Add Your Heading Text Here

Search
Close this search box.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: ΑΜΠ187/03.11.2020 Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών ατομικής υγιεινής και καθαριότητας για τις Μονάδες Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Θεσσαλονίκης (Ανατολική και Δυτική Μονάδα), για την Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ιωαννίνων και για την Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Κοζάνης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 4.121,80 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 4.974,38 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: Προϊόντα καθαρισμού: 39830000-9, προϊόντα ατομικής περιποίησης: 33700000-7

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών ατομικής υγιεινής και καθαριότητας για τις ανάγκες των Μονάδων Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Θεσσαλονίκης (Ανατολική και Δυτική Μονάδα), της Μονάδας Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ιωαννίνων και της Μονάδας Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Κοζάνης, καθώς αντίστοιχα και των αναγκών των χώρων επιχειρησιακής βάσης ομάδας εργασίας και χώρου μαθημάτων, εργαστηρίων και συναντήσεων φιλοξενούμενων στις πόλεις Ιωάννινα, Θεσσαλονίκη και Κοζάνη (σε συντομία γραφείο), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 4.121,80 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 4.974,38 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η προμήθεια εντάσσεται στα πλαίσια του έργου ΠΥΛΗ, της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΠΥΛΗ» (κωδικός ΟΠΣ MIS 5062120), περίοδο υλοποίησης από 1/5/2020 έως 30/04/2021 και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους.

ΤΜΗΜΑΤΑ   ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ 1: ΜΟΝΑΔΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 583,68 702,31 €
ΤΜΗΜΑ 2: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 756,32 913,32 €
ΤΜΗΜΑ 3: ΔΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 691,72 834,75 €
  ΤΜΗΜΑ 4: ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1.547,36 1.884,01 €
ΤΜΗΜΑ 5: ΜΟΝΑΔΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 180,24 212,50
ΤΜΗΜΑ 6: ΜΟΝΑΔΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 182,24 214,98 €
ΤΜΗΜΑ 7: ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 180,24 212,50

Η προμήθεια θα ανατεθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της προμήθειας ανά ΤΜΗΜΑ. 

Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει την προσφορά του για ένα, περισσότερα ή όλα τα ΤΜΗΜΑΤΑ, προσφέροντας για το σύνολο των ειδών του κάθε ΤΜΗΜΑΤΟΣ.

Προσφορά που υποβάλλεται για μέρος της προμήθειας του ΤΜΗΜΑΤΟΣ απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Οι παραγγελίες θα γίνονται τμηματικά, κατόπιν συνεννόησης με την κάθε Μονάδα.

Η κατακύρωση της προμήθειας γίνεται στον προσφέροντα την χαμηλότερη τιμή ανά ΤΜΗΜΑ και εφόσον προσκομίσει στην ΑΡΣΙΣ, εντός προθεσμίας 3 ημερών από την σχετική ειδοποίησή του, που μπορεί να παραταθεί για άλλες τρεις ημέρες, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας για συμμετοχή

2) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού, για συμμετοχή

3) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας μη μισθωτών ΕΦΚΑ (αφορά ατομικές επιχειρήσεις) για συμμετοχή

4) Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, στην οποία θα δηλώνεται ότι ΔΕΝ υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παιδική εργασίας.

Η ανάθεση και η εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Οι προσφορές θα κατατεθούν στα γραφεία της ΑΡΣΙΣ (Εγνατίας 30, ΤΚ 54625, Θεσσαλονίκη), είτε με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας (ταχυδρομικά έγγραφα, ηλεκτρονικά ή αντίστοιχο τρόπο).

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: pyli.procurement@gmail.com

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν Πληροφορίες από το site της Άρσις www.arsis.gr ή στο τηλέφωνο: 2316009357 (τηλέφωνο τηλεργασίας 6939631421)

Ημερομηνία λήψης της προσφοράς από την ΑΡΣΙΣ το αργότερο έως την 10/11/2020 ώρα 15.00 μ.μ.

Σε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν το χρόνο της παράτασης από το site της ΑΡΣΙΣ www.arsis.gr

Τους ειδικούς όρους & τις τεχνικές προδιαγραφές μπορείτε να τους δείτε εδώ

Το αναλυτικό φυσικό & οικονομικό αντικείμενο εδώ

Την οικονομική προσφορά για τα Ιωάννινα εδώ

Την οικονομική προσφορά για την Θεσσαλονίκη εδώ

Την οικονομική προσφορά για την Κοζάνη εδώ

Το υπόμνημα έγκρισης των μονάδων της Θεσσαλονίκης εδώ

Το υπόμνημα έγκρισης της μονάδας της Κοζάνης εδώ

Το υπόμνημα έγκρισης της μονάδας των Ιωαννίνων εδώ

el