Add Your Heading Text Here

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών διατροφής (είδη παντοπωλείου, είδη κρέατος και είδη οπωρολαχανικών) για τις ανάγκες των Μονάδων Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη και στη Κοζάνη

tame

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: ΑΜΠ779/13-04-2022

Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών διατροφής (είδη παντοπωλείου, είδη κρέατος και είδη οπωρολαχανικών) για τις ανάγκες των Μονάδων Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη και στη Κοζάνη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 3.391,36 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 3.832,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: (κρέας: 15110000-2, διάφορα προϊόντα διατροφής: 15800000-6, οπωροκηπευτικά: 03221200-8)

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) και Υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη, (Λέοντος Σοφού 26), στα πλαίσια του έργου ΠΥΛΗ, της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΠΥΛΗ» (κωδικός ΟΠΣ MIS 5062120), και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την προμήθεια ειδών διατροφής (είδη παντοπωλείου, είδη κρέατος και είδη οπωρολαχανικών) για τις ανάγκες των Μονάδων Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη και στην Κοζάνη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 3.391,36 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 3.832,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η  προϋπολογιζόμενη δαπάνη της προμήθειας είναι σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες:

ΤΜΗΜΑΟΜΑΔΑΕΙΔΟΣΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ  1 Μονάδα εποπτευόμενων διαμερισμάτων Ανατολικής Θεσ/νίκηςΑΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ793,60€896,77€
ΒΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ188,00€212,44€
ΓΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ229,60€259,45€
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 11.211,20€1.368,66€
ΤΜΗΜΑ  2 Μονάδα εποπτευόμενων διαμερισμάτων Δυτικής Θεσ/νίκηςΑΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ793,60€896,77€
ΒΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ188,00€212,44€
ΓΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ229,60€259,45€  
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21.211,20€1.368,66€
ΤΜΗΜΑ 3 Μονάδα εποπτευόμενων διαμερισμάτων ΚοζάνηςΑΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ634,88€717,41€
ΒΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ150,40€169,95€
ΓΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ183,68€207,56€
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2968,96€1.094,92€
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 1+23.391,36€3.832,24€
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ME ΦΠΑ
ΟΜΑΔΑ Α2.222,08€2.510,95 €
ΟΜΑΔΑ Β526,40€594,83 €
ΟΜΑΔΑ Γ642,88€726,46 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ3.391,36€3.832,24€

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να προσφέρουν για μια δύο ή και όλες τις  ΟΜΑΔΕΣ του εκάστοτε τμήματος και για ένα ή/και όλα τα ΤΜΗΜΑΤΑ της προμήθειας.

Προσφορά που υποβάλλεται για μέρος των ζητούμενων ειδών ή ποσοτήτων της ΟΜΑΔΑΣ του εκάστοτε ΤΜΗΜΑΤΟΣ απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η προμήθεια θα ανατεθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ζητούμενων ειδών ανά ΟΜΑΔΑ εκάστοτε ΤΜΗΜΑΤΟΣ άνευ ΦΠΑ.

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομιστούν μαζί με την οικονομική προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

1) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας, για συμμετοχή σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

2) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού, για συμμετοχή σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

3) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας μη μισθωτών ΕΦΚΑ, για συμμετοχή (αφορά ατομικές επιχειρήσεις) σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

4) Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, στην οποία θα δηλώνεται ότι ΔΕΝ υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παιδική εργασίας. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5) Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ) σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που ακολουθούν.

Oι ποσότητες που αναφέρονται στην κάθε ΟΜΑΔΑ, αντιστοιχούν στον αριθμό των ωφελούμενων και στην ποσότητα του είδους που του αναλογεί (είτε είναι ίσες είτε πολλαπλάσιες είτε υποπολλαπλάσιες) για αυτό και αναφέρονται και οι συγκεκριμένες μονάδες μέτρησης των ειδών.

Η ανάθεση και η εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στην ΑΡΣΙΣ με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας (ταχυδρομικά έγγραφα, ηλεκτρονικά, με φαξ ή αντίστοιχο τρόπο).

•             Ταχυδρομική Διεύθυνση: Εγνατίας 30, 54625, Θεσσαλονίκη

•             Fax: 2310526150

•             Ηλεκτρονική Διεύθυνση: pyli.procurement@gmail.com

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν Πληροφορίες από το site της Άρσις www.arsis.gr ή στα τηλέφωνα: 2316007622 ή στο 2316007935.

Όλα τα απαραίτητα έγγραφα που συνοδεύουν την πρόσκληση (ειδικοί όροι, υποδείγματα προσφορών) είναι αναρτημένα στη σελίδα της ΑΡΣΙΣ www.arsis.gr

Ημερομηνία λήψης της προσφοράς από την ΑΡΣΙΣ το αργότερο έως την 19/04/2022 ώρα 15.00 μ.μ.

Σε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν το χρόνο της παράτασης από το site της ΑΡΣΙΣ www.arsis.gr

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΜΠΑΚΟΛΑ

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ

Για τους ειδικούς όρους πατήστε εδώ

Για την οικονομική προσφορά για το τμήμα 1 πατήστε εδώ

Για την οικονομική προσφορά για το τμήμα 2 πατήστε εδώ

Για την οικονομική προσφορά για το τμήμα 3 πατήστε εδώ

Για το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο πατήστε εδώ

Για την υπεύθυνη δήλωση πατήστε εδώ

Για το υπόμνημα έγκρισης για το τμήμα 1 πατήστε εδώ

Για το υπόμνημα έγκρισης για το τμήμα 2 πατήστε εδώ

Για το υπόμνημα έγκρισης για το τμήμα 3 πατήστε εδώ

el