Add Your Heading Text Here

Προκήρυξη θέσης πλήρους απασχόλησης Παιδαγωγού στην Αθήνα – Κοινωνικό Κέντρο / ESTIA II: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία (MIS 5070680)

logo amif kai tame 2

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΙΩΝ 43

Αρ. Πρωτ: 1086/21  

Ημερομηνία: 02/07/2021

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι αρχικά έως 30/09/2021, με δυνατότητα ανανέωσης.

Θέση Παιδαγωγού πλήρους απασχόλησης.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ Παιδαγωγικής σχολής  ή πτυχίο ΑΕΙ με εκπαιδευτική επάρκεια.
 • Ανάλογη προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών
 • Δυνατότητα συνεργασίας σε πλαίσιο ομάδας.
 • Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης και ικανότητα λειτουργίες υπό συνθήκες κρίσης.
 • Ενδιαφέρον για εργασία με παιδιά μεταναστών / προσφύγων και δυνατότητα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών διαφορετικών ηλικιών και διαφορετικών πολιτισμικών υποβάθρων
 • Καλή γνώση των δικαιωμάτων των παιδιών και των εφήβων και κατανόηση των αναγκών τους
 • Καλές δεξιότητες επικοινωνίας, ομαδικό πνεύμα, ευελιξία και προσαρμοστικότητα
 • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ

Επιθυμητά προσόντα:

 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (προτιμητέα γνώση γαλλικών).
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών αντίστοιχου κλάδου με το αντικείμενο της θέσης. 

Συνεκτιμημένα προσόντα:

 • Προηγούμενη απασχόληση στο μεταναστευτικό / προσφυγικό και εμπειρία με ευάλωτες ομάδες
 • Εθελοντική εργασία.

Καθήκοντα

 • Παιδαγωγικές και δημιουργικές δραστηριότητες για παιδιά, εφήβους και ενηλίκους που φιλοξενούνται στο πρόγραμμα.
 • Διαμόρφωση προγραμμάτων μη τυπικής εκπαίδευσης και σύνταξη σχεδίων εργασίας.
 • Διαχείριση ατομικών σχεδίων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.
 • Διαθεματική διδασκαλία και διδασκαλία βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων.
 • Διασύνδεση και συνεργασία με δημόσιες δομές τυπικής εκπαίδευσης
 • Κοινωνική ένταξη και ενδυνάμωση ωφελούμενων.
 • Συνεργασία με τις υπηρεσίες του τομέα εκπαίδευσης της οργάνωσης και τις αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες. 
 • Σύνταξη αναφορών και συλλογή στατιστικών δεδομένων.

Ώρες απασχόλησης (εβδομαδιαίως): 40

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο hr.arsis@gmail.comέως την Παρασκευή 02/07/2021 στις 17:00, τα κάτωθι, με τίτλο «Προκήρυξη για τη θέση Παιδαγωγού στην Αθήνα – Κοινωνικό Κέντρο».

 1. Βιογραφικό Σημείωμα 
 2. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση (Βιογραφικά που θα αποσταλούν χωρίς επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν θα θεωρηθούν έγκυρα και δεν θα συμπεριληφθούν στη διαδικασία αξιολόγησης)
 3. Αντίγραφα τίτλου σπουδών
 4. Συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

Αν κληθούν σε συνέντευξη, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν προς επίδειξη τα κάτωθι:

 1. Φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής ή του δελτίου αιτήσαντος ασύλου ή της αστυνομικής ταυτότητας

Υποψήφιοι που θα κληθούν και θα προσέλθουν στη συνέντευξη, χωρίς τα παραπάνω έγγραφα, δεν θα συμπεριληφθούν στην τελική διαδικασία αξιολόγησης. 

Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση, τα οποία αποτελούν και τα κριτήρια αξιολόγησης του δυνητικού προσωπικού, και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Τα βιογραφικά θα αξιολογηθούν μέχρι τις 05/07/2021 και οι υποψήφιοι που θα περάσουν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης (συνεντεύξεις), θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά στις 06/07/2021.

Οι συνεντεύξεις θα λάβουν χώρα στις 08/07/2021.

Λόγω της επείγουσας ανάγκης κάλυψης της θέσης η ΑΡΣΙΣ δικαιούται να οργανώσει συνεντεύξεις και πριν την καταληκτική ημερομηνία της προκήρυξης, ανάλογα με τα βιογραφικά που θα αποστείλουν οι υποψήφιοι.

Κατά τη συνέντευξη μπορεί να σας ζητηθούν πρόσθετα στοιχεία επιβεβαίωσης των προσόντων σας, τα οποία θα πρέπει να προσκομίσετε.

Κατά την πρόσληψη θα ζητηθούν από την ΑΡΣΙΣ τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την νομοθεσία για την εγγραφή των εργαζομένων στο Μητρώο Μελών ΜΚΟ.

*Τα βιογραφικά  και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472 /97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.

el