Add Your Heading Text Here

Search
Close this search box.

Προκήρυξη θέσης εργασίας Υπεύθυνου/ης Επικοινωνίας στη Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ανηλίκων στα Ιωάννινα

logo amif kai tame 1

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 26, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αρ. Πρωτ: ΑΜΠ379
Ημερομηνία: 10/05/2021

Τόπος εργασίας: Γραφεία Θεσσαλονίκης

Η Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ανηλίκων στα Ιωάννινα προκηρύσσει 1 νέα θέση Υπεύθυνου/ης Επικοινωνίας

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι για δύο μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης.

Θέση Υπεύθυνου/ης Επικοινωνίας Μερικής απασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ (Τμημάτων: Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας ή  Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας ή Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας ή Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ή Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού ή Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας )
 • Συναφής προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Άριστη γνώση Χρήσης Η/Υ (όλα τα εργαλεία του MS Office, χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και ευχέρεια στη χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού
 • Άριστη γνώση εργαλείων επικοινωνίας και μέσων κοινωνικής δικτύωσης
 • Βασικές γνώσεις πληροφορικής (site, blog κα)
 • Άριστη δυνατότητα συγγραφής κειμένων (παρουσιάσεις, επιστολές, Δελτία Τύπου κα)
 • Άριστες οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες

Επιθυμητά προσόντα:

 • Εμπειρία στην προσέλκυση χορηγών 
 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών αντίστοιχου κλάδου με το αντικείμενο της Θέσης
 • Εθελοντική εργασία
 • Άδεια οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου

Καθήκοντα:

 • Τήρηση της δημοσιότητας του έργου βάση του οδηγού εφαρμογής των μέτρων Ενημέρωσης και Δημοσιότητας Εθνικών Προγραμμάτων ΤΑΜΕ
 • Σχεδιασμός, επεξεργασία και παραγωγή περιεχομένου για διάφορους εσωτερικούς και εξωτερικούς διαύλους επικοινωνίας (ενδοδίκτυο, διαδικτυακή πύλη, ενημερωτικά δελτία, προσωπικές και εικονικές συνεδριάσεις)
 • Παροχή συμβουλών και υποστήριξης στο έργο σε θέματα επικοινωνίας, μεταξύ άλλων για την κοινοποίηση των δράσεων του έργου, τη στήριξη των εκστρατειών για τις δομές φιλοξενίας
 • Μεριμνά ώστε οι οργανωτικές πρωτοβουλίες και το έργο να υποστηρίζονται και να κοινοποιούνται με επιτυχία στο προσωπικό και στους βασικούς εξωτερικούς ενδιαφερόμενους φορείς
 • Συμμετοχή στην ικανοποίηση των υποχρεώσεων προς τους φορείς χρηματοδότησης με την έγκαιρη κατάθεση τυχών  ζητούμενων.
 • Εκπλήρωση κάθε άλλου καθήκοντος που σχετίζεται με το πεδίο αρμοδιοτήτων της/του, ανάλογα με τις ανάγκες
 • Προσέλκυση Χορηγών
 • Διασύνδεση Δομών Φιλοξενίας με τοπικούς Φορείς (Δημόσιους και Ιδιωτικούς)
 • Συμμετοχή υποχρεωτική στις ομάδες προσωπικού, τις εποπτείες και στις εκπαιδεύσεις που κρίνει απαραίτητες η Οργάνωση

Ώρες απασχόλησης (εβδομαδιαίως): 20

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο arsishelpdesk@gmail.com έως τις 17/05/2021 στις 17:00, τα κάτωθι, με τίτλο «Προκήρυξη για την θέση Υπεύθυνου/ης Επικοινωνίας- για το έργο ΠΥΛΗ».

 1. Βιογραφικό Σημείωμα
 2. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση (Βιογραφικά που θα αποσταλούν χωρίς επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν θα θεωρηθούν έγκυρα και δεν θα συμπεριληφθούν στην διαδικασία αξιολόγησης)

Αν κληθούν σε συνέντευξη, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν προς επίδειξη τα κάτωθι:

 1. Φωτοαντίγραφο του / των τίτλων σπουδών
 2. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.
 3. Φωτοαντίγραφο του / των Μεταπτυχιακών σπουδών
 4. Φωτοαντίγραφο Πτυχίων Ξένων Γλωσσών
 5. Φωτοαντίγραφο Πιστοποίησης Η/Υ
 6. Συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες, εφόσον υπάρχουν

Υποψήφιοι που θα κληθούν και θα προσέλθουν στη συνέντευξη, χωρίς τα παραπάνω έγγραφα, δεν θα συμπεριληφθούν στην τελική διαδικασία αξιολόγησης.

Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση, τα οποία αποτελούν και τα κριτήρια αξιολόγησης του δυνητικού προσωπικού, και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Τα βιογραφικά θα αξιολογηθούν μέχρι τις 18/05/2021  και οι υποψήφιοι που θα περάσουν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης (συνεντεύξεις), θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά στις 19/05/2021  .

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν online μέσω skype από 20/05/2021  έως τις 21/05/2021  .

Κατά τη συνέντευξη μπορεί να σας ζητηθούν πρόσθετα στοιχεία επιβεβαίωσης των προσόντων σας, τα οποία θα πρέπει να προσκομίσετε.

Κατά την πρόσληψη θα ζητηθούν από την ΑΡΣΙΣ τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την νομοθεσία για την εγγραφή των εργαζομένων στο Μητρώο Μελών ΜΚΟ.

*Τα βιογραφικά  και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472 /97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.  

el