Add Your Heading Text Here

Προκήρυξη θέσης Μεθοδολογικού Υπεύθυνου του Έργου για τα Διαμερίσματα Ημιαυτόνομης Διαβίωσης

tame

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 26, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αρ. Πρωτ: ΑΜΠ 409
Ημερομηνία: 2/6/2021

Το Πρόγραμμα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ανηλίκων «ΠΥΛΗ», με διαμερίσματα στη Θεσσαλονίκη, την Κοζάνη και τα Γιάννενα προκηρύσσουν 1 νέα θέση Μεθοδολογικού Υπεύθυνου πλήρους απασχόλησης .

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι δίμηνης διάρκειας, με πιθανότητα ανανέωσης.

Θέση Μεθοδολογικού Υπεύθυνου του Έργου

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Ανώτατης Σχολής στον τομέα των Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών και Νομικών Επιστημών.
 • Προηγούμενη τριετή επαγγελματική εμπειρία με ασυνόδευτους ανήλικους ή με προσφυγικό πληθυσμό.
 • Προηγούμενη διετή επαγγελματική εμπειρία στο συντονισμό και διαχείριση προγραμμάτων.
 • Εμπειρία στην επικοινωνία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Καλή γνώση προγραμμάτων MSOffice.
 • Κάτοχος διπλώματος αυτοκινήτου (υποχρεωτικό)

Επιθυμητά προσόντα:

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών αντίστοιχου κλάδου.
 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (κατά προτίμηση γαλλικών).
 • Εθελοντική εργασία με ομάδες παιδιών και εφήβων.

Απαραίτητες δεξιότητες που θα συνεκτιμηθούν στη συνέντευξη:

 • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού ανθρώπινου δυναμικού στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος.
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες.
 • Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών.
 • Οργανωτικές ικανότητες, επιμονή στη λεπτομέρεια, αυτοπειθαρχία.
 • Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και σε πολλαπλά επίπεδα.
 • Αναλυτική σκέψη και αναπτυγμένες οργανωτικές ικανότητες.
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης.

Καθήκοντα:

 • Είναι υπεύθυνος/η για τη συμφωνία, παρακολούθηση και επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος του οποίου έχει την ευθύνη διαχείρισης.
 • Συντονίζει την επιτελική ομάδα έργου και συνεργάζεται με τον Οικονομικό Διαχειριστή, τον Υπεύθυνο Προμηθειών και τον Νομικό Σύμβουλο του Έργου.
 • Συνεργάζεται  με τους Συντονιστές των Μονάδων προκειμένου να εξασφαλιστούν οι δεσμεύσεις του προγράμματος προς τον χρηματοδότη, καθώς και η απρόσκοπτη λειτουργία και οι  διαδικασίες ελέγχου του προγράμματος.
 • Πραγματοποιεί συχνές επισκέψεις συντονισμού σε όλες τις Μονάδες του προγράμματος.
 • Έχει τη διαχειριστική και εκπαιδευτική εποπτεία των εποπτευόμενων διαμερισμάτων, σε επίπεδο σχεδιασμού, οργάνωσης και αξιολόγησης των θεμάτων που αφορούν τους/τις φιλοξενούμενους/ες, το προσωπικό και τις διαδικασίες λειτουργίας για τη διασφάλιση του επιπέδου ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 • Παρέχει κατευθύνσεις στους συντονιστές των μονάδων αυτόνομης διαβίωσης και τα μέλη του προσωπικού για την επιστημονική μεθοδολογία και δεοντολογία που ακολουθείται κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και την επίλυση θεμάτων καθημερινότητας ή τη διαχείριση καταστάσεων κρίσης.
 • Είναι υπεύθυνος/η για την οργάνωση και συγκέντρωση των παραδοτέων του προγράμματος από τους συντονιστές των Μονάδων και τη σωστή ενημέρωση των εργαζομένων για τις εν λόγω ευθύνες.
 • Είναι υπεύθυνος/η σε συνεργασία με το τμήμα Επικοινωνίας και τους Συντονιστές Μονάδων για τη δημιουργία υλικού δημοσιότητας των προγραμμάτων.
 • Συμμετέχει στις εσωτερικές συναντήσεις της Οργάνωσης και στο Συντονιστικό όργανο αυτής.
 • Εκπροσωπεί την οργάνωση στις συναντήσεις με τον χρηματοδότη, όταν αυτό είναι απαραίτητο και δεσμεύεται με την υπογραφή του σε επίπεδο φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.
 • Εκπροσωπεί την Οργάνωση σε συναντήσεις εργασίας, δημόσιες εκδηλώσεις, τον Τύπο.
 • Αναπτύσσει και διατηρεί σχέσεις κοινής κατανόησης και καλής συνεργασίας με τα στελέχη του χρηματοδότη και άλλων τρίτων οργανώσεων κι οργανισμών που εμπλέκονται στη διαμόρφωση και υλοποίηση του προγράμματος.
 • Συμμετέχει στη διαμόρφωση της γενικότερης στρατηγικής της οργάνωσης ενώ επίσης αναφέρεται στο νόμιμο εκπρόσωπο της ΑΡΣΙΣ.

Ώρες απασχόλησης (εβδομαδιαίως): 40

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο hr.thessaloniki@arsis.gr έως την Δευτέρα 21/06/2021 στις 17:00, τα κάτωθι, με τίτλο «Προκήρυξη για τη θέση του Μεθοδολογικά Υπεύθυνου του Προγράμματος ΠΥΛΗ».

 1. Βιογραφικό Σημείωμα
 2. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση

Βιογραφικά που θα αποσταλούν χωρίς τα παραπάνω, δεν θα θεωρηθούν έγκυρα και δεν θα συμπεριληφθούν στη διαδικασία αξιολόγησης

Αν κληθούν σε συνέντευξη, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν προς επίδειξη τα κάτωθι:

 1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 2. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών
 3. Συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

Υποψήφιοι που θα κληθούν και θα προσέλθουν στη συνέντευξη, χωρίς τα παραπάνω έγγραφα, δεν θα συμπεριληφθούν στην τελική διαδικασία αξιολόγησης.

Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση, τα οποία αποτελούν και τα κριτήρια αξιολόγησης του δυνητικού προσωπικού, και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Τα βιογραφικά θα αξιολογηθούν ως τις 24/06/2021 και οι υποψήφιοι που θα περάσουν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης (συνεντεύξεις), θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά στις 25/06/2021.

Οι συνεντεύξεις θα λάβουν χώρα από τις 28/06/2021 ως τη 1/07/2021

Κατά τη συνέντευξη μπορεί να σας ζητηθούν πρόσθετα στοιχεία επιβεβαίωσης των προσόντων σας, τα οποία θα πρέπει να προσκομίσετε.

Κατά την πρόσληψη θα ζητηθούν από την ΑΡΣΙΣ τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την νομοθεσία για την εγγραφή των εργαζομένων στο Μητρώο Μελών ΜΚΟ.

* Τα βιογραφικά  και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472 /97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.  

el