Add Your Heading Text Here

Προκήρυξη της ΑΡΣΙΣ για τη θέση Παιδαγωγού για την Δομή Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Κόνιτσα Ιωαννίνων

Απαραίτητα προσόντα:

• Πτυχίο Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι

• Προηγούμενη επαγγελματική ή εθελοντική εμπειρία

• Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

• Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας. Ικανότητα

εργασίας υπό συνθήκες πίεσης, ανάληψη πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και

εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης.

• Γνώση Χειρισμού Η/Υ

• Ικανότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας και ομαδικό πνεύμα.

Επιθυμητά προσόντα:

• Εθελοντική εργασία

• Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας

• Γνώση του νομικού πλαισίου για παιδική προστασία

• Άδεια οδήγησης ΙΧ

• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών

Παρακαλώ καταχωρίστε τις αιτήσεις σας στην ηλεκτρονική φόρμα μέχρι τις 30 Ιουνίου 2019.

(Αιτήσεις θα γίνουν δεκτές μόνο μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας. Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα ή χρειαστείτε περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία, μπορείτε να επικοινωνήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: arsis.uam.konitsa@gmail.com ή καλέστε στο τηλέφωνο της Δομής (από τις 09:00 ως τις 17:00: 6983605464).

Η ΑΡΣΙΣ αναζητά άμεσα συνεργάτη και διατηρεί το δικαίωμα να καλύψει τη θέση, αν βρεθεί κατάλληλος υποψήφιος, πριν την λήξη της προθεσμίας. Η σύμβαση ορισμένου χρόνου θα έχει διάρκεια ως το τέλος του Ιουλίου με πιθανή επέκταση, ανάλογα με την πορεία του προγράμματος.

Σύνδεσμος ηλεκτρονικής αίτησης για τις θέσεις εργασίας.

https://goo.gl/forms/Tu7WOZKOwTDs9G8D3

Προκήρυξη θέσης Παιδαγωγού πλήρους απασχόλησης.

Η Κοινωνική Οργάνωση ΑΡΣΙΣ ενδιαφέρεται για την πρόσληψη συνεργάτη πλήρους

απασχόλησης για την κάλυψη θέσης Παιδαγωγού για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας

ασυνόδευτων ανηλίκων στην Ήπειρο.

Περιγραφή Θέσης:

• Είναι υπεύθυνος /η για τις εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και δραστηριότητες ανάπτυξης

δεξιοτήτων που απευθύνονται στους φιλοξενούμενους. Ειδικότερα:

• Οργανώνει και αναλαμβάνει τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας για τα μαθήματα του

σχολείου, εκμάθησης ελληνικών, αγγλικών για τους ανηλίκους και τμήματα εκμάθησης

άλλων γλωσσών με την υποστήριξη εθελοντών.

• Αναλαμβάνει την ευθύνη λειτουργίας των τμημάτων και των δράσεων αυτών.

• Προσαρμόζει το χρόνο των μαθημάτων, το περιεχόμενο, και τη σύνθεση της ομάδας στις

απαιτήσεις των θρησκευτικών υποχρεώσεων, των υπόλοιπων εκπαιδευτικών,

ψυχαγωγικών, αθλητικών και άλλων δραστηριοτήτων.

• Εντοπίζει τυχόν μαθησιακές δυσκολίες.

• Αναλαμβάνει την παρακολούθηση της πορείας των ανηλίκων στις σχολικές μονάδες σε

συνεργασία με τα πρόσωπα αναφοράς, τη συντονίστρια και τα εξουσιοδοτημένα από τον

Εισαγγελέα Ανηλίκων πρόσωπα (επίτροποι).

• Αξιολογεί τις εκπαιδευτικές ανάγκες, και συμμετέχει στην κατάρτιση του ατομικού

πλάνου δράσης.

• Συνοδεύει τους φιλοξενούμενους εκτός δομής.

• Συμμετέχει στη συγκρότηση των εθελοντικών ομάδων, της εκπαίδευσης και της

εποπτείας των εθελοντών/ντριών που συμμετέχουν στις δραστηριότητες.

• Αναφέρεται στην Επιστημονικά Υπεύθυνη του προγράμματος και τη Συντονίστρια του

ξενώνα, η οποία φέρει την ευθύνη έγκρισης των εκπαιδευτικών δράσεων που

προτείνονται από τους εκπαιδευτικούς ως κατάλληλες για τους φιλοξενούμενους.

• Συμμετέχει στην ικανοποίηση των υποχρεώσεων προς τους φορείς χρηματοδότησης με

την έγκαιρη κατάθεση των εκθέσεων προόδου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.

• Αναλαμβάνει τη συμμετοχή σε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της

κοινότητας.

• Συμμετέχει στις ενέργειες προσέλκυσης χορηγιών.

• Συμμετέχει υποχρεωτικά στις ομάδες προσωπικού, τις εποπτείες και στις εκπαιδεύσεις

που κρίνει απαραίτητες η Οργάνωση.

• Φροντίζει για την παραγωγή υλικού που ενισχύει την εκπαιδευτική διδασκαλία

• Φροντίζει για την καλή κατάσταση του χώρου στον οποίο πραγματοποιούνται τα μαθήματα και την εξασφάλιση κατάλληλων συνθηκών για μάθημα.

Κατεβάστε την προκήρυξη:

http://www.arsis.gr/wp-content/uploads/Educator-job-application.docx

el