Add Your Heading Text Here

Search
Close this search box.

Προκήρυξη θέσης Υπεύθυνου Παιδικής Προστασίας/Κοινωνικού Επιστήμονα για την στελέχωση της μονάδας παιδικής προστασίας της Άρσις στο ΚΥΤ Φυλακίου στη περιοχή της Ορεστιάδας

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, προκηρύσσει μία νέα θέση εργασίας για τη στελέχωση μονάδας  παιδικής προστασίας στην περιοχή της Ορεστιάδας.

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν έως τις 05/01/2022 μέσω email στο hr.thessaloniki@arsis.gr  τα κάτωθι, με τίτλο «Προκήρυξη Υπεύθυνου Παιδικής Προστασίας για την στελέχωση μονάδας παιδικής προστασίας της ΑΡΣΙΣ στην περιοχή της Ορεστιάδας».

1.Βιογραφικό Σημείωμα

2.Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση  – θέση εργασίας ενδιαφέροντος

Αν κληθούν σε συνέντευξη, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα κάτωθι:

1.Φωτοαντίγραφο του των τίτλων σπουδών

2.Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας

Προκηρυσσόμενες  θέσεις Εργασίας:

Υπεύθυνος Παιδικής Προστασίας 

Επιχειρησιακό κέντρο : Ορεστιάδα Έβρου

Περιοχή: Θράκη, Ελλάδα

Η ΑΡΣΙΣ: Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων είναι κοινωνική μη κυβερνητική οργάνωση που δραστηριοποιείται από το 1992 σε εθνικό επίπεδο για την υποστήριξη των παιδιών και των νέων και την προάσπιση των δικαιωμάτων τους. Η ΑΡΣΙΣ δουλεύει κυρίως με νέους και νέες και κατά περίπτωση με μικρότερα παιδιά ή μεγαλύτερα πρόσωπα που βιώνουν συνθήκες ζωής επιβαρυντικές για την ομαλή προσωπική τους ανάπτυξη και την πρόσβαση τους στα κοινωνικά αγαθά. Επιπλέον, η ΑΡΣΙΣ αναπτύσσει υπηρεσίες για τη διευκόλυνση της ένταξης ευπαθών κοινωνικά ομάδων (αστέγων, μεταναστών, προσφύγων, αιτούντων άσυλο, απόρων, Ρομά κα) και την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Πλαίσιο έργου: Η ΑΡΣΙΣ σε συνεργασία με το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ) υλοποιεί από τον Φεβρουάριο του 2019 μια Κινητή Μονάδα Παιδικής Προστασίας στην περιοχή της Θράκης. Σκοπός της μονάδας αυτής είναι η υποστήριξη και προστασία ασυνόδευτων ανηλίκων και ανηλίκων διαχωρισμένων από τους γονείς τους από τον νεοαφιχθέντα προσφυγικό πληθυσμό στην περιοχή του Έβρου. Η ομάδα αυτή εστιάζει την παρέμβασής της στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης στο Φυλάκιο Έβρου.

Περιγραφή  θέσης εργασίας

Θέση Εργασίας:  Κοινωνικός Επιστήμονας

Σκοπός θέσης εργασίας: Η ψυχοκοινωνική και υλική υποστήριξη των ασυνόδευτων ανηλίκων που εισέρχονται στην Ελλάδα από την περιοχή του Έβρου.

Περιγραφή θέσης Εργασίας: Ο Κοινωνικός Επιστήμονας θα είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση των επισκέψεων στους χώρους ταυτοποίησης και κράτησης ασυνόδευτων ανηλίκων, προκειμένου να τους παρέχει την κατάλληλη ενημέρωση, υλική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη. Επιπλέον, θα είναι υπεύθυνος για την διαχείριση εξατομικευμένων υποθέσεων (case management) και την πραγματοποίηση αξιολογήσεων για το βέλτιστο συμφέρον του κάθε παιδιού (best interest assessment). Παράλληλα, θα παρακολουθεί και θα εποπτεύει σε σχέση με τις προσφυγικές ροές (detention monitoring) και την ανταπόκριση στις έκτακτες αφίξεις κατόπιν συνεργασίας με τις αρχές,  τις αρμόδιες υπηρεσίες και οργανισμούς.

