Add Your Heading Text Here

Search
Close this search box.

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με Α.Π.: ΑΜ6674/10-08-2023 Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας και τοποθέτησης κουφωμάτων αλουμίνιου και κιγκλιδωμάτων, για τις ανάγκες των Κ.Φ.Α.Α (Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων) Φρίξος και Έλλη στην Αλεξανδρούπολη

ΤΑΜΕΥ logo 1280X720

Καταχωριστέο στο ΚΗΜΔΗΣ

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς  με Α.Π.: ΑΜ6674/10-08-2023

Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας και τοποθέτησης κουφωμάτων αλουμίνιου και κιγκλιδωμάτων, για τις ανάγκες των Κ.Φ.Α.Α (Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων) Φρίξος και Έλλη στην Αλεξανδρούπολη , προϋπολογιζόμενης δαπάνης 990,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 1.227,60 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 44221100-6 Παράθυρα, 45421132-8 Εγκατάσταση παραθύρων, 45341000-9 Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) και Υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη, (Λέοντος Σοφού 26) στα πλαίσια  της «Επιχορήγησης Ν.Π. ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων για τη λειτουργία των Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (Κ.Φ.Α.Α.) Φρίξος και ‘Ελλη στην Αλεξανδρούπολη με κωδικούς MIS 6001571  και 6001567 αντίστοιχα, στο πλαίσιο του προγράμματος «Πρόγραμμα Ελλάδας – Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης».

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την απευθείας ανάθεση προμήθειας και τοποθέτησης κουφωμάτων αλουμίνιου και κιγκλιδωμάτων, για τις ανάγκες των Κ.Φ.Α.Α (Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων) Φρίξος και Έλλη  στην Αλεξανδρούπολη , προϋπολογιζόμενης δαπάνης 990,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 1.227,60 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Το προϋπολογιζόμενο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της ζητούμενης υπηρεσίας απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα:

Α/ΑΠΕΡΙΓΡΑΦΗΠΟΣΟΤΗΤΑΠΡΟΫΠ/ΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ
1Προμήθεια και τοποθέτηση δύο ανακλινόμενων παραθύρων αλουμινίου, με συμπαγές πολυκαρβονικό και σταθερό κάγκελο ασφαλείας από αλουμίνιο, διαστάσεων 40×190 εκ. με άθραυστο συμπαγές πολυκαρβοβικό τζάμι2410,00€820,00€
2Προμήθεια και τοποθέτηση σταθερού κάγκελου από αλουμίνιο, εξωτερικά υπάρχοντος παραθύρου, διαστάσεις κάγκελου: 40×140 εκ.1170,00€170,00€
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ990,00€
ΦΠΑ237,00€
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ1.227,60€

Η υπηρεσία θα ανατεθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της ζητούμενης προμήθειας/υπηρεσιών χωρίς Φ.Π.Α..

Το συνολικό προϋπολογιζόμενο κόστος της προμήθειας επιμερίζεται στα Κ.Φ.Α.Α «Φρίξος» και «Έλλη» κατά 50%.

Η προμήθεια θα γίνει με τους Ειδικούς όρους, που ακολουθούν.

