Add Your Heading Text Here

Search
Close this search box.

Προκήρυξη θέσης Συνοδού για το Πρόγραμμα ESTIA στη Θεσσαλονίκη

Η ΑΡΣΙΣ προκηρύσσει 1 θέση Συνοδού, πλήρους απασχόληση, για το πρόγραμμα ESTIA στη Θεσσαλονίκη. 

Η ΑΡΣΙΣ υλοποιεί το έργο «Accommodation and services to asylum seekers and beneficiaries of international protection in Greece» (Agreement Symbol: GRC01 / 2019/0000000177). Το έργο λειτουργεί στο πλαίσιο του Προγράμματος ESTIA (στήριξη έκτακτης ανάγκης για την ένταξη και τη στέγαση), το οποίο υλοποιείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Με την υλοποίηση αυτού του έργου, η ΑΡΣΙΣ διατηρεί 1.948 θέσεις φιλοξενίας  για ευάλωτους πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο, 364 από τις οποίες προσφέρονται στη Θεσσαλονίκη, με την ενοικίαση 61 διαμερισμάτων.

Μέσω των ημερήσιων μηχανισμών στήριξης, οι δικαιούχοι ενδυναμώνονται ώστε να προσαρμοστούν στο νέο πολιτιστικό και κοινωνικό περιβάλλον, εξασφαλίζοντας παράλληλα αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης και εξατομικευμένη διαχείριση των αναγκών τους. Οι δράσεις αυτές αποσκοπούν επίσης στην αποφυγή της κοινωνικής απομόνωσης, της περιθωριοποίησης και της καταπολέμησης των διακρίσεων και του ρατσισμού.

Η επιστημονική ομάδα της ΑΡΣΙΣ, προσφέρει:στέγαση σε αξιοπρεπή διαμερίσματα εντός του αστικού ιστού, διασύνδεση τους ενήλικες με προγράμματα εκπαίδευσης, υποστήριξη στην επαγγελματική ένταξη των ενηλίκων, προώθηση της εκμάθηση ελληνικών σε παιδιά και ενήλικες, φροντίδα για την πρόσβαση των φιλοξενουμένων στην υγειονομική περίθαλψη, υπηρεσίες πληροφόρησης και συμβουλευτικής βοήθειας, ψυχο-κοινωνική υποστήριξη  οικογενειακό και ατομικό επίπεδο, νομική πληροφόρηση, συμβουλευτική και υποστήριξη, συνοδείες και διαμεσολάβηση με δημόσιες αρχές (εφορία, ΟΑΕΔ, ΚΕΠ κα), διασύνδεση με άλλους φορείς και τη συμμετοχή στην κοινωνική-πολιτιστική ζωή της πόλης, για τις οικογένειες: μέριμνα για την εγγραφή όλων των παιδιών στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και παρακολούθηση της ένταξης αυτής. Επιπλέον, όλοι οι φιλοξενούμενοι λαμβάνουν κάρτες μετρητών, με ένα προκαθορισμένο μηνιαίο ποσό, προκειμένου να καλύπτουν τις βασικές τους ανάγκες, όπως το φαγητό, ο ρουχισμός, η μετακίνηση κα.

Θέση Συνοδού πλήρους απασχόλησης

Απαραίτητα Προσόντα:

– Απόφοιτος Τριτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
– Άριστη γνώστη χειρισμού Η/Υ.
– Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας.

Επιθυμητά Προσόντα:

– Πτυχίο Ανθρωπιστικών Σπουδών, κατά προτίμηση Παιδαγωγικών Σπουδών.
– Άδεια οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου.
– Εμπειρία στον τομέα της εκπαίδευσης (τυπικής ή άτυπης) και της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης παιδιών και εφήβων.
– Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση Γαλλικών.
– Συναφή εμπειρία με παιδιά μεταναστών/ προσφύγων και δυνατότητα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών διαφορετικών ηλικιών και διαφορετικών πολιτισμικών υποβάθρων.
– Εθελοντική εργασία σε σχέση με το αντικείμενο.

Καθήκοντα:

·         Αναλαμβάνει τη συνοδεία των φιλοξενούμενων σε όποια υπηρεσία κρίνεται απαραίτητη από τον σχεδιασμό του κοινωνικού λειτουργού ή της ομάδας έργου. 

·         Επικοινωνεί με ιατρικούς φορείς (δημόσια νοσοκομεία, ιδιώτες ιατροί, διαγνωστικά κέντρα), καθώς και κάθε είδους υπηρεσίες και αρχές προκειμένου  να κλείσει ραντεβού για τους ωφελούμενους.

·         Αναλαμβάνει δράσεις δημιουργικού χαρακτήρα με τους φιλοξενούμενους, σε συνεργασία και με το επιστημονικό προσωπικό. Υποστηρίζουν εκπαιδευτικές και εξωσχολικές δραστηριότητες ψυχαγωγίας.

·         Σε συνεργασία με την υπόλοιπη ομάδα προσωπικού, σχεδιάζει, οργανώνει και συμμετέχει σε δράσεις ευαισθητοποίησης της κοινότητας.

·         Συμπληρώνει τα απαραίτητα έγγραφα παρακολούθησης του έργου του συνοδού, όπως το Ημερήσιο Πρόγραμμα Δράσης, τα παρουσιολόγια, όπως παράλληλα συμπλήρωση όλων των απαραίτητων εγγράφων σε σχέση με το έργο του με τους ωφελούμενους: τις ιατρικές επισκέψεις και οι τις εξετάσεις των παιδιών, τη συμμετοχή σε ομάδες κλπ.

·         Συνεισφέρει στη ζωή, το  περιβάλλον, και τις διαδικασίες λειτουργίας του χώρου της Κοινωνικής Υπηρεσίας για τη δημιουργία κοινωνικής και κοινοτικής υποστηρικτικής ατμόσφαιρας, συνεργαζόμενος τόσο ατομικά όσο και ομαδικά με τους φιλοξενούμενους σε τυπικές και μη τυπικές συναντήσεις και δραστηριότητες.

Ώρες απασχόλησης (εβδομαδιαίως): 40

Διάρκεια Σύμβασης: Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι έως 31/12/2019 με δυνατότητα ανανέωσης.

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο estiaapartments@arsis.gr έως τις 14/10/2019, τα κάτωθι, 

με τίτλο «Προκήρυξη για τη θέση Συνοδού».

1.      Βιογραφικό Σημείωμα
2.      Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση

Τα βιογραφικά θα αξιολογηθούν μέχρι τις 16/10/2019 και οι υποψήφιοι που θα περάσουν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης (συνεντεύξεις), θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά την ίδια ημέρα.

Οι συνεντεύξεις θα λάβουν χώρα από τις 17/10 ως τις 18/10/2019. 

Σε περίπτωση αλλαγής των ημερομηνιών των συνεντεύξεων, οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν είτε από το site της ΑΡΣΙΣ είτε τηλεφωνικά.

*Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση, τα οποία αποτελούν και τα κριτήρια αξιολόγησης του δυνητικού προσωπικού, και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

*Τα βιογραφικά  και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472 /97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.  

UNHCREU AMIF EL
el