Add Your Heading Text Here

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων κίνησης, για τις Μονάδες Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Θεσσαλονίκης (Ανατολική και Δυτική Μονάδα) και για την Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ιωαννίνων.

logo amif kai tame 1

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Α.Π.:ΑΜΠ087

Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων κίνησης, για τις Μονάδες Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Θεσσαλονίκης (Ανατολική και Δυτική Μονάδα) και για την Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ιωαννίνων προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 2.903,22 ευρώ άνευ ΦΠΑ και 3.600,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 

CPV: καύσιμα (09100000-0), CPV: πετρέλαιο ντίζελ (09134100-8)

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την προμήθεια καυσίμων κίνησης, και συγκεκριμένα πετρέλαιο κίνησης, για τις ανάγκες των Μονάδων Εποπτευόμενων διαμερισμάτων Θεσσαλονίκης και Ιωαννίνων.

Η προμήθεια εντάσσεται στα πλαίσια του έργου ΠΥΛΗ, της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΠΥΛΗ» (κωδικός ΟΠΣ MIS 5062120) περίοδο υλοποίησης από 1/5/2020 έως 30/04/2021, και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους.

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ 1 ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (κέντρο Θεσσαλονίκης) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 1200 1.129,03 1.400,00
ΤΜΗΜΑ 2 ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (κέντρο Ιωαννίνων) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 1900 1.774,19 2.200,00

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους για ένα ή/και τα δύο ΤΜΗΜΑΤΑ της ζητούμενης προμήθειας, προσφέροντας για το σύνολο της ποσότητας κάθε ΤΜΗΜΑΤΟΣ.

Η ανάθεση και η εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Η προμήθεια θα ανατεθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για την κάλυψη των αναγκαίων αναγκών, και με κριτήρια το προσφερόμενο μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) επί της νόμιμα διαμορφούμενης μέσης τιμής λιανικής πώλησης του αντίστοιχου καυσίμου, την ημέρα παράδοσης, όπως διαμορφώνεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στην  αντίστοιχη Περιφερειακή Ενότητα της ζητούμενης προμήθειας. Το ποσοστό της έκπτωσης μπορεί να είναι και αρνητικό χωρίς να υπερβαίνει το 5%.

Σε περίπτωση περισσότερων ισοδύναμων προσφορών η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει με κλήρωση κατά τα οριζόμενα στο ν. 4412/2016.

Η κατακύρωση της προμήθειας γίνεται στον προσφέροντα την χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα και εφόσον προσκομίσει στην ΑΡΣΙΣ, εντός προθεσμίας 3 ημερών από την σχετική ειδοποίησή του, που μπορεί να παραταθεί για άλλες τρεις ημέρες, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας

2) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού 

3) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας μη μισθωτών ΕΦΚΑ (αφορά ατομικές επιχειρήσεις)

4) Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, στην οποία θα δηλώνεται ότι ΔΕΝ υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παιδική εργασίας.

Οι προσφορές θα κατατεθούν στα γραφεία της ΑΡΣΙΣ (Εγνατίας 30, ΤΚ 54625, Θεσσαλονίκη), είτε με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας (ταχυδρομικά έγγραφα, ηλεκτρονικά ή αντίστοιχο τρόπο).

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: pyli.procurement@gmail.com

Ημερομηνία λήψης της προσφοράς από την ΑΡΣΙΣ το αργότερο έως την 21/09/2020 ώρα 15.00 μ.μ.

Σε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν το χρόνο της παράτασης από το site της ΑΡΣΙΣ www.arsis.gr

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν Πληροφορίες από το site της Άρσις www.arsis.gr ή στο τηλέφωνο: 2316009357.

Για να δείτε τους Ειδικούς Όρους της προμήθειας πατήστε εδώ.

Για  το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς Μονάδας Διαμερισμάτων Ιωαννίνων πατήστε εδώ.

Για  το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς Μονάδας Διαμερισμάτων Θεσσαλονίκης πατήστε εδώ.

Για το υπόμνημα έγκρισης της Θεσσαλονίκης πατήστε εδώ.

Για το υπόμνημα έγκρισης των Ιωαννίνων πατήστε εδώ.

el