 1. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να προσφέρουν για το σύνολο της ζητούμενης προμήθειας/υπηρεσίας.
 2. Προσφορά που υποβάλλεται για μέρος της ζητούμενης προμήθειας και παροχής υπηρεσίας απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
 3. Η προσφορά του αναδόχου ισχύει και τον δεσμεύει έως και τις 30/09/2023.
 4. Η προμήθεια/υπηρεσία πρέπει να ολοκληρωθεί έως 30/09/2023.
 5. Ο προσφέρων δηλώνει στην οικονομική προσφορά του ότι έλαβε γνώση των ειδικών όρων της προμήθειας και παροχής υπηρεσίας, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
 6. Η παραλαβή των ειδών και της αντίστοιχης  υπηρεσίας  θα γίνει ενός 72 ωρών κατόπιν τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής επικοινωνίας το Κ.Φ.Α.Α. της ΑΡΣΙΣ με τον ανάδοχο, μετά την ανάθεση της προμήθειας. Η παράδοση και παραλαβή των ειδών της προμήθειας θα γίνεται με έξοδα και μέσα του αναδόχου στο ΚΦΑΑ Φρίξος στην Αλεξανδρούπολη , με διεύθυνση: Κωνσταντινουπόλεως αριθ 34 – ΤΚ 68133, Αλεξανδρούπολη, Τηλέφωνα K.Φ.Α.Α : 2551038952, 2551181397
 7. Στην αμοιβή του ΑΝΑΔΟΧΟΥ  συμπεριλαμβάνονται κάθε φύσης έξοδα, δαπάνες, αμοιβές προσωπικού, έξοδα συντήρησης και κάθε άλλη δαπάνη.
 8. Η εκχώρηση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων του ΑΝΑΔΟΧΟΥ σε τρίτους ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ.
 9. Οι παραπάνω όροι που συνοδεύουν την πρόσκληση της παρούσας ανάθεσης θεωρούνται δεσμευτικοί καθ’ όλη τη διάρκεια της, με ποινή απόρριψης της προσφοράς ή κήρυξη εκπτώτου του αναδόχου σε περίπτωση μη συμμόρφωσης σε κάποιον από αυτούς.
 10. Τα ζητούμενα είδη και οι ζητούμενες υπηρεσίες καθορίστηκαν με βάση τις τρέχουσες εκτιμώμενες ανάγκες του Κ.Φ.Α.Α και μπορούν να μεταβληθούν ανάλογα με τις πραγματικές της ανάγκες, όπως αυτές θα διαμορφωθούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της ανάθεσης και μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού της παρούσας ανάθεσης. Στην περίπτωση αυτή ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν έχει δικαίωμα να απαιτήσει την εκτέλεσης της προμήθειας μέχρι την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού της. Η ΑΡΣΙΣ, ως αναθέτουσα Αρχή , δικαιούται να ζητήσει πλήρη αποζημίωση από τον ανάδοχο για όλες τις ζημίες και τα έξοδα που προκλήθηκαν , τα οποία προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από παράλειψη του Αναδόχου.
 11. Ο οικονομικός φορέας που προσκλήθηκε οφείλει, πριν την υποβολή της προσφοράς του, να επισκεφτεί το Κ.Φ.Α.Α, να προβεί σε επιμέτρηση των εν λόγω διαστάσεων και επιφανειών και να λάβει πλήρη γνώση του αντικειμένου, της υφιστάμενης κατάστασης και των επί τόπου συνθηκών, στο Κ.Φ.Α.Α, για την εκτέλεση των ζητούμενων υπηρεσιών . Η επίσκεψη θα γίνεται κατόπιν συνεννόησης με το Κ.Φ.Α.Α η οποία θα επιλέξει και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την εν λόγω εγκατάσταση.
 12. Όλα τα υλικά και ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθούν για την παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών θα πρέπει να είναι καινούργια, άριστης ποιότητας και τυποποιημένα προϊόντα γνωστών κατασκευαστών, που ασχολούνται κανονικά με την παραγωγή τέτοιων υλικών, χωρίς ελαττώματα και θα έχουν τις διαστάσεις και τα βάρη που προβλέπονται από τους κανονισμούς, εφόσον δεν καθορίζονται από τις προδιαγραφές. Όλα τα υλικά πριν χρησιμοποιηθούν θα ελέγχονται εντός της συσκευασίας τους, εάν είναι σε καλή κατάσταση και θα εξακριβώνεται εάν έχουν υπερβεί τα χρονικά όρια αποθήκευσής τους (σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού τους). Ιδιοκατασκευές δεν γίνονται δεκτές.
 13. Κάθε υλικό υπόκειται στην έγκριση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής, η οποία έχει το δικαίωμα απόρριψης οποιουδήποτε υλικού που η ποιότητα ή τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κρίνονται μη ικανοποιητικά ή ανεπαρκή για την εκτέλεση των εν λόγω εργασιών. Ελαττωματικά υλικά  θα αντικατασταθούν ή διορθωθούν, σύμφωνα με τις οδηγίες της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής.
