Add Your Heading Text Here

Search
Close this search box.

Προκήρυξη θέσης πλήρους απασχόλησης Υπεύθυνου/ης Κοινωνικής Υπηρεσίας στην Αθήνα – Κοινωνικό Κέντρο / ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία (MIS 5070680)

logo amif kai tame 2

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΙΩΝ 43

Αρ. Πρωτ: 1028/21  

Ημερομηνία: 17/06/2021

Η ΑΡΣΙΣ προκηρύσσει 1 νέα θέση πλήρους απασχόλησης Υπεύθυνου/ης Κοινωνικής Υπηρεσίας στο πλαίσιο του ως άνω προγράμματος. 

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι αρχικά τρίμηνη, με δυνατότητα ανανέωσης.

Θέση Υπεύθυνου/ης Κοινωνικής Υπηρεσίας πλήρους απασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Κοινωνικής Εργασίας. 
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
 • Εγγραφή στον ΣΚΛΕ.
 • Εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών σε κοινωνική υπηρεσία ή/και στη συμβουλευτική ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων.
 • Άριστη γνώση των αρχών παιδικής προστασίας, της προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και ζητημάτων σχετικά με τη νεότητα και την οικογένεια.
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ

Συνεκτιμώμενα προσόντα:

 • Μεταπτυχιακός τίτλος
 • Δίπλωμα οδήγησης

Δεξιότητες που θα αξιολογηθούν στη συνέντευξη:

 • Ικανότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας και ομαδικό πνεύμα.
 • Αναλυτική σκέψη και ανεπτυγμένες οργανωτικές ικανότητες.
 • Προσαρμοστικότητα και αποδοτικότητα υπό συνθήκες πίεσης.

Καθήκοντα:

Ο/Η Υπεύθυνος/η Κοινωνικής Υπηρεσίας είναι υπεύθυνος/η για την:

 • Παροχή ποιοτικών κοινωνικών και ψυχολογικών υπηρεσιών στους εξυπηρετούμενους από το πρόγραμμα πληθυσμούς. 
 • Υποδοχή, υποστήριξη και εποπτεία νέου επιστημονικού προσωπικού στο πρόγραμμα. 
 • Πλαισίωση  των επαγγελματιών παροχής κοινωνικών και ψυχολογικών υπηρεσιών με συνεχή εποπτεία και υποστήριξη. 
 • Οργάνωση και συντονισμό της ενημέρωσης και εκπαίδευσης των συναδέλφων σχετικά με δεξιότητες όπως η διαχείριση περιστατικών, οι βασικές γνώσεις και δεξιότητες συμβουλευτικής και διενέργειας συνεδρίας, γνώσεις γύρω από την αντιμετώπιση ψυχιατρικών περιστατικών καθώς και περιστατικών που εμφανίζονται συχνά (επιθετική συμπεριφορά εφήβων, αυτοτραυματισμοί, κατάθλιψη, έμφυλη βία, γονικές δεξιότητες, κατάχρηση ουσιών, σεξουαλική ταυτότητα κ.λπ.). 
 • Συλλογή ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων από το πεδίο και σύνταξη αναφορών.

Ώρες απασχόλησης (εβδομαδιαίως): 40

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο hr.arsis@gmail.comέως την Κυριακή 27/06/2021 στις 17:00, τα κάτωθι, με τίτλο «Προκήρυξη για τη θέση Υπεύθυνου Κοινωνικής Υπηρεσίας στην Αθήνα – Κοινωνικό Κέντρο».

 1. Βιογραφικό Σημείωμα 
 2. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση (Βιογραφικά που θα αποσταλούν χωρίς επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν θα θεωρηθούν έγκυρα και δεν θα συμπεριληφθούν στη διαδικασία αξιολόγησης)
 3. Αντίγραφο/α του/ων τίτλου/ων σπουδών
 4. Αδεια άσκησης επαγγέλματος
 5. Εγγραφή στον ΣΚΛΕ
 6. Στοιχεία τεκμηρίωσης της προϋπηρεσίας σας & συστατική επιστολή
 7. Αντίγραφο Πιστοποιητικού γνώσης ξένων γλωσσών
 8. Πιστοποιητικό ή βεβαίωση γνώσης χρήσης Η/Υ

Αν κληθούν σε συνέντευξη, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν προς επίδειξη τα κάτωθι:

 1. Φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής ή του δελτίου αιτήσαντος ασύλου ή της αστυνομικής ταυτότητας

Υποψήφιοι που θα κληθούν και θα προσέλθουν στη συνέντευξη, χωρίς τα παραπάνω έγγραφα, δεν θα συμπεριληφθούν στην τελική διαδικασία αξιολόγησης. 

Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση, τα οποία αποτελούν και τα κριτήρια αξιολόγησης του δυνητικού προσωπικού, και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Τα βιογραφικά θα αξιολογηθούν μέχρι τις 28/06/2021 και οι υποψήφιοι που θα περάσουν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης (συνεντεύξεις), θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά στις 29/06/2021. Οι συνεντεύξεις θα λάβουν χώρα στις 30/06/2021.

Κατά τη συνέντευξη μπορεί να σας ζητηθούν πρόσθετα στοιχεία επιβεβαίωσης των προσόντων σας, τα οποία θα πρέπει να προσκομίσετε.

Κατά την πρόσληψη θα ζητηθούν από την ΑΡΣΙΣ τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την νομοθεσία για την εγγραφή των εργαζομένων στο Μητρώο Μελών Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

*Τα βιογραφικά  και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472 /97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.

el