Add Your Heading Text Here

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΑΠ: ΑΜΠ242/26.11.2020 Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας γραφικής ύλης και ειδών εκτύπωσης για τις Μονάδες Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Θεσσαλονίκης (Ανατολική και Δυτική Μονάδα), για την Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ιωαννίνων και για την Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Κοζάνης

logo amif kai tame 1

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΑΠ: ΑΜΠ242/26.11.2020

Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας γραφικής ύλης και ειδών εκτύπωσης για τις Μονάδες Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Θεσσαλονίκης (Ανατολική και Δυτική Μονάδα), για την Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ιωαννίνων και για την Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Κοζάνης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης  5.873,53 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 7.283,18 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: Γραφική ύλη (30192700-8), Σάκοι και τσάντες (18930000-7), τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας (30125110-5), εκτυπωτικό χαρτί (30197630-1)

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την προμήθεια γραφικής ύλης και ειδών εκτύπωσης για τις ανάγκες των Μονάδων Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη (Ανατολική και Δυτική Μονάδα), στα Ιωάννινα και στην Κοζάνη, καθώς αντίστοιχα και των αναγκών των χώρων επιχειρησιακής βάσης ομάδας εργασίας και χώρου μαθημάτων, εργαστηρίων και συναντήσεων φιλοξενούμενων στις πόλεις Ιωάννινα, Θεσσαλονίκη και Κοζάνη (σε συντομία γραφείο) προϋπολογιζόμενης δαπάνης 5.873,53 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 7.283,18 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

Η προμήθεια εντάσσεται στα πλαίσια του έργου ΠΥΛΗ, της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΠΥΛΗ» (κωδικός ΟΠΣ MIS 5062120), περίοδο υλοποίησης από 1/5/2020 έως 30/04/2021 και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους.

ΤΜΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ 1: ΜΟΝΑΔΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΜΑΔΑ Α: ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 1.281,23 € 1.588,73 €
ΤΜΗΜΑ 2: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑ Α: ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 1.316,82 € 1.632,86 €
ΤΜΗΜΑ 3: ΔΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑ Α: ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ  1.278,09 € 1.584,83 €
  ΤΜΗΜΑ 4: ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑ Α: ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ     813,33 € 1.008,53 €
ΤΜΗΜΑ 5: ΜΟΝΑΔΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΜΑΔΑ Α: ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 245,86 € 304,87 €
ΤΜΗΜΑ 6: ΜΟΝΑΔΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΜΑΔΑ Α: ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ  389,77 € 483,31 €
ΟΜΑΔΑ Β: ΕΙΔΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ  217,80 € 270,07 €
ΤΜΗΜΑ 7: ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΜΑΔΑ Α: ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 125,75 € 155,93 €
ΟΜΑΔΑ Β: ΕΙΔΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 204,88 € 254,05 €

Η προμήθεια θα ανατεθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ζητούμενων ειδών κάθε ΟΜΑΔΑΣ. 

Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει την προσφορά του για ένα, περισσότερα ή όλα τα ΤΜΗΜΑΤΑ και για μία, περισσότερες ή όλες τις ΟΜΑΔΕΣ κάθε ΤΜΗΜΑΤΟΣ, προσφέροντας για το σύνολο των ειδών της κάθε ΟΜΑΔΑΣ.

Προσφορά που υποβάλλεται για μέρος της προμήθειας της ΟΜΑΔΑΣ απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η κατακύρωση της προμήθειας γίνεται στον προσφέροντα την χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα και εφόσον προσκομίσει στην ΑΡΣΙΣ, εντός προθεσμίας 3 ημερών από την σχετική ειδοποίησή του, που μπορεί να παραταθεί για άλλες τρεις ημέρες, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας για συμμετοχή

2) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού, για συμμετοχή

3) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας μη μισθωτών ΕΦΚΑ (αφορά ατομικές επιχειρήσεις) για συμμετοχή

4) Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, στην οποία θα δηλώνεται ότι ΔΕΝ υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παιδική εργασίας.

Οι παραγγελίες θα γίνονται τμηματικά, κατόπιν συνεννόησης με τη Μονάδα.

Η ανάθεση και η εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Οι προσφορές θα κατατεθούν στα γραφεία της ΑΡΣΙΣ (Εγνατίας 30, ΤΚ 54625, Θεσσαλονίκη), είτε με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας (ταχυδρομικά έγγραφα, ηλεκτρονικά, με φαξ ή αντίστοιχο τρόπο). Fax: 2310526150

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: pyli.procurement@gmail.com

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν Πληροφορίες από το site της Άρσις www.arsis.gr ή στα τηλέφωνα: 2316009357, 2316007935.

Ημερομηνία λήψης της προσφοράς από την ΑΡΣΙΣ το αργότερο έως την 04/12/2020 ώρα 15.00 μ.μ.

Σε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν το χρόνο της παράτασης από το site της ΑΡΣΙΣ www.arsis.gr

Τους ειδικούς όρους μπορείτε να τους δείτε εδώ

Το αναλυτικό φυσικό & οικονομικό αντικείμενο εδώ

Την οικονομική προσφορά για τα Ιωάννινα εδώ

Την οικονομική προσφορά για την Θεσσαλονίκη εδώ

Την οικονομική προσφορά για την Κοζάνη εδώ

Το υπόμνημα έγκρισης για τα Ιωάννινα εδώ

Το υπόμνημα έγκρισης για την Κοζάνη εδώ

Το υπόμνημα έγκρισης για την Θεσσαλονίκη εδώ

el