 14. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρεγκλίτως και να εφαρμόζει όλες τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και ασφαλιστικής νομοθεσίας και τους όρους υγιεινής και ασφαλείας των εργαζομένων καθ΄όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. Η παράβαση των ανωτέρω, εφόσον διαπιστωθεί από το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας επιφέρει κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 5.2 της παρούσας Διακήρυξης.
 15. Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για οιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί εκ παραβάσεως των ισχυουσών διατάξεων και της κείμενης νομοθεσίας και είναι μοναδικός υπεύθυνος και υπόχρεος για την αποζημίωση οποιουδήποτε, για κάθε φύσεως και είδους ζημιές, που τυχόν υποστεί από πράξεις ή παραλείψεις του ιδίου ή των προσώπων που θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση των εργασιών
 16. Στις περιπτώσεις αυτές, αν υποχρεωθεί η Αναθέτουσα να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει σ’ αυτήν το αντίστοιχο ποσό, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τόκων και εξόδων. Η Αναθέτουσα δε φέρει καμία αστική ή άλλη ευθύνη έναντι του προσωπικού που θα απασχοληθεί για την εκτέλεση των εργασιών.
 17. Εργασίες που προκαλούν όχληση (θόρυβος, σκόνη κ.λπ.) θα εκτελούνται,  σύμφωνα με τις οδηγίες της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής.
 18. Στα σημεία του Κ.Φ.Α.Α που προβλέπεται να γίνουν εργασίες, η μεταφορά υλικών θα γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή, προκειμένου να μην υπάρξουν ζημίες στους ήδη διαμορφωμένους χώρους του Κ.Φ.Α.Α. Στην περίπτωση, τυχόν, πρόκλησης οιωνδήποτε ζημιών ο ανάδοχος θα φέρει την απόλυτη και αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη αποκατάστασή τους.
 19. Η συγκέντρωση, αποκομιδή και απόρριψη όλων των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν από τις εκτελούμενες εργασίες, θα γίνεται μόνο σε χώρους που επιτρέπεται από την Αναθέτουσα, με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου.
 20. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει οποιεσδήποτε τυχόν ζημιές που θα προκύψουν στο χώρο του Κ.Φ.Α.Α  (μερεμέτια) κατά τη διάρκεια  εκτέλεσης των εργασιών από τον ίδιο.
 21. Οι παραπάνω όροι που συνοδεύουν την πρόσκληση της παρούσας ανάθεσης θεωρούνται δεσμευτικοί καθ’ όλη τη διάρκεια της, με ποινή απόρριψης της προσφοράς ή κήρυξη εκπτώτου του αναδόχου σε περίπτωση μη συμμόρφωσης σε κάποιον από αυτούς.
 22. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση ισοδύναμων προσφορών η ΑΡΣΙΣ θα προβεί στην κατακύρωση της προμήθειας με βάση τη διάταξη του άρθρου 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016.
 23. Η ανάθεση και η εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
 24. Η παροχή των παρεχόμενων υπηρεσιών θα ελέγχεται από τον αρμόδιο υπάλληλο της ΑΡΣΙΣ που θα προσυπογράφει το σχετικό έγγραφο και θα ελέγχει εάν η εκτέλεση της προμήθειας έγινε σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης.
 25. Ο προμηθευτής λαμβάνει γνώση των Ειδικών Όρων της προμήθειας και δεσµεύεται ότι θα συµµορφώνεται πλήρως με αυτούς, όπως αυτοί περιγράφονται λεπτομερώς στην παρούσα πρόσκληση. Μη τήρηση αυτών των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών συνεπάγεται την απόρριψη της παραλαβής.
 26. Η ανάθεση μπορεί να τροποποιηθεί κατόπιν αιτήματος της ΑΡΣΙΣ και με τη σύμφωνη γνώμη του αναδόχου, κατά τα προβλεπόμενα στο ν. 4412/2016 περί προμηθειών του Δημοσίου.
 27. Η εκχώρηση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων του σε τρίτους ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής:

