Add Your Heading Text Here

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Εκμίσθωσης Ακινήτου για την λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η ΑΡΣΙΣ είναι κοινωνική μη κυβερνητική οργάνωση που δραστηριοποιείται από το 1992 για την υποστήριξη των παιδιών και των νέων και την προάσπιση των δικαιωμάτων τους. Λειτουργεί με κέντρα στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, το Βόλο, την Κοζάνη, τα Ιωάννινα και την Αλεξανδρούπολη, ενώ έχει αναπτύξει δραστηριότητες και σε πολλές άλλες πόλεις και νησιά της χώρας.

Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ΑΡΣΙΣ, ενδιαφέρεται για την: «ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» για την λειτουργία δομών Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων, οι οποίες πρόκειται να λειτουργήσουν σαν μακροχρόνιες δομές φιλοξενίας.

Το κάθε ακίνητο πρέπει να έχει εμβαδό το ελάχιστο 380 m2 χώρων κύριας χρήσης (εξαιρουμένων των κλιμακοστασίων, ανελκυστήρων, πλατύσκαλων και κοινόχρηστων διαδρόμων). Η δυναμικότητα κάθε δομής φιλοξενίας δεν μπορεί να ξεπερνά τα 30 άτομα.

Οι δομές αυτές θα λειτουργήσουν για τη φιλοξενία ασυνόδευτων ανήλικων, ηλικίας 12 έως 18 ετών, οι οποίοι φθάνουν στην Ελλάδα, χωρίς να συνοδεύονται από πρόσωπο που ασκεί τη γονική τους μέριμνα, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, και για όσο χρόνο η γονική τους μέριμνα δεν έχει ανατεθεί σε κάποιο άλλο πρόσωπο, σύμφωνα με τον νόμο και δεν ασκείται στην πράξη, ή οι ανήλικοι που εγκαταλείπονται ασυνόδευτοι μετά την είσοδό τους στην Ελλάδα (περ. ια’ του άρθρου 34 του Ν. 4375/2016/ΦΕΚ Α’ 51). Βασικός στόχος της λειτουργίας των Δομών Φιλοξενίας είναι η φιλοξενία ασυνόδευτων ανήλικων, η παροχή ενός επαρκούς πλαισίου προστασίας και φροντίδας τους και η σταδιακή προετοιμασία τους για την ενηλικίωσή τους.

Η ΑΡΣΙΣ λειτουργεί ανάλογες δομές φιλοξενίας από το 2006 και σήμερα λειτουργεί 9 μακροχρόνιες δομές φιλοξενίας.

Οι Δομές Φιλοξενίας θα πρέπει να διαθέτουν τις απαραίτητες κτιριακές προδιαγραφές, όπως αυτές αναλύονται παρακάτω.

Στο πλαίσιο αυτό, οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει στην πρότασή τους να περιγράψουν αναλυτικά:

· Την περιοχή και την οδό που βρίσκεται το κάθε ακίνητο, και αναφορά στο πού βρίσκεται η εν λόγω περιοχή (εντός ή εκτός αστικού ιστού) και της πρόσβασης αυτής σε υπηρεσίες και Μέσα Μαζικής Μεταφοράς,

· Την περιγραφή της κτιριακής υποδομής (περιγραφή των επί μέρους χώρων που διαθέτει το ακίνητο),

· Το χρόνο διαθεσιμότητας και,

 · Τυχόν προσβασιμότητα και διευκολύνσεις για ΑΜΕΑ (Άτομα με ειδικές ανάγκες).

· Τυχόν μέτρα πυροπροστασίας στο εσωτερικό του ακινήτου, όπως ενεργό σύστημα πυρανίχνευσης, πυροσβεστικές φωλιές, πυροσβεστήρες, σύστημα πυρόσβεσης κτλ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Τα κτίρια και οι εγκαταστάσεις που θα χρησιμοποιηθούν ως Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανήλικων θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές:

Λειτουργικές Προδιαγραφές

α) να ανταποκρίνονται στις διατάξεις του Ν. 4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» (ΦΕΚ Α’ 79) ή του Ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» (ΦΕΚ Α’ 210) για τα παλαιότερα κτίρια,

β) σε όλους τους χώρους να πληρούν τις προδιαγραφές επαρκούς (φυσικού / τεχνητού) φωτισμού και αερισμού, τις οποίες θέτει η κείμενη νομοθεσία,

γ) να διαθέτουν κατάλληλο απορροφητικό σύστημα για την απαγωγή των αερίων και οσμών που παράγονται κατά την παρασκευή του φαγητού,

