Add Your Heading Text Here

Search
Close this search box.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών διατροφής (παντοπωλείου, ειδών κρέατος και οπωρολαχανικών) για τις ανάγκες των Μονάδων Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη (Ανατολική και Δυτική), στα Ιωάννινα και στην Κοζάνη

logo amif kai tame 1

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: ΑΜΠ163/21.10.2020

Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών διατροφής (παντοπωλείου, ειδών κρέατος και οπωρολαχανικών) για τις ανάγκες των Μονάδων Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη (Ανατολική και Δυτική), στα Ιωάννινα και στην Κοζάνη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 5.416,15 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 6.120,25 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: (κρέας: 15110000-2, διάφορα προϊόντα διατροφής: 15800000-6, οπωροκηπευτικά: 03221200-8, ελαιόλαδο: 1541110-6, ηλιέλαιο: 15411210-7)

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για προμήθεια ειδών διατροφής (παντοπωλείου, ειδών κρέατος και οπωρολαχανικά) για τις ανάγκες των Μονάδων Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη (Ανατολική και Δυτική Μονάδα), στα Ιωάννινα και στην Κοζάνη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 5.416,15 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 6.120,25 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η προμήθεια εντάσσεται στα πλαίσια του έργου ΠΥΛΗ, της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΠΥΛΗ» (κωδικός ΟΠΣ MIS 5062120), περίοδο υλοποίησης από 1/5/2020 έως 30/04/2021 και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους.

Τους αναλυτικούς πίνακες με όλα τα είδη θα τους βρείτε στο συνημμένο αρχείο της πρόσκλησης* στο τέλος αυτού του κειμένου.

Η προμήθεια θα ανατεθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ζητούμενων ειδών κάθε ΟΜΑΔΑΣ. 

Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει την προσφορά του για ένα, περισσότερα ή όλα τα ΤΜΗΜΑΤΑ και για μία, περισσότερες ή όλες τις ΟΜΑΔΕΣ κάθε ΤΜΗΜΑΤΟΣ, προσφέροντας για το σύνολο των ειδών της κάθε ΟΜΑΔΑΣ.

Προσφορά που υποβάλλεται για μέρος της προμήθειας της ΟΜΑΔΑΣ απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η κατακύρωση της προμήθειας γίνεται στον προσφέροντα την χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα και εφόσον προσκομίσει στην ΑΡΣΙΣ, εντός προθεσμίας 3 ημερών από την σχετική ειδοποίησή του, που μπορεί να παραταθεί για άλλες τρεις ημέρες, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας για συμμετοχή

2) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού, για συμμετοχή

3) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας μη μισθωτών ΕΦΚΑ (αφορά ατομικές επιχειρήσεις) για συμμετοχή

4) Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, στην οποία θα δηλώνεται ότι ΔΕΝ υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παιδική εργασίας.

Οι παραγγελίες θα γίνονται τμηματικά, κατόπιν συνεννόησης με τη Μονάδα. 

Oι ποσότητες που αναφέρονται στην κάθε ΟΜΑΔΑ, αντιστοιχούν στον αριθμό των ωφελούμενων και στην ποσότητα του είδους που του αναλογεί (είτε είναι ίσες είτε πολλαπλάσιες είτε υποπολλαπλάσιες).

Η ανάθεση και η εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Οι προσφορές θα κατατεθούν στα γραφεία της ΑΡΣΙΣ (Εγνατίας 30, ΤΚ 54625, Θεσσαλονίκη), είτε με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας (ταχυδρομικά έγγραφα, ηλεκτρονικά ή αντίστοιχο τρόπο).

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: pyli.procurement@gmail.com

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν Πληροφορίες από το site της Άρσις www.arsis.gr ή στο τηλέφωνο: 2316009357

Ημερομηνία λήψης της προσφοράς από την ΑΡΣΙΣ το αργότερο έως την 03/11/2020 ώρα 15.00 μ.μ.

Η προθεσμία υποβολής προσφορών για το τμήμα 4: Μονάδα Κοζάνης παρατείνεται έως την Παρασκευή 6/11 και ώρα 15.00 μ.μ.

Σε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν το χρόνο της παράτασης από το site της ΑΡΣΙΣ www.arsis.gr

Για την πρόσκληση με τους αναλυτικούς πίνακες για όλα τα είδη πατήστε εδώ

Τους ειδικούς όρους & τις τεχνικές προδιαγραφές μπορείτε να τους δείτε εδώ

Το αναλυτικό φυσικό & οικονομικό αντικείμενο εδώ

Την οικονομική προσφορά για την Μονάδα Ιωαννίνων εδώ

Την οικονομική προσφορά για την Ανατολική & Δυτική Μονάδα Θεσσαλονίκης εδώ

Την οικονομική προσφορά για την Μονάδα Κοζάνης εδώ

Για το υπόμνημα έγκρισης της Μονάδας Ιωαννίνων πατήστε εδώ

Για το υπόμνημα έγκρισης της Μονάδας Κοζάνης πατήστε εδώ

Για το υπόμνημα έγκρισης της Μονάδας Θεσσαλονίκης πατήστε εδώ

el