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομισθούν  μαζί με την οικονομική προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

1) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας, για συμμετοχή

2) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού, για συμμετοχή

3) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας μη μισθωτών ΕΦΚΑ, για συμμετοχή (αφορά ατομικές επιχειρήσεις)

4) Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, στην οποία θα δηλώνεται ότι ΔΕΝ υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ενεργητική δωροδοκία κατά το ελληνικό δίκαιο και το δίκαιο του οικονομικού φορέα, απάτη εις βάρος των  οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, ν1ομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας , παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5) Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ)

6) Σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης, εκτύπωση προσωποποιημένης πληροφόρησης της επιχείρησης από το Taxis, όπου φαίνεται ότι η επιχείρηση είναι ενεργή.

Διαδικασία πληρωμής:

 • Η ΑΡΣΙΣ θα καταβάλλει την αξία των παρεχόμενων υπηρεσιών στα πλαίσια της παρούσας πρόσκλησης εντός ενενήντα (90) ημερών ύστερα από την παροχή των υπηρεσιών ή το σχετικό τιμολόγιο- δελτίο αποστολής και την έκδοση από τον προμηθευτή των παρακάτω δικαιολογητικών πληρωμής:
 • Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών ή/και Τιμολόγιο –  Δελτίο Αποστολής, στο οποίο να αναγράφονται η υπηρεσία, η ποσότητα, η τιμή μονάδας, η συνολική αξία και οι νόμιμες επιβαρύνσεις,
 • Βεβαίωση μη οφειλής ασφαλιστικής ενημερότητας, για είσπραξη, σε ισχύ (για ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού), όπου απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις.
 • Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας μη μισθωτών ΕΦΚΑ, για είσπραξη, σε ισχύ (ανάλογα με τη νομική μορφή του αναδόχου), όπου απαιτείται  από τις κείμενες διατάξεις
 • Φορολογική ενημερότητα, για είσπραξη, σε ισχύ, (σε περίπτωση που το σύνολο των τιμολογίων είναι άνω των 1.500,00€ μικτά), όπου απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις

ή

Βεβαίωση φορολογικής οφειλής (σε περίπτωση μη απόδοσης των ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών), όπου απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις.

 • Τον προμηθευτή βαρύνουν και συμπεριλαμβάνονται στην τιμή της προσφοράς του  οι νόμιμες κρατήσεις όπως αυτές ισχύουν κατά την ημέρα της ανάθεσης.
 • Οι παραπάνω όροι θεωρούνται δεσμευτικοί, με ποινή απόρριψης της προσφοράς σε περίπτωση μη συμμόρφωσης σε κάποιον από αυτούς.
 • Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης καθώς και σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων του αναδόχου ισχύουν τα οριζόμενα στο ν. 4412/2016 Περί προμηθειών του Δημοσίου.

Η ανάθεση και η εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στην ΑΡΣΙΣ με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας (ταχυδρομικά έγγραφα, ηλεκτρονικά, με φαξ ή αντίστοιχο τρόπο).

•             Ταχυδρομική Διεύθυνση: Εγνατίας 30, 54625, Θεσσαλονίκη

•             Fax: 2310526150

•             Ηλεκτρονική Διεύθυνση:  metoikos.procurement@gmail.com

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες από το site της Άρσις www.arsis.gr ή στο τηλέφωνο: 2316007622 ή στο 2316009753.

Όλα τα απαραίτητα έγγραφα που συνοδεύουν την πρόσκληση, υποδείγματα προσφορών) είναι αναρτημένα στη σελίδα της ΑΡΣΙΣ www.arsis.gr

Ημερομηνία λήψης της προσφοράς από την ΑΡΣΙΣ το αργότερο έως την 18/08/2023 ώρα 15.00 μ.μ.

Σε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν το χρόνο της παράτασης από τη σελίδα της ΑΡΣΙΣ www.arsis.gr

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Για την πρόσκληση πατήστε εδώ

Για το Υπόδειγμα Οικονομικής προσφορά πατήστε εδώ

Για το Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης πατήστε εδώ

Για το υπόμνημα έγκρισης πατήστε εδώ

el