασίας.

5) Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ)

Η ανάθεση και η εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στην ΑΡΣΙΣ με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας (ταχυδρομικά έγγραφα, ηλεκτρονικά, με φαξ ή αντίστοιχο τρόπο).

• Ταχυδρομική Διεύθυνση: Εγνατίας 30, 54625, Θεσσαλονίκη

• Fax: 2310526150

• Ηλεκτρονική Διεύθυνση: arsisprocurement@gmail.com

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν Πληροφορίες από το site της Άρσις www.arsis.gr ή στα τηλέφωνα: 2316009357 ή στο 2316007935.

Ημερομηνία λήψης της προσφοράς από την ΑΡΣΙΣ το αργότερο έως την 02/07/2021 ώρα 15.00 μ.μ.

Σε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν το χρόνο της παράτασης από το site της ΑΡΣΙΣ www.arsis.gr

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Για τους Ειδικούς Όρους της προμήθειας πατήστε εδώ

Για το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς πατήστε εδώ

Για το υπόδειγμα της υπεύθυνης δήλωσης πατήστε εδώ.

el