Add Your Heading Text Here

Search
Close this search box.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για δύο (2) θέσεις εργασίας Δικηγόρων – Νομικών Συμβούλων μερικής απασχόλησης (4 ώρες / ημέρα).

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, στο πλαίσιο του προγράμματος «ΔΙΑΠΛΟΥΣ», το οποίο αποτελεί κομμάτι του προγράμματος “Asylum and Migration” Programme in Greece, και χρηματοδοτείται από τα EEA Grants 2014-2021, σε συνεργασία με την Human Rights 360 και την ΣΟΛ Συμβουλευτική Α.Ε, αναζητά δύο (2) Δικηγόρους – Νομικούς  Συμβούλους μερικής απασχόλησης (4 ώρες/ημέρα). 

Οι θέσεις αφορούν την παροχή νομικών συμβουλών και διεκπεραίωση νομικών ζητημάτων ασυνόδευτων ανηλίκων που φιλοξενούνται σε εποπτευόμενα από την ΑΡΣΙΣ διαμερίσματα ημιαυτόνομης διαβίωσης στις πόλεις της Θεσσαλονίκης, της Δράμας, της Καβάλας και των Ιωαννίνων. 

Οι θέσεις διαρκούν 12 μήνες, με επιθυμητή ημερομηνία έναρξης την 01/09/2020.

Περιγραφή καθηκόντων:

 • Παροχή νομικών συμβουλών προς τους ωφελούμενους του προγράμματος σε θέματα ασύλου (αιτήσεις, συνεντεύξεις, πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες απορριπτικές, κ.α) 
 • Σύνταξη προσφυγών και συναφών αιτήσεων  
 • Φυσική παρουσία, όπου απαιτείται, κατά τη διάρκεια συνέντευξης
 • Παραλαβές αποφάσεων και εγγράφων
 • Παροχή νομικής συμβουλευτικής άλλων αιτημάτων των ωφελούμενων του προγράμματος, κατά περίπτωση 
 • Τήρηση αρχείου με τις υποθέσεις, την εξέλιξη και τα επιθυμητά επόμενα βήματα 
 • Αναφορά στον Συντονιστή του προγράμματος σχετικά με τις εξελίξεις των υποθέσεων 
 • Υποστήριξη στην σύνταξη αναφορών φυσικού αντικειμένου προς τον χρηματοδότη στην αγγλική γλώσσα 
 • Συνεργασία με συντονιστές επιμέρους δομών 
 • Συνεργασία με τον Συντονιστή του προγράμματος, παρακολούθηση και προτάσεις για το έργο
 • Συνεργασία με το τμήμα Επικοινωνίας για τη δημιουργία υλικού δημοσιότητας 
 • Οργανωτικές ικανότητες, επιμονή στη λεπτομέρεια, αυτοπειθαρχία, ικανότητα εργασίας σε συνθήκες πίεσης και σε πολλαπλά επίπεδα
 • Επικοινωνία με φορείς και υπηρεσίες που δραστηριοποιούνται στην πόλη
 • Συνεργασία με τις ομάδες και τους συντονιστές στις δομές Φιλοξενίας της ΑΡΣΙΣ
 • Περιοδικές επισκέψεις σε περιφερειακές πόλεις   
 • Κατά την άσκηση των καθηκόντων, συμμόρφωση τόσο με τον Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήματος, όσο και με τον Κώδικα Αρχών και Αξιών της ΑΡΣΙΣ 

Απαραίτητα προσόντα:

 • Προπτυχιακός τίτλος Νομικής αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού ιδρύματος ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής (LLB) 
 • Ολοκληρωμένη πρακτική άσκηση  
 • Μέλος Δικηγορικού Συλλόγου 
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε παροχή νομικών υπηρεσιών σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες 
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε παροχή νομικών υπηρεσιών αιτούντων διεθνούς προστασίας
 • Άριστη προφορική και γραπτή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (επίπεδο Γ2)
 • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας
 • Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης, εμπειρία στη διοργάνωση δράσεων εξωστρέφειας στην επικοινωνία με δημόσιους και ιδιωτικούς τοπικούς φορείς
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Δίπλωμα οδήγησης I.X αυτοκινήτου
 • Δυνατότητα μετακίνησης και ολιγοήμερης παραμονής σε άλλες πόλεις της Ελλάδος για τους σκοπούς του προγράμματος 

Επιθυμητά προσόντα:

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο (Δίκαιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,  Προσφυγικό/Μεταναστευτικό, Δημόσιο Διεθνές, κ.α) 
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία σε ΜΚΟ 
 • Εθελοντική εργασία
 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους με μία συνοδευτική επιστολή έως τις 31/07/2020 και ώρα 15:00 μ.μ , στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr.thessaloniki@arsis.gr με θέμα: ΘΕΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ – ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΠΛΟΥΣ». 

Μετά την εξέταση των βιογραφικών θα ακολουθήσει ενημέρωση μόνο των υποψηφίων που θα κληθούν σε συνέντευξη.

Για πληροφορίες: Ιωάννης Κουτούδης,  Τμήμα Ανάπτυξης, 2310.526150. 

*Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση, τα οποία αποτελούν και τα κριτήρια αξιολόγησης του δυνητικού προσωπικού, και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

*Τα βιογραφικά  και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472 /97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.

el