Add Your Heading Text Here

Search
Close this search box.

Προκήρυξη θέσης Υπεύθυνου/ης Μεθοδολογίας πλήρους απασχόλησης για την περιοχή της Αθήνας

logo amif kai tame 1

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΙΩΝ 43

Αρ. Πρωτ: 469/21 
Αθήνα, 18/03/2021

Η αρχική σύμβαση θα είναι μέχρι 30/06/2021. Η ανανέωση των συμβάσεων θα ακολουθεί τις συμφωνίες του προγράμματος.

Θέση Υπεύθυνου/ης Μεθοδολογίας πλήρους απασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Κοινωνικής Εργασίας, Ψυχολογίας ή άλλων Ανθρωπιστικών Σπουδών
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (όπου δύναται)/βεβαίωση εγγραφής στο ΣΚΛΕ.
 • Εμπειρία τουλάχιστον πέντε ετών σε κοινωνική υπηρεσία ή/και στη συμβουλευτική κοινωνικά ευάλωτων ομάδων.
 • Άριστη γνώση των αρχών παιδικής προστασίας, προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και ζητημάτων σχετικά με τη νεότητα και την οικογένεια
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ

Απαραίτητες δεξιότητες που θα συνεκτιμηθούν στη συνέντευξη:

 • Ικανότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας και ομαδικό πνεύμα.
 • Αναλυτική σκέψη και ανεπτυγμένες οργανωτικές ικανότητες.
 • Προσαρμοστικότητα και αποδοτικότητα υπό συνθήκες πίεσης.
 • Ευχέρεια στην ενημέρωση και εκπαίδευση σχετικά με την εξυπηρέτηση περιπτώσεων, την συμβουλευτική και διενέργεια συνεντεύξεων.
 • Γνώσεις γύρω από την αντιμετώπιση ψυχιατρικών περιστατικών καθώς και περιστατικών που εμφανίζονται συχνά (επιθετική συμπεριφορά εφήβων, αυτοτραυματισμοί, κατάθλιψη, έμφυλη βία, γονικές δεξιότητες, κατάχρηση ουσιών, σεξουαλική ταυτότητα κ.λπ.).

Συνεκτιμώμενα προσόντα:

 • Μεταπτυχιακός τίτλος
 • Δίπλωμα οδήγησης
 • Εθελοντική εργασία

Καθήκοντα:

Ο/Η Υπεύθυνος/η Μεθοδολογίας είναι υπεύθυνος/η για την:

 • Παροχή ποιοτικών κοινωνικών και ψυχολογικών υπηρεσιών στους πληθυσμούς – στόχους της ΑΡΣΙΣ Νότιας Ελλάδας.
 • Επιλογή και προσέγγιση σε συνεργασία με το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού στελεχών/συνεργατών και υποστήριξη των κοινωνικών υπηρεσιών της Οργάνωσης.
 • Υποδοχή, υποστήριξη και εποπτεία του επιστημονικού προσωπικού του τομέα.
 • Πλαισίωση  των κοινωνικών και ψυχολογικών υπηρεσιών με συστηματική/συνεχή επιμόρφωση.
 • Προγραμματισμός δράσεων και παροχή υπηρεσιών με στόχο την εμψύχωση, την ενδυνάμωση και την υποστήριξη εργαζόμενων και ωφελούμενων.
 • Δημιουργία εργαλείων για την ανίχνευση του αιτήματος και της ανάγκης, με στόχο την ένταξη και την αναίρεση του αποκλεισμού, της περιθωριοποίησης και της ανισότητας.
 • Συμμετοχή στη διαμόρφωση της γενικότερης στρατηγικής της Οργάνωσης και ανάληψη της εκπροσώπησης αυτής σε πολιτικές παιδικής προστασίας και Δικαιωμάτων του παιδιού.
 • Καταγραφής κανονισμών λειτουργίας και διαδικασιών καθώς και σύνταξη αναφορών έργου (ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία).

Ώρες απασχόλησης (εβδομαδιαίως): 40

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο hr.arsis@gmail.com έως την Κυριακή 28/03/2021 στις 17:00, τα κάτωθι, με τίτλο «Προκήρυξη για τη θέση Υπεύθυνου Προμηθειών».

 1. Βιογραφικό Σημείωμα
 2. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση
 3. Βεβαίωση εγγραφής στο ΣΚΛΕ
 4. Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 5. Δύο συστατικές επιστολές
 6. Αντίγραφο τίτλου σπουδών

Βιογραφικά που θα αποσταλούν χωρίς τα παραπάνω, δεν θα θεωρηθούν έγκυρα και δεν θα συμπεριληφθούν στη διαδικασία αξιολόγησης

Αν κληθούν σε συνέντευξη, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν προς επίδειξη τα κάτωθι:

 1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

Υποψήφιοι που θα κληθούν και θα προσέλθουν στη συνέντευξη, χωρίς τα παραπάνω έγγραφα, δεν θα συμπεριληφθούν στην τελική διαδικασία αξιολόγησης.

Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση, τα οποία αποτελούν και τα κριτήρια αξιολόγησης του δυνητικού προσωπικού, και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Τα βιογραφικά θα αξιολογηθούν στις 30/03/2021 και οι υποψήφιοι που θα περάσουν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης (συνεντεύξεις), θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά στις 01/04/2021.

Οι συνεντεύξεις θα λάβουν χώρα στις 05/04/2021 και 06/04/2021. 

Κατά τη συνέντευξη μπορεί να σας ζητηθούν πρόσθετα στοιχεία επιβεβαίωσης των προσόντων σας, τα οποία θα πρέπει να προσκομίσετε.

*Τα βιογραφικά  και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472 /97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.  

el