Add Your Heading Text Here

Search
Close this search box.

Προκήρυξη θέσης «Συντονιστής / Επιστημονικά Υπεύθυνος Προγράμματος» πλήρους απασχόλησης για τη Βόρειο Ελλάδα

Η Κοινωνική Οργάνωση ΑΡΣΙΣ ενδιαφέρεται για την πρόσληψη συνεργάτη πλήρους απασχόλησης για την κάλυψη θέσης Συντονιστής / Επιστημονικά Υπευθύνου στο πλαίσιο των  υπηρεσιών της για την φροντίδα και την προστασία ασυνόδευτων ανήλικων για τη Βόρειο Ελλάδα.

Περιγραφή Θέσης:

 • Έχει τη διαχειριστική και εκπαιδευτική εποπτεία των δομών, σε επίπεδο σχεδιασμού, οργάνωσης και αξιολόγησης των θεμάτων που αφορούν τους/τις φιλοξενούμενους/ες, το προσωπικό και τις διαδικασίες λειτουργίας για τη διασφάλιση του επιπέδου ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 • Παρέχει κατευθύνσεις στον συντονιστή και τα μέλη του προσωπικού για την επιστημονική μεθοδολογία και δεοντολογία που ακολουθείται κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
 • Αναλαμβάνει τη διασύνδεση του οικονομικού αντικειμένου με το φυσικό.
 • Φροντίζει για:
  • την τήρηση των αρχών και αξιών της Οργάνωσης καθώς και τους κανόνες και την μεθοδολογία που εφαρμόζεται
  • τις αρχές και τα μέσα της παρέμβασης
  • την εφαρμογή των υπηρεσιών και των δράσεων σύμφωνα με τα συμφωνητικά υλοποίησης των έργων
 • Εκπροσωπεί την Οργάνωση σε συναντήσεις εργασίας, δημόσιες εκδηλώσεις, τον Τύπο.
 • Είναι υπεύθυνος/η για την αποτύπωση του έργου, την συγγραφή αναφορών και την επίβλεψη των διαδικασιών του έργου.
 • Είναι υπεύθυνος για τη διοικητική οργάνωση, την οικονομική διαχείριση, την σωστή τήρηση και ενημέρωση των φακέλων και αρχείων σε συνεργασία με την διοικητική ομάδα των έργων.
 • Έχει στην ευθύνη της ικανοποίησης των υποχρεώσεων προς τους φορείς χρηματοδότησης.
 • Έχει τη δυνατότητα να προσθέτει και να αφαιρέσει καθήκοντα σε κάθε ειδικότητα όταν και για όσο το κρίνει απαραίτητο.
 • Συμμετέχει και οργανώνει τις ομάδες προσωπικού, στις εποπτείες, και στις εκπαιδεύσεις που κρίνει απαραίτητες η Οργάνωση.
 • Αναφέρεται στον νόμιμο εκπρόσωπο.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Τίτλος σπουδών Πτυχίου Κοινωνικής Εργασίας ΠΕ ή ΤΕ, Ψυχολογίας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων κλπ.
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος, αν απαιτείται.
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας,
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία 3 ετών σε συναφές αντικείμενο (π.χ. δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων παιδιών, πρόγραμμα προστασίας παιδιών ή σε συντονισμό προγράμματος)
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Δυνατότητα συχνών μετακινήσεων.
 • Άδεια οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου.

Επιθυμητά προσόντα:

 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας(προτιμητέα γνώση γαλλικών ή γερμανικών).
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών αντίστοιχου κλάδου με το αντικείμενο της θέσης.

Συνεκτιμημένα προσόντα:

 • Προηγούμενη απασχόληση στο μεταναστευτικό / προσφυγικό και εμπειρία με ευάλωτες ομάδες / ομάδες εφήβων / παιδιών.
 • Αποδεδειγμένη εθελοντική εργασία σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.

Απαραίτητες δεξιότητες που θα κριθούν κατά τη συνέντευξη:

 • Εμπειρία στην επικοινωνία και διαμεσολάβηση με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς σε υπηρεσίες προς ευπαθείς κοινωνικές ομάδες γενικότερα ή των παιδιών ειδικότερα,
 • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας. Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης, εμπειρία στη διοργάνωση δράσεων εξωστρέφειας και στην επικοινωνία με δημόσιους και ιδιωτικούς τοπικούς φορείς,

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο  infothes@arsis.gr έως τις 05/09/2018, με τίτλο  Συντονιστής / Επιστημονικά Υπεύθυνος Προγράμματος με κωδικό ΓΑ – 001

Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση, τα οποία αποτελούν και τα κριτήρια αξιολόγησης του δυνητικού προσωπικού, και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

*Τα βιογραφικά και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472 /97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.
el