Add Your Heading Text Here

Search
Close this search box.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΑΠ: ΑΜΠ807/25-05-2022 για την απευθείας ανάθεση προμήθειας διαφόρων ειδών ένδυσης και υπόδησης για τις Μονάδες Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Θεσσαλονίκης (Ανατολική και Δυτική Μονάδα), για την Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ιωαννίνων και για την Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Κοζάνης

AMIF TAME 2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΑΠ: ΑΜΠ807/25-05-2022

Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας διαφόρων ειδών ένδυσης και υπόδησης για τις Μονάδες Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Θεσσαλονίκης (Ανατολική και Δυτική Μονάδα), για την Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ιωαννίνων και για την Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Κοζάνης προϋπολογιζόμενης δαπάνης 9.228,80 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 11.443,71 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: εξωτερικά ενδύματα: 18200000-1, εσώρουχα: 18310000-5, ενδύματα νυκτός: 18318500-6, υποδήματα 18800000-7

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) και Υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη, (Λέοντος Σοφού 26), στα πλαίσια του έργου ΠΥΛΗ, της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΠΥΛΗ» (κωδικός ΟΠΣ MIS 5062120), και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους ή όπως αυτό τροποποιηθεί/μετονομαστεί στο μέλλον.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την προμήθεια ειδών  ένδυσης και υπόδησης για τις ανάγκες τωνΜονάδες Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Θεσσαλονίκης (Ανατολική και Δυτική Μονάδα), για την Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ιωαννίνων και για την Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Κοζάνης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης  9.228,80 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 11.443,71 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Το προϋπολογιζόμενο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της ζητούμενης υπηρεσίας απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα:

ΑΜΠ807 Πρόσκληση ειδών ένδυσης υπόδησης 1

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέσει την προσφορά του για ένα, περισσότερα ή όλα τα ΤΜΗΜΑΤΑ και για μία ή περισσότερες ή όλες τις ΟΜΑΔΕΣ κάθε ΤΜΗΜΑΤΟΣ, προσφέροντας για το σύνολο των ειδών της κάθε ΟΜΑΔΑΣ. 
Προσφορά που υποβάλλεται για μέρος της προμήθειας της ΟΜΑΔΑΣ του εκάστοτε τμήματος  απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η προμήθεια θα ανατεθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της προμήθειας ανά ομάδα του εκάστοτε τμήματος.


Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

1) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας, για συμμετοχή σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
2) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού, για συμμετοχή σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
3) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας μη μισθωτών ΕΦΚΑ, για συμμετοχή (αφορά ατομικές επιχειρήσεις) σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
4) Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, στην οποία θα δηλώνεται ότι ΔΕΝ υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παιδική εργασίας. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
5) Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ) σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που ακολουθούν.
Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στην ΑΡΣΙΣ με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας (ταχυδρομικά έγγραφα, ηλεκτρονικά, με φαξ ή αντίστοιχο τρόπο).

•             Ταχυδρομική Διεύθυνση: Εγνατίας 30, 54625, Θεσσαλονίκη
•             Fax: 2310526150
•             Ηλεκτρονική Διεύθυνση:  pyli.procurement@gmail.com
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν Πληροφορίες από το site της Άρσις www.arsis.gr ή στο τηλέφωνο: 2316009357 ή στο 2316007935.

Ημερομηνία λήψης της προσφοράς από την ΑΡΣΙΣ το αργότερο έως την 02/06/2022 ώρα 15.00 μ.μ.
Όλα τα απαραίτητα έγγραφα που συνοδεύουν την πρόσκληση (ειδικοί όροι, υποδείγματα προσφορών) είναι αναρτημένα στη σελίδα της ΑΡΣΙΣ www.arsis.gr
Σε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν το χρόνο της παράτασης από το site της ΑΡΣΙΣ www.arsis.gr

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Για την πρόσκληση πατήστε εδώ
Για τους ειδικούς όρους πατήστε εδώ
Για το παράρτημα Ι – Φυσικό και Οικονομικό Αντικείμενο πατήστε εδώ
Για το παράρτημα ΙΙ – Τεχνικές Προδιαγραφές πατήστε εδώ
Για το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς – Τμήμα 1 πατήστε εδώ
Για το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς – Τμήμα 2 πατήστε εδώ
Για το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς – Τμήμα 3 πατήστε εδώ
Για το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς – Τμήμα 3α πατήστε εδώ
Για το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς – Τμήμα 4 πατήστε εδώ
Για το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς – Τμήμα 4α πατήστε εδώ.

Για το υπόμνημα προμήθειας ειδών ένδυσης Τμήμα 1 – Ιωαννίνων πατήστε εδώ

Για το υπόμνημα προμήθειας ειδών ένδυσης Τμήμα 2 – Αν. Θεσσαλονίκης πατήστε εδώ

Για το υπόμνημα προμήθειας ειδών ένδυσης Τμήμα 3 – Δυτ. Θεσσαλονίκης πατήστε εδώ

Για το υπόμνημα προμήθειας ειδών ένδυσης Τμήμα 3α – Δυτ. Θεσσαλονίκης (γυναικεία) πατήστε εδώ

Για το υπόμνημα προμήθειας ειδών ένδυσης Τμήμα 4 – Κοζάνης πατήστε εδώ

Για το υπόμνημα προμήθειας ειδών ένδυσης Τμήμα 4α – Κοζάνης (γυναικεία) πατήστε εδώ

el