Add Your Heading Text Here

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση σε θέσεις εργασίας Διερμηνέων για το Πρόγραμμα Επιτροπείας Ασυνόδευτων Ανηλίκων της ΑΡΣΙΣ

arsis logo 1280 720

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 26, ΤΚ: 54625
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2310526150

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση σε θέσεις εργασίας Διερμηνέων για το Πρόγραμμα Επιτροπείας Ασυνόδευτων Ανηλίκων

Περιοχές υλοποίησης: Αθήνα, Θεσσαλονίκη

Θέση Διερμηνέα

Κύρια Προσόντα

 • Άριστη γνώση μίας τουλάχιστον από τις γλώσσες: ΦΑΡΣΙ/ΝΤΑΡΙ, ΟΥΡΝΤΟΥ/ΠΑΝΤΖΑΜΠΙ, ΣΟΜΑΛΙ, ΚΟΥΡΔΙΚΑ (ΚΙΡΜΑΝΤΖΙ & ΣΟΡΑΝΙ), AΡΑΒΙΚΑ, ΡΩΣΙΚΑ (προφορικό και γραπτό λόγο)
 • Πολύ Καλή γνώση της Ελληνικής Γλώσσας (ομιλία, γραφή, ανάγνωση)
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία παροχής υπηρεσιών διερμηνείας

Επιθυμητά προσόντα:

 • Άδεια οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου (Εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους)
 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (αγγλικών, γαλλικών ή γερμανικών)
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ

Συνεκτιμημένα προσόντα:

 • Προηγούμενη απασχόληση σε υπηρεσίες υποστήριξης ασυνόδευτων ανηλίκων
 • Εθελοντική εργασία

Απαραίτητες δεξιότητες που θα κριθούν κατά τη συνέντευξη:

 • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας
 • Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στη μη διάκριση, εχεμύθεια
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης, εμπειρία στη διοργάνωση δράσεων εξωστρέφειας και στην επικοινωνία με δημόσιους και ιδιωτικούς τοπικούς φορείς.
 • Διάθεση εξέλιξης (κατάρτιση, επιμόρφωση, ενημέρωση)
 • Δυνατότητα ευελιξίας και προσαρμογής
 • Οργανωτικότητα, συνέπεια, εχεμύθεια

Καθήκοντα:

 • Παροχή υπηρεσιών μετάφρασης και διερμηνείας στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος.   
 • Επακριβής διερμηνεία των συζητήσεων που διεξάγονται ανάμεσα στο προσωπικό του προγράμματος και στους ανήλικους, χωρίς καμία παρέμβαση στο περιεχόμενο αυτών και με πλήρη εχεμύθεια.
 • Συνοδεία των ανηλίκων σε διάφορες υπηρεσίες όταν κρίνεται απαραίτητο.
 • Συνδρομή στη λήψη πληροφοριών κοινωνικού ενδιαφέροντος από τους  κοινωνικούς  επιστήμονες  του προγράμματος.
 • Ευθυγράμμιση με τις υποδείξεις της ομάδας συντονισμού σχετικά με τα καθήκοντα του, καθώς και την τυχόν προσαρμογή αυτών σε επείγουσες καταστάσεις.

Πλαίσιο Εργασίας

Η εν λόγω θέση απασχόλησης είναι διάρκειας 12 μηνών και αφορά σε πρόγραμμα υλοποίησης του Εθνικού Συστήματος Επιτροπείας, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και δύναται σε μεταγενέστερο χρόνο, να χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, προγραμματική περίοδο 2021-2027.

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν έως τις 27/01/2023, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: arsis.guardianship@gmail.com  με τίτλο «Προκήρυξη για την θέση ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ», αναφέροντας υποχρεωτικά τη Γεωγραφική περιοχή ενδιαφέροντος

 1. Βιογραφικό Σημείωμα
 2. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Βιογραφικά που θα αποσταλούν χωρίς επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν θα θεωρηθούν έγκυρα και δεν θα συμπεριληφθούν στην διαδικασία αξιολόγησης,)

Αν κληθούν σε συνέντευξη, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν προς επίδειξη τα κάτωθι:

 1. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας
 2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών
 3. Φωτοαντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος (όπου απαιτείται)
 4. Αποδεικτικό καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας
 5. Αποδεικτικό γνώσης χρήσης Η/Υ
 6. 1 τουλάχιστον συστατική επιστολή από προηγούμενο εργοδότη

Υποψήφιοι που θα κληθούν και θα προσέλθουν στη συνέντευξη, χωρίς τα παραπάνω έγγραφα, δεν θα συμπεριληφθούν στην τελική διαδικασία αξιολόγησης.

Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση, τα οποία αποτελούν και τα κριτήρια αξιολόγησης του δυνητικού προσωπικού, και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Οι υποψήφιοι που θα περάσουν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης (συνεντεύξεις), θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά.

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν online μέσω skype ή διά ζώσης.

Κατά τη συνέντευξη μπορεί να ζητηθούν πρόσθετα στοιχεία επιβεβαίωσης των αναφερόμενων προσόντων, τα οποία θα πρέπει να προσκομισθούν.

Κατά την πρόσληψη θα ζητηθούν από την ΑΡΣΙΣ τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την νομοθεσία για την εγγραφή των εργαζομένων στο Μητρώο Μελών ΜΚΟ. Οι επιλεγόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν πρόσφατο αντίγραφο ποινικού μητρώου. Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να έχουν αιτηθεί αντίγραφο ποινικού μητρώου μέσω της εφαρμογής gov.gr κατά την αποστολή του βιογραφικού τους.

*Τα βιογραφικά  και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472 /97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.  

el