Add Your Heading Text Here

Προκήρυξη θέσης Κοινωνικού Λειτουργού στη Θεσσαλονίκη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, στο πλαίσιο του έργου “ΩΡΙΩΝ”, με κωδικό ΟΠΣ 5029944 που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), με σκοπό την υλοποίηση δράσεων για την πρόληψη της περιθωριοποίησης των Ανηλίκων και την Προστασία του Παιδιού, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει τη παρακάτω θέση:

μία θέση (1) Κοινωνικού Λειτουργού ΩΡ-004

Απαραίτητα προσόντα:
•    Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ Κοινωνικής Εργασίας
•    Άδεια άσκησης επαγγέλματος, σε περίπτωση που απαιτείται από το βασικό πτυχίο
•    Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών σε υπηρεσίες σχετικά με την πρόληψη της περιθωριοποίησης των Ανηλίκων και την Προστασία του Παιδιού
•    Γνώση του χάρτη των κοινωνικών υπηρεσιών της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης
•    Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας,
•    Εμπειρία στην επικοινωνία και διαμεσολάβηση με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς
•    Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας. Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης, εμπειρία στη διοργάνωση δράσεων εξωστρέφειας,
•    Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ

Επιθυμητά προσόντα:
•    Προηγούμενη Εθελοντική εργασία
•    Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
•    Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
•    Δίπλωμα Οδήγησης
•    Γνώση του πλαισίου για την παιδική προστασία
•    Εμπειρία σε θέματα δεοντολογίας και διαχείρισης ευαίσθητων δεδομένων

Περιγραφή καθηκόντων:

Τα καθήκοντα του διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες:

·         Την διεξαγωγή προσωπικών/ομαδικών συνεδριών και συναντήσεων με γονείς, παιδιά και εφήβους για τις περιπτώσεις που έχει καθοριστεί ένα συγκεκριμένο πλάνο ατομικών υπηρεσιών.

·         Την παρατήρηση και την κλινική εκτίμηση των συμπεριφορών των παιδιών, των εφήβων και ενδεχομένως και των γονιών, κατά την διάρκεια παρουσίας τους στη δομή και της συμμετοχής τους σε δραστηριότητες. Μέσω αυτής μπορούν να διαπιστωθούν κίνδυνοι ΄και ανάγκες του παιδιού που αρχικά δεν είναι αντιληπτές και να οργανωθεί ένα πλάνο υποστήριξης, ενίσχυσης και προστασίας του παιδιού.

Ανάμεσα στα καθήκοντα του Κοινωνικού Λειτουργού που θα τον απασχολήσουν εντός ωραρίου είναι τα εξής:

·          Η εκτίμηση και διαχείριση των κοινωνικών και προνοιακών αναγκών των φιλοξενουμένων, η ανάπτυξη του κοινωνικού τους δικτύου καθώς και η συνεργασία με την κοινότητα.

·          Η δημιουργία εξατομικευμένων πλάνων παρέμβασης για το παιδί και την οικογένεια

·          Η δημιουργία και τήρηση/οργάνωση του ατομικού φακέλου σε περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο

·          Το διαγνωστικό και υποστηρικτικό έργο με τη διερεύνηση του κοινωνικού ιστορικού και την ψυχοκοινωνική αξιολόγηση των παιδιών και των γονέων τους καθώς και τη θεώρηση της κοινωνικής διάστασης των αναγκών τους με την κατάρτιση του εξατομικευμένου σχεδίου υποστήριξης

·          Η συστηματική και τακτική συνεργασία με τα παιδιά για εμψύχωση, ενδυνάμωση, ανάπτυξη ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, ενεργοποίηση και προετοιμασία λήψης απόφασης για την ένταξή τους στην κοινότητα και την αυτονόμηση τους αξιολογώντας από κοινού με τα μέλη της επιστημονικής ομάδας και τα παιδιά, τις προόδους και τους στόχους.

·          Η υποστήριξη και προώθηση των κοινωνικών δικαιωμάτων των ωφελουμένων, διευρύνοντας και αξιοποιώντας κάθε είδους κοινωνικό – προνοιακών παροχών, υπηρεσιών, πηγών και προγραμμάτων υποστήριξης της κοινότητας.

·          Η συνεισφορά στις διαδικασίες λειτουργίας του χώρου για τη δημιουργία κοινωνικής και κοινοτικής υποστηρικτικής ατμόσφαιρας, συνεργαζόμενος τόσο ατομικά όσο και ομαδικά με τους φιλοξενούμενους σε τυπικές και μη τυπικές συναντήσεις και δραστηριότητες.

·          Η συμβολή στην οργάνωση πολιτιστικών, ψυχαγωγικών και εκπαιδευτικών δράσεων.

·          Η ενημέρωση και πληροφόρηση σχετικά με δικαιώματα και παροχές κοινωνικής προστασίας, η εκπαίδευση και υποστήριξη των οικογενειών του παιδιού για την αξιοποίηση τους (τυχόν επιδόματα, πρόσβαση στο σύστημα υγείας, σχολική φοίτηση κλπ.). Η διασύνδεση με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για την εκπαίδευση, την επιμόρφωση, την ένταξη και την κοινωνικοποίησή τους.

·          Η συμμετοχή σε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινότητας.


Ώρες απασχόλησης (εβδομαδιαίως): 40

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους έως τις 27.11.2019 στην ηλεκτρονική διεύθυνση kyn@arsis.gr, με θέμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

el