Add Your Heading Text Here

Search
Close this search box.

Προκήρυξη θέσης πλήρους απασχόλησης Παιδαγωγού στο νησί της Χίου / ESTIA II: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία

logo amif kai tame 1

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΙΩΝ 43

Αρ. Πρωτ: 11/21  
Ημερομηνία: 08/01/2021

Η ΑΡΣΙΣ προκηρύσσει 1 νέα θέση πλήρους απασχόλησης Παιδαγωγού στο πλαίσιο του ως άνω προγράμματος.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι αρχικά δίμηνη, με δυνατότητα ανανέωσης.

Θέση Παιδαγωγού πλήρους απασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ.
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία ενός έτους
 • Ενδιαφέρον για εργασία με παιδιά μεταναστών / προσφύγων και δυνατότητα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών διαφορετικών ηλικιών και διαφορετικών πολιτισμικών υποβάθρων
 • Καλή γνώση των δικαιωμάτων των παιδιών και των εφήβων και κατανόηση των αναγκών τους
 • Αριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας.
 • Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητας οργάνωσης και εποπτείας και επίλυσης προβλημάτων
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ

Επιθυμητά προσόντα:

 • Άδεια οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου.
 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (προτιμητέα γνώση γαλλικών ή γερμανικών).
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών αντίστοιχου κλάδου με το αντικείμενο της Θέσης.

Συνεκτιμημένα προσόντα:

 • Προηγούμενη απασχόληση στο μεταναστευτικό / προσφυγικό και εμπειρία με ευάλωτες ομάδες
 • Εθελοντική εργασία.

Καθήκοντα

 • Οργανώνει τμήματα εκμάθησης ελληνικών για τους/τις ενήλικους/ες, αφού πρώτα αξιολογήσει τις εκπαιδευτικές γνώσεις και δεξιότητες τους.
 • Αναλαμβάνει την ευθύνη λειτουργίας των τμημάτων αυτών µε βάση τα ̟ προγράμματα που οδηγούν στην πιστοποίηση εκμάθησης της γλώσσας, της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης ενηλίκων, ως έχουν τα εργαλεία του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.
 • Οργανώνει καθημερινό παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό πρόγραμμα των ανηλίκων µε την δημιουργία τμημάτων προσχολικής και σχολικής ηλικίας.
 • Επιμελείται, φροντίζει και αξιολογεί για την αντιμετώπιση τυχόν μαθησιακών δυσκολιών.
 • Αναλαμβάνει την οργάνωση των πολιτιστικών εργαστηρίων και εξόδων των φιλοξενούμενων.
 • Συμμετέχει στην συγκρότηση των εθελοντικών ομάδων, της εκπαίδευσης   και της εποπτείας των εθελοντών/ντριών και των φοιτητών που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση.
 • Εφαρμόζει προγράμματα συνεχούς επιμόρφωσης των εργαζομένων της δομής του, ακολουθώντας οδηγίες και κατευθύνσεις του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού και του Πυλώνα Εκπαίδευσης.
 • Υπό την οπτική της «άτυπης εκπαίδευσης», ασχολείται με την αξιολόγηση, ανάλυση και τροποποίηση συμπεριφορών των ωφελούμενων.
 • Επισημαίνει τις συμπεριφορές που παρουσιάζουν υψηλή επικινδυνότητα στην διεπιστημονική ομάδα της δομής ένταξης και συμμετέχει στη διαμόρφωση του κατάλληλου πλαισίου αντιμετώπισης, στο μέτρο της δεοντολογίας και σύμφωνα με την «κρατούσα κατάσταση της τέχνης».
 • Αποτελεί τον κατεξοχήν αρμόδιο για την οργάνωση και βέλτιστη πορεία της σχολικής φοίτησης των ωφελούμενων της δομής ένταξης.
 • Επιχειρεί συνηγορία, σε τοπικό επίπεδο και σε συνεργασία με τον Πυλώνα εκπαίδευσης για θέματα εκπαίδευσης και υπεράσπισης δικαιωμάτων που άπτονται του ευρύτερου πεδίου ενασχόλησης του/της.
 • Μάχεται κάθε μορφή διάκρισης: φυλετικής, εθνοτικής, θρησκευτικής, έμφυλης και συμβάλει στη διάχυση και εμπέδωση των δημοκρατικών αξιών της ισότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης.
 • Συνεργάζεται με τους άλλους συναδέλφους του στο πλαίσιο της δομής ένταξής του, προκειμένου να διαμορφωθεί ενιαίο και συνεκτικό πλαίσιο αντιμετώπισης παραβατικών και αντικοινωνικών συμπεριφορών.
 • Συμμετέχει στις διαδικασίες επιλογής και προμήθειας των κατάλληλων εκπαιδευτικών υλικών και εποπτικών μέσων, σύμφωνα με τις ισχύουσες ειδικές προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας.
 • Συμμετέχει σε ειδικές διαρκείς ομάδες εργασίας, εντός του πυλώνα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, αναλόγως των καθηκόντων του, της κατάρτισης του και των ενδιαφερόντων του.

Ώρες απασχόλησης (εβδομαδιαίως): 40

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο hr.arsis@gmail.com έως την Τετάρτη 20/01/2021 στις 17:00, τα κάτωθι, με τίτλο «Προκήρυξη για τη θέση Παιδαγωγού».

 1. Βιογραφικό Σημείωμα
 2. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση (Βιογραφικά που θα αποσταλούν χωρίς επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν θα θεωρηθούν έγκυρα και δεν θα συμπεριληφθούν στη διαδικασία αξιολόγησης)
 3. Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 4. Συστατική επιστολή

Αν κληθούν σε συνέντευξη, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν προς επίδειξη τα κάτωθι:

 1. Φωτοαντίγραφο  της αστυνομικής ταυτότητας

Υποψήφιοι που θα κληθούν και θα προσέλθουν στη συνέντευξη, χωρίς τα παραπάνω έγγραφα, δεν θα συμπεριληφθούν στην τελική διαδικασία αξιολόγησης.

Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση, τα οποία αποτελούν και τα κριτήρια αξιολόγησης του δυνητικού προσωπικού, και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Τα βιογραφικά θα αξιολογηθούν στις 22/01/2021 και οι υποψήφιοι που θα περάσουν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης (συνεντεύξεις), θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά στις 25/01/2021.

Οι συνεντεύξεις θα λάβουν χώρα στις 28/01/2021 και 29/01/2021. 

Κατά τη συνέντευξη μπορεί να σας ζητηθούν πρόσθετα στοιχεία επιβεβαίωσης των προσόντων σας, τα οποία θα πρέπει να προσκομίσετε.

*Τα βιογραφικά  και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472 /97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.  

el