Add Your Heading Text Here

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας διαφόρων ειδών συμπληρωματικής σίτισης (οπωροκηπευτικά, κρέας, διάφορα προϊόντα διατροφής), για τις ανάγκες των φιλοξενουμένων των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, τον Φρίξο στην Αλεξανδρούπολη και στην Αθήνα

logo amif kai tame 1

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΑΜ3445/18-01-2021

Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας διαφόρων ειδών συμπληρωματικής σίτισης (οπωροκηπευτικά, κρέας, διάφορα προϊόντα διατροφής), για τις ανάγκες των φιλοξενουμένων των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, τον Φρίξο στην Αλεξανδρούπολη και στην Αθήνα, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προϋπολογισθείσας αξίας 12.042,78€ χωρίς ΦΠΑ και 13,618,95 € με Φ.Π.Α.

CPV: οπωροκηπευτικά: 03221200-8, κρέας: 15110000-2, διάφορα προϊόντα διατροφής:15800000-6, 15200000, παρασκευασμένα και διατηρημένα ψάρια: 15200000

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ», η οποία χρηματοδοτούνταν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους  και για τη συνέχιση της χρηματοδότησης υποβλήθηκε σχετική υπεύθυνη δήλωση.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ (ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ, ΚΡΕΑΣ, ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ), ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΦΡΙΞΟ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της προσφερόμενης τιμής κάθε ομάδας χωρίς ΦΠΑ, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της ζητούμενης προμήθειας απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα:

ΤΜΗΜΑ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ 1 (ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) Α ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 584,24 €
Β ΚΡΕΑΣ 1.384,80 €
Γ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 3.962,51 €
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 5.931,55 €
ΤΜΗΜΑ 2 (ΦΡΙΞΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) Α ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 1.281,60 €
Β ΚΡΕΑΣ 559,80 €
Γ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 1.285,60 €
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2 3.127,00 €
ΤΜΗΜΑ 3 (ΑΘΗΝΑ) Α ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 777,76 €
Β ΚΡΕΑΣ 880,00 €
Γ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ 1.326,47 €
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3 2.984,23 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 12.042,78
ΦΠΑ 13% 1.553,02
ΦΠΑ 24% 23,15
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 13.618,95

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να προσφέρουν για μια δύο  ή και όλες τις  ΟΜΑΔΕΣ του εκάστοτε τμήματος  και για ένα, δύο ή/και όλα τα ΤΜΗΜΑΤΑ της προμήθειας.

Ενναλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση ισοδύναμων προσφορών η ΑΡΣΙΣ θα προβεί στην κατακύρωση της προμήθειας με βάση τη διάταξη του άρθρου 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016.

Σε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν το χρόνο της παράτασης από το site της ΑΡΣΙΣ www.arsis.gr

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

1) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας, για συμμετοχή

2) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού, για συμμετοχή

3) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας μη μισθωτών ΕΦΚΑ, για συμμετοχή (αφορά ατομικές επιχειρήσεις)

4) Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, στην οποία θα δηλώνεται ότι ΔΕΝ υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παιδική εργασίας.

5) Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ)

Η ανάθεση και η εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

Ημερομηνία λήψης της προσφοράς από την ΑΡΣΙΣ το αργότερο έως την 22/01/2020 ώρα 14.00 μ.μ.

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στην ΑΡΣΙΣ με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας (ταχυδρομικά έγγραφα, ηλεκτρονικά, με φαξ ή αντίστοιχο τρόπο).

  • Ταχυδρομική Διεύθυνση: Εγνατίας 30, 54625, Θεσσαλονίκη
  • Fax: 2310526150
  • Ηλεκτρονική Διεύθυνση: metoikos.procurement@gmail.com

Αντικείμενο της σύμβασης Προϋπολογισμός

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια διαφόρων ειδών συμπληρωματικής σίτισης (οπωροκηπευτικά, κρέας, διάφορα προϊόντα διατροφής), για τις ανάγκες των φιλοξενουμένων των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, τον Φρίξο στην Αλεξανδρούπολη και στην Αθήνα. Τα είδη της παρούσας σύμβασης κατατάσσονται στον κωδικό CPV: οπωροκηπευτικά: 03221200-8, κρέας: 15110000-2, διάφορα προϊόντα διατροφής:15800000-6, παρασκευασμένα και διατηρημένα ψάρια: 15200000

Ο προϋπολογισμός της σύμβασης είναι συνολικής αξίας 12.042,78€ χωρίς ΦΠΑ και 13.618,95 € με Φ.Π.Α..

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται µε δαπάνες του προμηθευτή και µε δικά του μεταφορικά μέσα και σε ποσότητες που θα καθορίζονται από τη Δομή της ΑΡΣΙΣ.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να επικοινωνούν με την αναθέτουσα αρχή στο τηλέφωνο 2316009357, 2316007935  κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: metoikos.procurement@gmail.com

Για την πρόσκληση πατήστε εδώ

Για το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο πατήστε εδώ

Για τους ειδικούς όρους πατήστε εδώ

Για την οικονομική προσφορά για την δομή του Ωραιοκάστρου πατήστε εδώ

Για την οικονομική προσφορά για την δομή της Αθήνας πατήστε εδώ

Για την οικονομική προσφορά για την δομή του Φρίξου στην Αλεξανδρούπολη πατήστε εδώ

Για την υπεύθυνη δήλωση πατήστε εδώ

Για το υπόμνημα έγκρισης για την δομή της Αθήνας πατήστε εδώ

Για το υπόμνημα έγκρισης για την δομή του Φρίξου πατήστε εδώ

Για το υπόμνημα έγκρισης για την δομή του Ωραιοκάστρου πατήστε εδώ

el