Add Your Heading Text Here

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την με απευθείας ανάθεση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε μισθωμένο χώρο για δημιουργικές δραστηριότητες των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων της ΑΡΣΙΣ στη Θεσσαλονίκη

logo amif kai tame 1

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: ΑΜ3512/09.02.2021

Για την με απευθείας ανάθεση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε μισθωμένο  χώρο για  δημιουργικές δραστηριότητες των Δομών  Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων  της ΑΡΣΙΣ στη Θεσσαλονίκη,   προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.830,19 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 3.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ.

CPV: 09310000-5 Ηλεκτρισμός

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) και Υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη, (Λέοντος Σοφού 26), στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ», η οποία χρηματοδοτούνταν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους  και για τη συνέχιση της χρηματοδότησης υποβλήθηκε σχετική υπεύθυνη δήλωση,

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας έως 6.000 kwh, για τις ανάγκες των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη, και συγκεκριμένα για μισθωμένο χώρο, που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Φλέμινγκ αριθ. 18 – ΤΚ 54642 και χρησιμοποιείται για τις ανάγκες πραγματοποίησης δημιουργικών δραστηριοτήτων (εργαστήριο ξυλουργικής) των φιλοξενούμενων στις Δομές της ΑΡΣΙΣ στη Θεσσαλονίκη (ΔΟΜΗ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΔΟΜΗ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ – ΔΟΜΗ ΠΥΛΑΙΑΣ).

Η περίοδος σύνδεσης αφορά διάστημα 24 μηνών, με ημερομηνία έναρξης την 01/03/2021. Ο προϋπολογισμός της δαπάνης είναι 2.830,19 ευρώ συμπεριλαμβανομένου λοιπών χρεώσεων (Δήμος, ΕΡΤ, εγγυήσεων κλπ) χωρίς ΦΠΑ και 3.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6% και αναλύεται ως εξής:

  • για το 2021 1.179,25 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 1.250,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
  • για το 2022 1.415,09 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 1.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
  • για το 2023 235,85 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 250,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Οι ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας, που θα καταναλωθούν, ενδεικτικά  είναι οι 3.000 kwh/έτος (6.000 kwh/διετία)  και αφορούν στην παροχή με αριθμό 221686766 – 012, κατηγορία τιμολογίου  Γ21 (Επαγγελματικό- χαμηλής τάσης ), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα : 

ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΟΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΕΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΙΣΚΟΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (KWH) ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠ/ΖΟΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. (συμπεριλαμβανομένων των ρυθμιζόμενων και λοιπών χρεώσεων) ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠ/ΖΟΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΕ Φ.Π.Α.
ΔΟΜΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ – ΠΥΛΑΙΑ – ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ) Προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας       6.000 2.830,19€ 3.000,00€

Η εκτιμώμενη αξία της διετούς σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 2.830,19 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 3.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 6 %, συμπεριλαμβανομένων όλων των ρυθμιζόμενων και λοιπών χρεώσεων.

Για τη σύνταξη του ενδεικτικού προϋπολογισμού, ελήφθησαν υπόψη οι ετήσιες καταναλώσεις kwh/έτος αντίστοιχων χώρων, οι οποίες είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές και ενδέχεται να μεταβληθούν, όπως επίσης και τα αντίστοιχα ποσά για τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις και άλλες χρεώσεις και τέλη, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, που καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία με τον ίδιο τρόπο ανεξαρτήτως προμηθευτή.

Η ανάθεση θα γίνει στον οικονομικό φορέα με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της συνολικής προσφερόμενης τιμής όπως αναφέρεται στην οικονομική προσφορά. Ρυθμιζόμενες χρεώσεις, δημοτικά τέλη, κλ.π. υπέρ τρίτων εισφορές, δεν λογίζονται στην προσφερόμενη τιμή.

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομιστούν μαζί με την οικονομική προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

1) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας, για συμμετοχή

2) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού, για συμμετοχή

3) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας μη μισθωτών ΕΦΚΑ, για συμμετοχή (αφορά ατομικές επιχειρήσεις)

4) Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, στην οποία θα δηλώνεται ότι ΔΕΝ υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παιδική εργασίας. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:  αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,  ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5) Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ)

Η ανάθεση και η εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Η προμήθεια της ηλεκτρικής ενέργειας θα γίνει με τους Ειδικούς όρους, που ακολουθούν. Σε περίπτωση περισσότερων ισοδύναμων προσφορών η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει με κλήρωση κατά τα οριζόμενα στο ν. 4412/2016.

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στην ΑΡΣΙΣ με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας (ταχυδρομικά έγγραφα, ηλεκτρονικά, με φαξ ή αντίστοιχο τρόπο).

•             Ταχυδρομική Διεύθυνση: Εγνατίας 30, 54625, Θεσσαλονίκη

•             Fax: 2310526150

•             Ηλεκτρονική Διεύθυνση: metoikos.procurement@gmail.com

Ημερομηνία λήψης της προσφοράς από την ΑΡΣΙΣ το αργότερο έως την 17/02/2021 ώρα 15.00 μ.μ.

Σε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν το χρόνο της παράτασης από το site της ΑΡΣΙΣ www.arsis.gr

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν Πληροφορίες από το site της Άρσις www.arsis.gr ή στο τηλέφωνο: 2316007935, 2316009357.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΜΠΑΚΟΛΑ

Για  τους ειδικούς όρους πατήστε εδώ

Για την οικονομική προσφορά πατήστε εδώ

Για την υπεύθυνη δήλωση πατήστε εδώ

Για το υπόμνημα έγκρισης πατήστε εδώ

el