Κύριες Αρμοδιότητες:

Παρακολούθηση ζητημάτων παιδικής προστασίας και συγγραφή αναφορών

 • Αλληλεπίδραση με τις ομάδες των νεοεισερχόμενων προσφύγων, άλλους φορείς και αρχές και για την κατανόηση και την παρακολούθηση του περιβάλλοντος προστασίας του παιδιού. 
 • Εποπτεία των συνθηκών κράτησης και παροχή υλικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης.
 • Ενημέρωση για νέες αφίξεις στην περιοχή του Έβρου και υποστηρικτικές επισκέψεις στον νεοαφιχθέντα πληθυσμό.
 • Πραγματοποίηση μεμονωμένων συνεδριών με κάθε ωφελούμενο και συχνές επακόλουθες επισκέψεις (follow-ups).
 • Διεξαγωγή κοινωνικών ερευνών για την αξιολόγηση του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού και συνεχής επαναξιολόγηση των αξιολογήσεων αυτών.
 • Διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών για την εξακρίβωση των οικογενειακών δεσμών και την ανάληψη επιτροπείας ασυνόδευτου ανηλίκου από συγγενικό του μέλος
 • Αξιολόγηση του προστατευτικού πλαισίου που παρέχουν οι συνοδοί διαχωρισμένων από τους γονείς τους παιδιών και σχεδιασμός παρεμβάσεων για την ενδυνάμωσή τους.
 • Προσδιορισμός ευάλωτων ομάδων/ατόμων , ομάδων/ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο για παραπομπή.
 • Ενεργός συμμετοχή στην υλοποίηση παρεμβάσεων υπέρ των ωφελούμενων, επισημαίνοντας τις κοινωνικές, πολιτισμικές και ατομικές παραμέτρους.
 • Συγγραφή και έλεγχος τακτικών εβδομαδιαίων αναφορών παρακολούθησης προστασίας.

Συνεργασία με συναδέλφους και άλλους φορείς

 • Συνεργασία με τους λοιπούς επιστήμονες του προγράμματος, προκειμένου να γίνει συντονισμένος χειρισμός των υποθέσεων των ωφελούμενων με βάση το βέλτιστο συμφέρον του εκάστοτε ωφελούμενου.
 • Συνεργασία με το γραφείο του Εισαγγελέα Πρωτοδικών και τις αρχές σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης για την προστασία του παιδιού.
 • Προσδιορισμός και συγκέντρωση σημείων υπεράσπισης των ωφελούμενων μαζί με το συντονιστή και τον δικηγόρο της ομάδας

Χαρτογράφηση υπηρεσιών και παραπομπές

 • Διασύνδεση με το επιχειρησιακό κέντρο της ΑΡΣΙΣ στη Θεσσαλονίκη για την υποστήριξη της συνεχούς χαρτογράφησης υπηρεσιών και την ανάπτυξη αποτελεσματικών οδών παραπομπής.
 • Προσδιορισμός ευάλωτων ατόμων και διευκόλυνση κατάλληλων παραπομπών σε εξειδικευμένες υπηρεσίες.

Απαραίτητα προσόντα και εμπειρία: 

 • Προηγούμενη εμπειρία και προϋπηρεσία σε κοινωνικές και ανθρωπιστικές οργανώσεις και ενασχόληση με ζητήματα ανθρωπιστικής προστασίας. 
 • Πτυχίο Κοινωνικών ή Ανθρωπιστικών Σπουδών.
 • Γνώση των αρχών και προτύπων ανθρωπιστικής και παιδικής προστασίας.
 • Γνώσεις σε σχέση με το νομικό καθεστώς των αιτούντων άσυλο ,των προσφύγων και τα ανθρώπινα δικαιώματα.
 • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας
 • Κοινωνικές και διαπολιτισμικές δεξιότητες  και διαπολιτισμική ευαισθησία.
 • Δυνατότητα εργασίας υπό πίεση με υψηλό επίπεδο προσαρμοστικότητας και πρωτοβουλίας.
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας στη γραπτή και τη λεκτική επικοινωνία.
 • Γνώση Χειρισμού Η/Υ
 • Δικαίωμα στην εργασία στην Ελλάδα ή την ΕΕ.

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα στις Νομικές, Κοινωνικές , Ανθρωπιστικές ή Παιδαγωγικές Επιστήμες.
 • Εργασία ή εμπειρία με μετανάστες στην Ελλάδα ή σε άλλα περιβάλλοντα μετανάστευσης.
 • Εμπειρία σε θέματα δεοντολογίας και διαχείρισης ευαίσθητων δεδομένων.
 • Γλωσσικές δεξιότητες στα Αραβικά, Φαρσί ή Νταρί, Σορανί, Κιρμαντζί, Ουρντού. 
 • Εθελοντισμός.
 • Δίπλωμα Οδήγησης. 

Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση, τα οποία αποτελούν και τα κριτήρια αξιολόγησης του δυνητικού προσωπικού, και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα. *Τα βιογραφικά  και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472 /97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.

el