δ) να διαθέτουν σύστημα κεντρικής θέρμανσης ή κλιματισμού, ή άλλο εναλλακτικό τρόπο ασφαλούς θέρμανσης και κλιματισμού όλων των χώρων,

ε) να εξασφαλίζουν επαρκή παροχή νερού κατάλληλου για ανθρώπινη κατανάλωση, σύμφωνα με την αριθμ. Υ2/οικ.2600/2001 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» (ΦΕΚ Β’ 892), σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 1998/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ε.Ε., όπως τροποποιήθηκε από την ΔΥΓ2/Γ.Π/οικ. 38295/2007 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 630) και ισχύει,

στ) να διαθέτουν επαρκή σημεία παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (πρίζες) σε όλους τους χώρους της δομής. Ο πίνακας του ηλεκτρικού ρεύματος θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι εφοδιασμένος με αντιηλεκτροπληξιακό διακόπτη,

ζ) να συνδέονται με το αποχετευτικό δίκτυο ή πάντως τα υγρά απόβλητα να απομακρύνονται με υγιεινό και περιβαλλοντικά αποδεκτό τρόπο, σύμφωνα με την αριθμ. Γ1/9900/3.12.74 Υπουργική Απόφαση «Περί υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητηρίων» (ΦΕΚ Β’ 1266), ώστε να μην αποτελούν άμεσα ή έμμεσα πηγή ρύπανσης,

η) να επιτρέπουν τη συλλογή και αποκομιδή απορριμμάτων με τις μεθόδους και τα μέσα που προβλέπει η αριθμ. Ε1β/301/14.2.64 Υπουργική Απόφαση «Περί συλλογής, αποκομιδής και διαθέσεως απορριμμάτων» (ΦΕΚ Β’ 63),

θ) να βρίσκονται σε περιοχές κατοικίας, κατά προτίμηση μέσα στον αστικό ιστό, ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση σε σχετικές υπηρεσίες, όπως σχολείο, νοσοκομείο, δημόσιες υπηρεσίες, κοινωνικές υπηρεσίες κλπ, και να παρέχουν εύκολη πρόσβαση στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Ι) να διαθέτουν προαιρετικά δύο εξόδους ώστε η μια να χρησιμοποιηθεί ως έξοδος διαφυγής σε περίπτωση ανάγκης.

Χώροι

Οι εγκαταστάσεις που θα χρησιμοποιηθούν ως Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, ανεξάρτητα από τη δυναμικότητά τους, πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον τους παρακάτω χώρους. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται κάποια από τα παρακάτω, Η ΑΡΣΙΣ διατηρεί το δικαίωμα να αναδιαμορφώσει κάποιους χώρους ώστε να ανταποκρίνονται στις αναφερόμενες απαιτήσεις.

α) χώρο υποδοχής, καθιστικό, τραπεζαρία, ικανά να φιλοξενούν μέχρι 35 άτομα,

β)υπνοδωμάτια των τεσσάρων (4) ατόμων το μέγιστο, διαστάσεων 16 τμ το ελάχιστο (4τμ ανά παιδί),

γ) χώρους υγιεινής (WC/ντους/νιπτήρας) για τους ασυνόδευτους ανήλικους. Απαιτείται κατ’ ελάχιστο ένας χώρος υγιεινής ανά έξι (6) ασυνόδευτους ανήλικους,

δ) χώρο για την παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και τη διεξαγωγή ατομικών και ομαδικών συναντήσεων συμβουλευτικής,

ε) χώρο ψυχαγωγίας, εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, μελέτης, δημιουργικής απασχόλησης και διεξαγωγής εκδηλώσεων,

στ) εξωτερικούς χώρους, κατάλληλους για αθλητικές δραστηριότητες και παιχνίδια, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα. Ιδανικά οι εξωτερικοί χώροι πρέπει να διαθέτουν παροχή πόσιμου νερού και στέγαστρο για προστασία από τη βροχή ή άλλα καιρικά φαινόμενα,

ζ) χώρο πλυντηρίων και στεγνωτηρίων,

η) κατάλληλο χώρο κουζίνας ή ανάλογη υποδομή,

Τα βασικά στοιχεία-χαρακτηριστικά, τα οποία θα ληφθούν υπόψη για την καταλληλότητα των ακινήτων, είναι:

· Η δυνατότητα του κάθε ακινήτου να ανταποκριθεί τόσο ποσοτικά, όσο και ποιοτικά στις ανάγκες μιας δομής φιλοξενίας ανηλίκων,

· Ο βαθμός ετοιμότητας (χρόνος διαθεσιμότητας, χρόνος υλοποίησης και βαθμός επεμβάσεων),

· Η θέση του ακινήτου και η ύπαρξη υποστηρικτικών λειτουργιών στην άμεση περιοχή, αλλά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της,

· Η δυνατότητα πρόσβασης σε Μ.Μ.Μ. και κυρίως με μέσα σταθερής τροχιάς,

· Η δυνατότητα ασφαλούς προσέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού, όλο το 24ωρο,

· Χρονολογία κατασκευής του (η οποία προσδιορίζει και τις προδιαγραφές κατασκευής του Φέροντος Οργανισμού και την αντισεισμικότητα του).

