Add Your Heading Text Here

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΑΜ3421/07-01-2021 για την προμήθεια άρτου, για τις ανάγκες των φιλοξενουμένων στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Μακρινίτσα Βόλου, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης και στην Αθήνα

logo amif kai tame 1

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΑΜ3421/07-01-2021

Για την προμήθεια άρτου, για τις ανάγκες των φιλοξενουμένων στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Μακρινίτσα Βόλου, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης και στην Αθήνα, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προϋπολογισθείσας αξίας 1.939,96 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 2.192,16 ευρώ με Φ.Π.Α.

CPV: ΨΩΜΙ: 15811100-7

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ», η οποία χρηματοδοτούνταν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους  και για τη συνέχιση της χρηματοδότησης υποβλήθηκε σχετική υπεύθυνη δήλωση.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ ΒΟΛΟΥ, ΣΤΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ», για το χρονικό διάστημα από 16/01/2021 έως 28/02/2021, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της προσφερόμενης τιμής ανά μονάδα χωρίς ΦΠΑ, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της ζητούμενης προμήθειας για το χρονικό διάστημα από 16/01/2021 έως 28/02/2021 (44 ημέρες) απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα:

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΣΕ €) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ: 1 ΔΟΜΗ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡΤΟΣ ΣΤΑΡΕΝΙΟΣ 350 γραμμαρίων ΚΙΛΟ 10,5 kg/μέρα 44 1,50 € 693,00 €
ΤΜΗΜΑ: 2 ΔΟΜΗ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ ΑΡΤΟΣ ΣΤΑΡΕΝΙΟΣ 350 γραμμαρίων ΚΙΛΟ 10,5 kg/μέρα 44 1,80 € 831,60 €
ΤΜΗΜΑ: 3 ΔΟΜΗ ΑΘΗΝΑΣ ΑΡΤΟΣ ΣΤΑΡΕΝΙΟΣ 1000 γραμμαρίων ΚΙΛΟ 8 kg/μέρα 44 1,18 € 415,36 €
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΣΕ €) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 1.939,96€
Φ.Π.Α. 13% 252,20 €
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΣΕ €) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 2.192,16 €

Οι προσφέροντες μπορούν να προσφέρουν  για ένα ή περισσότερα ΤΜΗΜΑΤΑ της προμήθειας  προσφέροντας όμως για το σύνολο της ζητούμενης προμήθειας κάθε ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Ενναλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση ισοδύναμων προσφορών η ΑΡΣΙΣ θα προβεί στην κατακύρωση της προμήθειας με βάση τη διάταξη του άρθρου 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016.

Σε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν το χρόνο της παράτασης από το site της ΑΡΣΙΣ www.arsis.gr

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

1) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας, για συμμετοχή

2) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού, για συμμετοχή

3) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας μη μισθωτών ΕΦΚΑ, για συμμετοχή (αφορά ατομικές επιχειρήσεις)

4) Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, στην οποία θα δηλώνεται ότι ΔΕΝ υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παιδική εργασίας.

5) Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ)

Η ανάθεση και η εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

Ημερομηνία λήψης της προσφοράς από την ΑΡΣΙΣ το αργότερο έως την 12/01/2020 ώρα 14.00 μ.μ.

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στην ΑΡΣΙΣ με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας (ταχυδρομικά έγγραφα, ηλεκτρονικά, με φαξ ή αντίστοιχο τρόπο).

  • Ταχυδρομική Διεύθυνση: Εγνατίας 30, 54625, Θεσσαλονίκη
  • Fax: 2310526150
  • Ηλεκτρονική Διεύθυνση: metoikos.procurement@gmail.com

Αντικείμενο της σύμβασης Προϋπολογισμός

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια φρέσκου άρτου, για τις ανάγκες σίτισης των φιλοξενούμενων στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων της ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ στην Μακρινίτσα Βόλου, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης και στην Αθήνα. Τα είδη της παρούσας σύμβασης κατατάσσονται στον κωδικό CPV: ΨΩΜΙ: 15811100-7

Ο προϋπολογισμός της σύμβασης είναι συνολικής αξίας 1.939,96 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 2.192,16 ευρώ με Φ.Π.Α..

Η παράδοση του άρτου θα γίνεται καθημερινά, εκτός Κυριακής (το Σάββατο θα γίνεται η παράδοση του άρτου που αντιστοιχεί και στις ποσότητες της Κυριακής), μέχρι τις 08:00 το πρωί, µε δαπάνες του προμηθευτή και µε δικά του μεταφορικά μέσα και σε ποσότητες που θα καθορίζονται από τη Δομή της ΑΡΣΙΣ σε εβδομαδιαία βάση.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να επικοινωνούν με την αναθέτουσα αρχή στο τηλέφωνο 2316009357 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες και στην ηλεκτρονική διεύθυνση:metoikos.procurement@gmail.com

Για τα είδη και τους ειδικούς όρους πατήστε εδώ

Για την οικονομική προσφορά για την δομή του Ωραιοκάστρου πατήστε εδώ

Για την οικονομική προσφορά για την δομή της Αθήνας πατήστε εδώ

Για την οικονομική προσφορά για την δομή της Μακρινίτσας πατήστε εδώ

Για την πρόσκληση πατήστε εδώ

Για την υπεύθυνη δήλωση πατήστε εδώ

Για τα υπομνήματα έγκρισης πατήστε εδώ

el