Add Your Heading Text Here

Search
Close this search box.

Προκήρυξη θέσης πλήρους απασχόλησης Focal Point στην Αθήνα – Εστία Προσφύγων / ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία (MIS 5070680)

logo amif kai tame 2

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΙΩΝ 43

Αρ. Πρωτ: 1029/21  

Ημερομηνία: 17/06/2021

Η ΑΡΣΙΣ προκηρύσσει 1 νέα θέση πλήρους απασχόλησης Focal Point στο πλαίσιο του ως άνω προγράμματος. 

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι αρχικά τρίμηνη, με δυνατότητα ανανέωσης.

Θέση Focal Point πλήρους απασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ στον τομέα των πολιτικών, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών
 • Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση ή τον Συντονισμό προγραμμάτων που αφορούν ευάλωτες κοινωνικές ομάδες
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ
 • Δεξιότητες συντονισμού επαγγελματικής ομάδας
 • Ικανότητα διαχείρισης κρίσεων και εργασίας υπό πίεση
 • Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες

Επιθυμητά προσόντα:

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο
 • Γνώση και δεύτερης ξένης γλώσσας

Συνεκτιμώμενα προσόντα

 • Προηγούμενη απασχόληση στο μεταναστευτικό/ προσφυγικό  και εμπειρία με ευάλωτες ομάδες.
 • Εθελοντική εργασία

Απαραίτητες δεξιότητες που θα κριθούν από τη συνέντευξη:

 • Καλές δεξιότητες επικοινωνίας και ομαδικό πνεύμα
 • Ευελιξία και προσαρμοστικότητα
 • Καλή κατανόηση των ίσων ευκαιριών, της πολιτισμικής πολυμορφίας και των θεμάτων ισότητας των φύλων και δέσμευση για την εφαρμογή των σχετικών πολιτικών

Καθήκοντα

 • Ο Focal Point είναι υπεύθυνος για τον συνολικό συντονισμό της εγκατάστασης, εποπτεύει το προσωπικό σε θέματα που σχετίζονται με την άσκηση των καθηκόντων τους, διασφαλίζοντας την αποτελεσματική λειτουργία της Εστίας Προσφύγων.
 • Διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία της Εστίας Προσφύγων, διαχειρίζεται τις καθημερινές ανάγκες του χώρου και του προσωπικού καθώς και της τήρησης από το προσωπικό των κανονισμών εμπιστευτικότητας, κώδικα δεοντολογίας, κανονισμού λειτουργίας και ασφάλειας των ωφελούμενων.
 • Εποπτεύει τις συνθήκες διαβίωσης των ωφελούμενων, ιδίως τη χρήση, συντήρηση και επισκευή των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού της Εστίας Προσφύγων., την καθαριότητα των χώρων και την τήρηση των όρων ασφαλείας.
 • Συντονίζει, καθοδηγεί και εποπτεύει το απασχολούμενο προσωπικό κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, διασφαλίζει την αποτελεσματική επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ τους αποσκοπώντας στην εύρυθμη λειτουργία της Εστίας Προσφύγων.
 • Διατηρεί την ομαλή συνεργασία και επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές και λοιπούς οργανισμούς ή υπηρεσίες για την διεκπεραίωση των απαραίτητων διαδικασιών που αφορούν στη φιλοξενία, μεταφορά, συνοδεία, υποστήριξη και εξυπηρέτηση των ωφελούμενων.
 • Εγγυάται την τήρηση των προδιαγραφών του προγράμματος όπως απορρέουν από τις από τις συμβατικές υποχρεώσεις της Οργάνωσης.  
 • Διαχειρίζεται τις οικονομικές και διοικητικές υποθέσεις της Εστίας Προσφύγων σε συνεργασία με τον Διοικητικό Υπάλληλο της δομής.
 • Συγγράφει αναφορές σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προγράμματος.

Ώρες απασχόλησης (εβδομαδιαίως): 40

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο hr.arsis@gmail.comέως την Κυριακή 27/06/2021 στις 17:00, τα κάτωθι, με τίτλο «Προκήρυξη για τη θέση Focal Point στην Αθήνα – Εστία Προσφύγων».

 1. Βιογραφικό Σημείωμα 
 2. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση (Βιογραφικά που θα αποσταλούν χωρίς επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν θα θεωρηθούν έγκυρα και δεν θα συμπεριληφθούν στη διαδικασία αξιολόγησης)
 3. Αντίγραφο/α του/ων τίτλου/ων σπουδών
 4. Στοιχεία τεκμηρίωσης της προϋπηρεσίας σας & συστατική επιστολή
 5. Αντίγραφο Πιστοποιητικού γνώσης ξένων γλωσσών
 6. Πιστοποιητικό ή βεβαίωση γνώσης χρήσης Η/Υ

Αν κληθούν σε συνέντευξη, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν προς επίδειξη τα κάτωθι:

 1. Φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής ή του δελτίου αιτήσαντος ασύλου ή της αστυνομικής ταυτότητας

Υποψήφιοι που θα κληθούν και θα προσέλθουν στη συνέντευξη, χωρίς τα παραπάνω έγγραφα, δεν θα συμπεριληφθούν στην τελική διαδικασία αξιολόγησης. 

Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση, τα οποία αποτελούν και τα κριτήρια αξιολόγησης του δυνητικού προσωπικού, και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Τα βιογραφικά θα αξιολογηθούν μέχρι τις 28/06/2021 και οι υποψήφιοι που θα περάσουν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης (συνεντεύξεις), θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά στις 29/06/2021.

Οι συνεντεύξεις θα λάβουν χώρα στις 30/06/2021.

Κατά τη συνέντευξη μπορεί να σας ζητηθούν πρόσθετα στοιχεία επιβεβαίωσης των προσόντων σας, τα οποία θα πρέπει να προσκομίσετε.

Κατά την πρόσληψη θα ζητηθούν από την ΑΡΣΙΣ τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την νομοθεσία για την εγγραφή των εργαζομένων στο Μητρώο Μελών Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

*Τα βιογραφικά  και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472 /97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.

el