· Απαίτηση ή όχι επανασχεδιασμού του κτηρίου αλλά και αδειοδοτήσεων εκ νέου, λόγω αλλαγής χρήσης κλπ.

· Νομιμότητα της κατασκευής.

  • Το ύψος του μισθώματος

ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Ο σκοπός της μίσθωσης του ακινήτου είναι η λειτουργία μακροχρόνιας δομής φιλοξενίας, η οποία θα λειτουργεί για τα επόμενα χρόνια. Το διάστημα της μίσθωσης θα θέλαμε να είναι μεγαλύτερο των 3 ετών.

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) καλούνται να υποβάλουν την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την μίσθωση ακινήτου, σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο εξωτερικά θα αναγράφονται ευκρινώς τα εξής:

α) «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ- ΑΡΣΙΣ»

β) Τα στοιχεία του αποστολέα.

Ο σφραγισμένος φάκελος κάθε Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, που θα κατατεθεί θα περιέχει τα εξής:

· Συμπληρωμένη Εκδήλωση Ενδιαφέροντος,

· Υπεύθυνη Δήλωση του υποβάλλοντος την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος ότι, είτε είναι ο ιδιοκτήτης και νόμιμος εκπρόσωπος του ακινήτου είτε ο εξουσιοδοτών από τον ιδιοκτήτη να υποβάλλει την εκδήλωση ενδιαφέροντος και να ενεργήσει αντί αυτού,

· Τίτλους κυριότητας του ακινήτου,

· Οικοδομική άδεια και τυχόν αναθεωρήσεις

· Κάτοψη όλων των επιπέδων στην οποία θα παρουσιάζονται οι επιμέρους χώροι της δομής, τα τετραγωνικά τους μέτρα, τα ανοίγματά τους,

· Φωτογραφίες όλων των χώρων του ακινήτου.

· Οικονομική προσφορά μηνιαίου μισθώματος συμπεριλαμβανομένου τέλους χαρτοσήμου και τυχόν απαίτησης για εγγύηση. Στη περίπτωση μεσιτικών γραφείων, θα πρέπει να γίνεται ακριβής αναφορά στην αντίστοιχη μεσιτική αμοιβή για κάθε ένα από τα ακίνητα.(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν τη πρότασή τους είτε ταχυδρομικά στη δ/νση, Λέοντος Σοφού 26, 54626, Θεσσαλονίκη, είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση infothes@arsis.gr. Η υποβολή των προτάσεων είναι έγκυρη από την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης έως ευρέσεως των απαιτούμενων ακινήτων και κάθε πρόταση μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα του ενός ακινήτου.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνετε το αίτημα σας στην ηλεκτρονική δ/νση: infothes@arsis.gr και τηλεφωνικά στο 6948590246

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τριμελής επιτροπή θα συσταθεί με σκοπό την αξιολόγηση των προτάσεων. Στο πλαίσιο αυτό και εφόσον υπάρξουν ακίνητα που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας πρόσκλησης, η διενέργεια επιτόπιας αυτοψίας στο ακίνητο κρίνεται απαραίτητη για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης.

 Η επίσκεψη αυτοψίας θα λάβει χώρα κατόπιν συνεννόησης με τον κάθε ενδιαφερόμενο.

Στη περίπτωση που το εξεταζόμενο ακίνητο κριθεί κατάλληλο και η υποβληθείσα οικονομική προσφορά συμφέρουσα, ο δικαιούχος θα ενημερωθεί εγγράφως και θα κληθεί με σκοπό τη σύναψη της σχετικής σύμβασης/μίσθωσης.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Η ΑΡΣΙΣ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μέρος ή το σύνολο της παρούσας Πρόσκλησης, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, ενώ έχει δικαίωμα να ματαιώσει όλη τη διαδικασία χωρίς να υπέχει καμία ευθύνη ή οποιαδήποτε υποχρέωση να ενημερώσει τους δικαιούχους. Από την παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, δεν μπορούν να στοιχειοθετηθούν αξιώσεις αποζημίωσης, εκ μέρους των συμμετεχόντων.

Κατεβάστε ολόκληρη την πρόσκληση από εδώ.

el