Add Your Heading Text Here

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΠ:ΑΜ3453/21-01-2021 για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών ασφάλισης ιδιόκτητων Ι.Χ. επιβατικών αυτοκινήτων της ΑΡΣΙΣ που χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των αναγκών των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Θεσσαλονίκης (Ωραιόκαστρο, Πυλαία), Μακρινίτσας Βόλου, Αλεξανδρούπολης (Φρίξος) και για τις ευρύτερες ανάγκες της οργάνωσης

logo amif kai tame 1

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΠ:ΑΜ3453/21-01-2021

Για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών ασφάλισης ιδιόκτητων Ι.Χ. επιβατικών αυτοκινήτων της ΑΡΣΙΣ που χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των αναγκών  των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Θεσσαλονίκης (Ωραιόκαστρο, Πυλαία), Μακρινίτσας Βόλου, Αλεξανδρούπολης (Φρίξος) και για τις ευρύτερες ανάγκες της οργάνωσης,  προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.800,00€ (απαλλάσσεται από Φ.Π.Α.)

CPV: 66510000-8 Υπηρεσίες Ασφάλισης

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) και Υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη, (Λέοντος Σοφού 26), στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ», η οποία χρηματοδοτούνταν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους  και για τη συνέχιση της χρηματοδότησης υποβλήθηκε σχετική υπεύθυνη δήλωση,

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την ασφάλιση ιδιόκτητων Ι.Χ. επιβατικών αυτοκινήτων που χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των αναγκών των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Θεσσαλονίκης (Ωραιοκάστρου, Πυλαίας), Μακρινίτσας Βόλου,  Αλεξανδρούπολης (Φρίξος)  και για τις ευρύτερες ανάγκες της οργάνωσης, προσφέροντας τουλάχιστον τις ασφαλιστικές καλύψεις,  που αναγράφονται στον επισυναπτόμενο στην παρούσα  Πίνακα ΙΙ, για χρονικό διάστημα από 29/01-2021 έως 29/01/2022 (12) μήνες, με δικαίωμα ανανέωσης τους για άλλο έναν μήνα,  κατόπιν σχετικής απόφασης της ΑΡΣΙΣ.

Η ανάθεση της υπηρεσίας ασφάλισης θα γίνει, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση ισοδύναμων προσφορών η ΑΡΣΙΣ θα προβεί στην κατακύρωση της προμήθειας με βάση τη διάταξη του άρθρου 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016.

Η ανάθεση της σύμβασης θα αφορά στην ασφάλιση ιδιόκτητων Ι.Χ. επιβατικών αυτοκινήτων για το χρονικό διάστημα έως 29/01/2022.  Η παροχή των υπηρεσιών θα γίνει με τους Ειδικούς όρους, που ακολουθούν.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να καταθέτουν την προσφορά τους ως εξής :

  • στην διεύθυνση της  ΑΡΣΙΣ  (οδός Εγνατία 30, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54625)  
  • με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση metoikos.procurement@gmail.com, στο οποίο επισυνάπτεται (υπογεγραμμένο) το αρχείο της οικονομικής προσφοράς, ψηφιακά σαρωμένο (σε μορφή pdf ή jpg).
  • ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier)  στην διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής (οδός Εγνατία 30, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54625)   . Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα παραλαβής της προσφοράς. Δε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην αναθέτουσα αρχή.

Οι προσφορές που περιέρχονται στην ΑΡΣΙΣ με οποιονδήποτε τρόπο μετά από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δεν λαμβάνονται υπόψη .

Fax: 2310526150

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: metoikos.procurement@gmail.com

Ημερομηνία λήψης της προσφοράς από την ΑΡΣΙΣ το αργότερο έως την 27/01/2021 ώρα 15.00 μ.μ.

Σε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν το χρόνο της παράτασης από το site της ΑΡΣΙΣ www.arsis.gr

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν Πληροφορίες από το site της Άρσις www.arsis.gr ή στο τηλέφωνο: 2316007935.

Διαδικασία κατακύρωσης της προμήθειας

Η κατακύρωση της προμήθειας γίνεται στον προσφέροντα την χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών ασφάλισης και εφόσον προσκομίσει στην ΑΡΣΙΣ, εντός προθεσμίας 3 ημερών από την σχετική ειδοποίησή του, που μπορεί να παραταθεί για άλλες τρεις ημέρες Φωτοαντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ασφαλιστή .

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι. ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΑ ΑΞΙΑ
 ΙΥΒ 3565 PEUGEOT  1η ΑΔΕΙΑ 2019 Φ.Ι.Χ. ΘΕΣΕΙΣ 3- ημιφορτηγό   450,00
ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΚΚ 4284 DACIA 1η ΑΔΕΙΑ 2016 ΘΕΣΕΙΣ 7   300,00€
ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ ΒΟΛΟΥ ΡΡΕ 7075 CITROEN 1η ΑΔΕΙΑ 2016 ΘΕΣΕΙΣ 7   300,00€
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΙΤ 2965 DACIA 1η ΑΔΕΙΑ 2011 ΘΕΣΕΙΣ 7   300,00€
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ (ΦΡΙΞΟΣ) ΡΜΧ 1640 CITROEN 1η ΑΔΕΙΑ 2007 ΘΕΣΕΙΣ 9   450,00€
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 1.800,00 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ.   ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Α. ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
Σωματικές βλάβες τρίτων κατ’ άτομο 1.220.000
Υλικές ζημίες τρίτων ανά γεγονός 1.220.000
 Υλικές ζημίες από ανασφάλιστο όχημα 10.000
Φροντίδα ατυχήματος ΙΣΧΥΕΙ
 Μεταφορά οχήματος από ατύχημα ΙΣΧΥΕΙ
 Θραύση υαλοπινάκων    1.000
Τροχαίο ατύχημα οδηγού 5.000
Νομική προστασία 3.000
Οδική βοήθεια ΙΣΧΥΕΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΜΠΑΚΟΛΑ

Για τα είδη και τους ειδικούς όρους πατήστε εδώ

Για την οικονομική προσφορά πατήστε εδώ

Για την πρόσκληση πατήστε εδώ

*Ορθή επανάληψη* για την πρόσκληση πατήστε εδώ

*Ορθή επανάληψη* για την οικονομική προσφορά πατήστε εδώ

Για το υπόμνημα έγκρισης πατήστε εδώ

el