Add Your Heading Text Here

Προκήρυξη θέσης Νομικού Συμβούλου – Δικηγόρου μερικής απασχόλησης στην Ήπειρο

Η Κοινωνική Οργάνωση ΑΡΣΙΣ ενδιαφέρεται για την πρόσληψη συνεργάτη πλήρους απασχόλησης για την κάλυψη θέσης Νομικού Συμβούλου – Δικηγόρου για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Ήπειρο.

Περιγραφή Θέσης:

Παρέχει νομική συμβουλευτική επί των υποθέσεων των φιλοξενουμένων, και ειδικότερα:

 • κάθε απαραίτητη νομική υποστήριξη στα πλαίσια της διαδικασίας ασύλου και της τακτοποίησης του καθεστώτος διαμονής (προ-καταγραφή, καταγραφή, παράσταση κατά την συνέντευξη, παραλαβή αποφάσεων, σύνταξη και κατάθεση προσφυγής κλπ).
 • Ενημερώνεται καθημερινά από το βιβλίο συμβάντων και συμπληρώνει σε αυτό τα σημαντικά γεγονότα της ημέρας.
 • Δημιουργεί πλαίσιο συνεργασίας με τις επιτρόπους των παιδιών για τον προσδιορισμό και την διεκπεραίωση της νομικής διαδικασίας του παιδιού.
 • Επιδιώκει συνεργασίες με υπηρεσίες εκτός δομής, όταν αυτές μπορούν να συνδράμουν στην κάλυψη των αναγκών των νέων.
 • Συμμετέχει στις διεπιστημονικές ομάδες με σκοπό τον καθορισμό του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού.
 • Τηρεί και ενημερώνει το φάκελο με το νομικό ιστορικό του κάθε φιλοξενούμενου.
 • Παρέχει νομική συμβουλευτική σε εργασιακά ζητήματα και νομική στήριξη στην άσκηση των σχετικών δικαιωμάτων.
 • Παρέχει νομική συμβουλευτική και κατά περίπτωση αντιμετώπιση άλλων νομικών αιτημάτων των φιλοξενουμένων.
 • Κατά την άσκηση των καθηκόντων του δεσμεύεται ειδικότερα από τον Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγόρων.
 • Παρέχει τις υπηρεσίες του στις διαδικασίες προμηθειών για το πρόγραμμα.
 • Αναφέρεται στον Επιστημονικά Υπεύθυνο του προγράμματος και το Συντονιστή της Δομής.
 • Συμμετέχει στην ικανοποίηση των υποχρεώσεων προς τους φορείς χρηματοδότησης με την έγκαιρη κατάθεση των εκθέσεων προόδου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.
 • Για κάθε νομική εξέλιξη στην υπόθεση ενός παιδιού προηγείται η ενημέρωση του προσώπου αναφοράς και είναι απαραίτητη η παρουσία του προσώπου αναφοράς στην ενημέρωση του ανήλικου.
 • Ενημερώνουν τακτικά και εκτάκτως την επιστημονική ομάδα, τον Συντονιστή της Δομής και τον Επιστημονικά Υπεύθυνο, όποτε κρίνεται απαραίτητο, σχετικά με τις νομικές εξελίξεις των ασυνόδευτων ανηλίκων που υποστηρίζονται νομικά στο πλαίσιο της φιλοξενίας τους.
 • Συμμετέχει υποχρεωτικά στις ομάδες προσωπικού, τις εποπτείες και στις εκπαιδεύσεις που κρίνει απαραίτητες η Οργάνωση.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Νομικής (Α.Ε.Ι.)
 • Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος
 • Διετής επαγγελματική εμπειρία σχετική με την προάσπιση δικαιωμάτων αιτούντων άσυλο και προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας στο πλαίσιο της διαδικασίας ασύλου, καθώς και σε ζητήματα διοικητικού δικαίου, προσφυγικού δικαίου, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ζητημάτων παιδικής προστασίας
 • Άριστη Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας. Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης, ανάληψη πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης.
 • Γνώση Χειρισμού Η/Υ
 • Ικανότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας και ομαδικό πνεύμα.

Επιθυμητά προσόντα:

 • Εθελοντική εργασία
 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
 • Γνώση του νομικού πλαισίου για παιδική προστασία
 • Άδεια οδήγησης ΙΧ
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών

Παρακαλώ αποστείλετε  τις αιτήσεις σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση arsishelpdesk@gmail.com, μέχρι την Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019, με θέμα  ΝΟΜΙΚΟΣ ΑΜΦΙΘΕΑ.

Οι θέσεις εργασίας αφορούν τη δομή προσωρινής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων, στην Αμφιθέα Ιωαννίνων, για το διάστημα έως τέλος Δεκεμβρίου, με πιθανότητα ανανέωσης.

Η ΑΡΣΙΣ διατηρεί το δικαίωμα να προσλάβει συνεργάτες, πριν την ολοκλήρωση της περιόδου κατάθεσης αιτήσεων για τις συγκεκριμένες θέσεις εργασίας.

*Τα βιογραφικά  και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472 /97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.  

el