Add Your Heading Text Here

Search
Close this search box.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για απασχόληση Κοινωνικού Λειτουργού σε εποπτευόμενα διαμερίσματα ημιαυτόνομης διαβίωσης ασυνόδευτων ανηλίκων στα Ιωάννινα

sol

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, στο πλαίσιο του προγράμματος «ΔΙΑΠΛΟΥΣ», το οποίο αποτελεί κομμάτι του προγράμματος “Asylum and Migration” Programme in Greece, και χρηματοδοτείται από τα EEA Grants 2014-2021, σε συνεργασία με την Human Rights 360 και την ΣΟΛ Συμβουλευτική Α.Ε, αναζητά Κοινωνικό Λειτουργό πλήρους απασχόλησης για Εποπτευόμενα Διαμερίσματα Ημιαυτόνομης Διαβίωσης Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Ιωάννινα. 

Περιγραφή καθηκόντων:

Ο/Η Κοινωνικός Λειτουργός των διαμερισμάτων ημιαυτόνομης διαβίωσης λειτουργεί ως το καθημερινό πρόσωπο αναφοράς των ανηλίκων. Λαμβάνει το κοινωνικό ιστορικό του ανηλίκου και διερευνά για τυχόν ευαλωτότητες. Στο πλαίσιο του ρόλου του/της  βοηθά τους ανήλικους να αναπτύξουν τις απαραίτητες ικανότητες διαβίωσης ώστε να φροντίζουν τον εαυτό τους και να διαχειρίζονται απλές καθημερινές καταστάσεις και προβλήματα, με στόχο την ομαλή κοινωνική τους ένταξη. Επίσης υποστηρίζει την προσαρμογή -ένταξη  των φιλοξενούμενων ανηλίκων στο νέο περιβάλλον και ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή τους στο προγραμματισμό της καθημερινής τους ζωής , συμπεριλαμβανομένου ενός προγράμματος δραστηριοτήτων, και τους ωθεί να πάρουν πρωτοβουλίες που θα βοηθήσουν στη σταδιακή ενδυνάμωση, την προετοιμασία της ενσωμάτωσής τους και την  κοινωνική τους ένταξη. Για την πραγματοποίηση του έργου του  συνεργάζεται με όλο το δίκτυο  κοινωνικών υπηρεσιών και φορέων της ευρύτερης περιοχής

Ειδικότερα:

 • Είναι υπεύθυνος/η για την λήψη του κοινωνικού ιστορικού και τυχών ευαλωτοτήτων, την ψυχοκοινωνική αξιολόγηση καθώς και την κατάδειξη των κοινωνικών αναγκών των φιλοξενουμένων ανηλίκων και συντάσσει κοινωνικές εκθέσεις.
 • Παρέχει ψυχοκοινωνική στήριξη στους φιλοξενούμενους μέσω τακτικών ατομικών συνεδριών και κάνει παραπομπές σε ψυχολόγο ή άλλους επαγγελματίες ψυχικής υγείας, σε φορείς ή υπηρεσίες .
 • Συμπληρώνει όλα τα απαραίτητα έντυπα αποτύπωσης του έργου τους και συντάσσει σχετικές εκθέσεις. 
 • Αναλαμβάνει συνοδείες σε δημόσιες Υπηρεσίες, Υπηρεσίες Υγείας.
 • Υποστηρίζει και προωθεί τα κοινωνικά δικαιώματα των φιλοξενουμένων, διευρύνοντας και αξιοποιώντας κάθε είδους κοινωνικο–προνοιακών  παροχών, υπηρεσιών.  
 • Αναλαμβάνει την εκπαίδευση και υποστήριξη των προς ενηλικίωση φιλοξενουμένων για την ένταξη τους στην αγορά εργασίας (ανάπτυξη δεξιοτήτων, σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, εκπαιδευτικά εργαστήρια, σύνδεση με χώρους παραγωγής, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση εργοδοτών).
 • Συμβάλει στη διασύνδεση των εποπτευόμενων διαμερισμάτων με την κοινότητα και οργανώνει δράσεις ευαισθητοποίησης -ενημέρωσης.
 • Συμμετέχει στις ομάδες προσωπικού, τις εποπτείες και στις εκπαιδεύσεις που κρίνει απαραίτητες η Οργάνωση.
 • Οφείλει να λειτουργεί στο πλαίσιο του επαγγελματικού του ρόλου, να διατηρεί μια επαγγελματική σχέση με τους ανήλικους και να μην μοιράζεται τα προσωπικά του δεδομένα. Έχει λάβει γνώση και οφείλει να σέβεται και να εφαρμόζει τον Κώδικα Αρχών και Αξιών για τις εργαζόμενες, τους εργαζόμενους και τα μέλη της ΑΡΣΙΣ και τον Κώδικα Προστασίας για τα Παιδιά και τη Νεότητα της ΑΡΣΙΣ, όπως είναι αναρτημένοι στο site της ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Τίτλος Σπουδών Κοινωνικής Εργασίας Πανεπιστημιακής (Α.Ε.Ι.) ή Τεχνολογικής (Τ.Ε.Ι.) Εκπαίδευσης
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας
 • Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Βασικές γνώσεις σε σχέση με το νομικό καθεστώς των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων και τα ανθρώπινα δικαιώματα
 • Οργανωτικές ικανότητες

Επιθυμητά προσόντα:

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο (Δίκαιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,  Προσφυγικό/Μεταναστευτικό, Δημόσιο Διεθνές, Παιδική Προστασία κ.α) 
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία.
 • Εθελοντική εργασία
 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
 • Συναφή εμπειρία με παιδιά μεταναστών/ προσφύγων διαφορετικών ηλικιών και διαφορετικών πολιτισμικών υποβάθρων.
 • Άδεια οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου

Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης (40 ώρες εβδομαδιαίως) και η διάρκεια πρόσληψης θα είναι για 1 μήνα με δυνατότητα ανανέωσης.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους με μία συνοδευτική επιστολή έως τις 05.10.2021 και ώρα 17:00, στην ηλεκτρονική διεύθυνση arsishelpdesk@gmail.com με θέμα: ΘΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΠΛΟΥΣ» ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Μετά την εξέταση των βιογραφικών θα ακολουθήσει ενημέρωση μόνο των υποψηφίων που θα κληθούν σε συνέντευξη.

*Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση, τα οποία αποτελούν και τα κριτήρια αξιολόγησης του δυνητικού προσωπικού, και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

*Τα βιογραφικά  και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472 /97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.

el