Add Your Heading Text Here

Search
Close this search box.

Προκήρυξη θέσης πλήρους απασχόλησης Συντονιστή στην Αθήνα – Κοινωνικό Κέντρο / ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία (MIS 5070680)

logo amif kai tame 2

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΙΩΝ 43

Αρ. Πρωτ: 1030/21  

Ημερομηνία: 17/06/2021

Η ΑΡΣΙΣ προκηρύσσει 1 νέα θέση πλήρους απασχόλησης Συντονιστή στο πλαίσιο του ως άνω προγράμματος. 

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι αρχικά τρίμηνη, με δυνατότητα ανανέωσης.

Θέση Συντονιστή πλήρους απασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ στον τομέα των πολιτικών, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών
 • Αποδεδειγμένη τριετή επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση ή στον Συντονισμό προγραμμάτων που αφορούν ευάλωτες κοινωνικές ομάδες
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ
 • Δεξιότητες συντονισμού και καθοδήγησης επαγγελματικής διεπιστημονικής ομάδας
 • Ικανότητα διαχείρισης κρίσεων και αποτελεσματικής εργασίας υπό πίεση
 • Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες

Επιθυμητά προσόντα:

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο
 • Γνώση και δεύτερης ξένης γλώσσας

Συνεκτιμώμενα προσόντα

 • Προηγούμενη απασχόληση στο μεταναστευτικό/προσφυγικό και εμπειρία με ευάλωτες ομάδες.
 • Εθελοντική εργασία

Δεξιότητες που θα αξιολογηθούν στη συνέντευξη:

 • Αποτελεσματική γραπτή και προφορική επικοινωνία
 • Αναπτυγμένο ομαδικό πνεύμα
 • Ευελιξία και προσαρμοστικότητα
 • Αποδοχή της αξίας των ίσων ευκαιριών, της πολιτισμικής πολυμορφίας και των θεμάτων ισότητας των φύλων και δέσμευση για την εφαρμογή των σχετικών πολιτικών

Καθήκοντα

 • Ο/Η Συντονιστής/στρια είναι υπεύθυνος για τον συνολικό συντονισμό του Κοινωνικού Κέντρου και εποπτεύει το προσωπικό σε θέματα που σχετίζονται με την άσκηση των καθηκόντων τους, διασφαλίζοντας την αποτελεσματική λειτουργία του.
 • Διαχειρίζεται τις καθημερινές ανάγκες του Κέντρου και του προσωπικού καθώς και την τήρηση από το προσωπικό των κανονισμών εμπιστευτικότητας, κώδικα δεοντολογίας, κανονισμού λειτουργίας και ασφάλειας των ωφελούμενων.
 • Εποπτεύει τις συνθήκες αξιοπρεπούς διαβίωσης των ωφελούμενων, ιδίως τη χρήση, συντήρηση και επισκευή των διαμερισμάτων που υπάγονται στο Κοινωνικό Κέντρο καθώς και του εξοπλισμού αυτών, την καθαριότητα των χώρων και την τήρηση των όρων ασφαλείας.
 • Συντονίζει, καθοδηγεί και εποπτεύει το απασχολούμενο προσωπικό κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, διασφαλίζει την αποτελεσματική επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ τους αποσκοπώντας στην εύρυθμη λειτουργία του Κοινωνικού Κέντρου.
 • Διατηρεί την ομαλή συνεργασία και επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές και λοιπούς θεσμικούς φορείς για την διεκπεραίωση των απαραίτητων διαδικασιών που αφορούν στη φιλοξενία, μεταφορά, συνοδεία, υποστήριξη και εξυπηρέτηση των αναγκών των ωφελούμενων.
 • Εγγυάται την τήρηση των προδιαγραφών του προγράμματος όπως απορρέουν από τις από τις συμβατικές υποχρεώσεις της Οργάνωσης.  
 • Επιβλέπει τις οικονομικές και διοικητικές υποθέσεις του Κοινωνικού Κέντρου σε συνεργασία με τον Διοικητικό Υπάλληλο της δομής και το Τμήμα Προμηθειών του έργου.
 • Συντάσσει μηνιαίες αναφορές για τη λειτουργία της δομής.
 • Συγκεντρώνει στατιστικά στοιχεία και δεδομένα από το πεδίο.
 • Επικοινωνεί και ενημερώνει τακτικά τον Γενικό Διαχειριστή του Εργου.
 • Συμμετέχει σε εκπαιδεύσεις και συντονιστικές συναντήσεις.

Ώρες απασχόλησης (εβδομαδιαίως): 40

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο hr.arsis@gmail.comέως την Κυριακή 27/06/2021 στις 17:00, τα κάτωθι, με τίτλο «Προκήρυξη για τη θέση Συντονιστή στην Αθήνα – Κοινωνικό Κέντρο».

 1. Βιογραφικό Σημείωμα 
 2. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση (Βιογραφικά που θα αποσταλούν χωρίς επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν θα θεωρηθούν έγκυρα και δεν θα συμπεριληφθούν στη διαδικασία αξιολόγησης)
 3. Αντίγραφο/α του/ων τίτλου/ων σπουδών
 4. Στοιχεία τεκμηρίωσης της προϋπηρεσίας σας & συστατική επιστολή
 5. Αντίγραφο Πιστοποιητικού γνώσης ξένων γλωσσών
 6. Πιστοποιητικό ή βεβαίωση γνώσης χρήσης Η/Υ

Αν κληθούν σε συνέντευξη, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν προς επίδειξη τα κάτωθι:

 1. Φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής ή του δελτίου αιτήσαντος ασύλου ή της αστυνομικής ταυτότητας

Υποψήφιοι που θα κληθούν και θα προσέλθουν στη συνέντευξη, χωρίς τα παραπάνω έγγραφα, δεν θα συμπεριληφθούν στην τελική διαδικασία αξιολόγησης. 

Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση, τα οποία αποτελούν και τα κριτήρια αξιολόγησης του δυνητικού προσωπικού, και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Τα βιογραφικά θα αξιολογηθούν μέχρι τις 28/06/2021 και οι υποψήφιοι που θα περάσουν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης (συνεντεύξεις), θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά στις 29/06/2021.

Οι συνεντεύξεις θα λάβουν χώρα στις 30/06/2021.

Κατά τη συνέντευξη μπορεί να σας ζητηθούν πρόσθετα στοιχεία επιβεβαίωσης των προσόντων σας, τα οποία θα πρέπει να προσκομίσετε.

Κατά την πρόσληψη θα ζητηθούν από την ΑΡΣΙΣ τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την νομοθεσία για την εγγραφή των εργαζομένων στο Μητρώο Μελών Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

*Τα βιογραφικά  και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472 /97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.

el