Add Your Heading Text Here

Search
Close this search box.

Προκήρυξη θέσης πλήρους απασχόλησης Μάγειρα στην Αθήνα – Εστία Προσφύγων / ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία (MIS 5092059)

tame

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΙΩΝ 43

Αρ. Πρωτ: 1816/21
Ημερομηνία: 06/10/2021

Η ΑΡΣΙΣ προκηρύσσει 1 θέση πλήρους απασχόλησης Μάγειρα στο πλαίσιο του ως άνω προγράμματος.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι μέχρι τις 31/12/2021, με δυνατότητα ανανέωσης.

Θέση Μάγειρα πλήρους απασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα:

 • Τίτλος σπουδών από σχολή μαγειρικής
 • Προηγούμενη σχετική επαγγελματική εμπειρία.
 • Εμπειρία στην τήρηση και διαχείριση αποθέματος αποθήκης.
 • Δεξιότητες συνεργασίας και εναρμόνισης στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας.

Επιθυμητά προσόντα:

 • Άδεια οδήγησης
 • Γνώση Αγγλικών.
 • Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας.

Συνεκτιμώμενα προσόντα

 • Προηγούμενη απασχόληση στο μεταναστευτικό/ προσφυγικό  και εμπειρία με ευάλωτες ομάδες.
 • Εθελοντική εργασία

Απαραίτητες δεξιότητες που θα κριθούν από τη συνέντευξη:

 • Δεξιότητες επικοινωνίας και ομαδικό πνεύμα
 • Ευελιξία και προσαρμοστικότητα
 • Κατανόηση των ίσων ευκαιριών, της πολιτισμικής πολυμορφίας και των θεμάτων ισότητας των φύλων και παιδικής προστασίας καθώς και δέσμευση για την εφαρμογή των σχετικών πολιτικών

Καθήκοντα

 • Αναλαμβάνει την σίτιση των φιλοξενουμένων στην δομή
 • Ακολουθεί το καταρτισμένο από διατροφολόγο μενού.
 • Συμπληρώνει τα απαραίτητα έγγραφα παρακολούθησής του έργου του μάγειρα, το Ημερήσιο Πρόγραμμα Δράσης, τα παρουσιολόγια.
 • Συνεισφέρει στη ζωή, το περιβάλλον, και τις διαδικασίες λειτουργίας του χώρου για τη δημιουργία κοινωνικής και κοινοτικής υποστηρικτικής ατμόσφαιρας, συνεργαζόμενος τόσο ατομικά όσο και ομαδικά με τους φιλοξενούμενους στην κουζίνα.
 •  Αναφέρεται στον συντονιστή δράσης και την υπεύθυνη του έργου
 • Συμμετέχει στη συνάντηση προσωπικού και την συνάντηση των επιμελητών/φροντιστών.
 • Συμμετέχει απαραιτήτως στις εκπαιδεύσεις που κρίνει απαραίτητες η Οργάνωση

Ώρες απασχόλησης (εβδομαδιαίως): 40

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο hr.arsis@gmail.com έως την Τρίτη 12/10/2021 στις 17:00, τα κάτωθι, με τίτλο «Προκήρυξη για τη θέση Μάγειρα στην Αθήνα – Εστία Προσφύγων».

 1. Βιογραφικό Σημείωμα
 2. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση (Βιογραφικά που θα αποσταλούν χωρίς επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν θα θεωρηθούν έγκυρα και δεν θα συμπεριληφθούν στη διαδικασία αξιολόγησης)
 3. Αντίγραφο/α του/ων τίτλου/ων σπουδών
 4. Στοιχεία τεκμηρίωσης της προϋπηρεσίας σας & συστατική επιστολή
 5. Αντίγραφο Πιστοποιητικού γνώσης ξένων γλωσσών
 6. Οι ενδιαφερόμενοι/ες, επίσης καλούνται να αποσταλούν μέσω email στο dpoathens@arsis.gr αντίγραφο του Ποινικού Μητρώου.

Αν κληθούν σε συνέντευξη, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν προς επίδειξη τα κάτωθι:

 1. Φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής ή του δελτίου αιτήσαντος ασύλου ή της αστυνομικής ταυτότητας

Υποψήφιοι που θα κληθούν και θα προσέλθουν στη συνέντευξη, χωρίς τα παραπάνω έγγραφα, δεν θα συμπεριληφθούν στην τελική διαδικασία αξιολόγησης.

Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση, τα οποία αποτελούν και τα κριτήρια αξιολόγησης του δυνητικού προσωπικού, και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Τα βιογραφικά θα αξιολογηθούν μέχρι τις 13/10/2021 και οι υποψήφιοι που θα περάσουν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης (συνεντεύξεις), θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά στις 14/10/2021.

Οι συνεντεύξεις θα λάβουν χώρα στις 15/10/2021.

Κατά τη συνέντευξη μπορεί να σας ζητηθούν πρόσθετα στοιχεία επιβεβαίωσης των προσόντων σας, τα οποία θα πρέπει να προσκομίσετε.

Κατά την πρόσληψη θα ζητηθούν από την ΑΡΣΙΣ τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την νομοθεσία για την εγγραφή των εργαζομένων στο Μητρώο Μελών Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

*Τα βιογραφικά  και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472 /97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.  

el