Add Your Heading Text Here

Search
Close this search box.

Η Κοινωνική Οργάνωση ΑΡΣΙΣ αναζητά έναν (1) Ιατρό Ψυχίατρο για σύναψη ατομικής σύμβασης μίσθωσης έργου με έδρα τη Θεσσαλονίκη και στόχο την κάλυψη αναγκών της στο πλαίσιο δράσεων παροχής ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών σε ευάλωτες γυναίκες (German Doctors e.V. “Social Services for Vulnerable Women”)

ARSIS German Doctors 02

Περιγραφή Θέσης:

Μέρος των καθηκόντων της θέσης θα είναι η ψυχιατρική υποστήριξη των εξυπηρετούμενων, η λήψη ιστορικού με τη συνδρομή διερμηνέα όπου χρειάζεται, η  εκτίμηση και αντιμετώπιση των αναγκών των εξυπηρετούμενων, η καταγραφή, παρακολούθηση και προώθηση των περιστατικών που πιθανόν χρήζουν ειδικότερης αρωγής, η διατήρηση του αρχείου περιστατικών και κατάρτιση στατιστικών δεδομένων τηρούμενων των αρχών προστασίας ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, η παραπομπή των εξυπηρετούμενων σε άλλες υπηρεσίες και συνεργασία με αυτές όπως: νοσοκομεία και κλινικές, η διασφάλιση της επαρκούς προμήθειας/παροχής φαρμάκων, η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση ωφελούμενων για θέματα υγείας και η συμμετοχή σε προγραμματισμένες ομάδες προσωπικού και θεματικές συναντήσεις. Οι ενέργειες γίνονται με σεβασμό στον ασθενή και υπόκεινται στον κώδικα ιατρικής δεοντολογίας.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Ιατρικής
 • Ειδικότητα Ψυχιάτρου
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος 
 • Προηγούμενη διετή επαγγελματική ή εθελοντική εμπειρία
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας. Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης, εμπειρία στη διοργάνωση διαπολιτισμικών κοινοτικών δραστηριοτήτων, δράσεων εξωστρέφειας, εμψύχωσης νέων και δημιουργικής απασχόλησης, εμπειρία στην επικοινωνία με δημόσιους και ιδιωτικούς τοπικούς φορείς, να λειτουργεί παραγωγικά, προάγοντας την ομαδικότητα, να νιώθει άνετα σε ένα πολυ-πολιτισμικό περιβάλλον, να είναι ευέλικτος.
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ

Επιθυμητά προσόντα:

 • Εμπειρία στην επικοινωνία και διαμεσολάβηση με δημόσιους και ιδιωτικούς τοπικούς φορείς
 • Εξειδικευμένη προϋπηρεσία παροχής υπηρεσιών σε προσφυγικό πληθυσμό  ή/και σε επιζήσασες έμφυλης βίας
 • Εκπαίδευση σε ψυχοθεραπευτική προσέγγιση
 • Βασικές γνώσεις σε σχέση με το νομικό καθεστώς των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων και τα ανθρώπινα δικαιώματα
 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (προτιμητέα γνώση γαλλικών)

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο 

hr.thessaloniki@arsis.gr  έως τις 09/05/2022  στις 17:00 , τα κάτωθι, με τίτλο «Προκήρυξη για τη θέση Ψυχιάτρου GD01».

 1. Βιογραφικό Σημείωμα
 2. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση 

Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση, τα οποία αποτελούν και τα κριτήρια αξιολόγησης του δυνητικού προσωπικού, και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Κατά την πρόσληψη θα ζητηθούν από την ΑΡΣΙΣ τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την νομοθεσία για την εγγραφή των εργαζομένων στο Μητρώο Μελών ΜΚΟ.

*Τα βιογραφικά  και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472 /97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.

el