Add Your Heading Text Here

Search
Close this search box.

Προκήρυξη θέσης εργασίας Υπαλλήλου Προμηθειών του Έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ και του Έργου Πύλη της ΑΡΣΙΣ στα Γραφεία Θεσσαλονίκης

arsis espa

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ

ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 26, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αρ. Πρωτ:  ΑΜ 5632

Ημερομηνία: 17/10/2022

Προκήρυξη θέσης εργασίας Υπαλλήλου Προμηθειών του Έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ και του Έργου Πύλη

Τόπος εργασίας: Γραφεία Θεσσαλονίκης,

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων επαναπροκηρύσσει 1 νέα θέση Υπαλλήλου Προμηθειών για τα έργα ΜΕΤΟΙΚΟΣ & ΠΥΛΗ.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι για 2 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης.

Θέση Υπαλλήλου Προμηθειών πλήρους απασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή Τεχνικού Κλάδου
 • Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους σε διοικητική θέση εργασίας  (ιδανικά με αρμοδιότητα σε Προμήθειες)
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Καλή γνώση χρήσης Η/Υ (όλα τα εργαλεία του MS Office, χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης) και ευχέρεια στη χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Επιθυμητά προσόντα:

 • Γνώση της νομοθεσίας προμηθειών του Δημοσίου και της διαδικασίας διεξαγωγής διαγωνισμών,
 • Εμπειρία στη διαχείριση της πλατφόρμας του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) ή/και του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
 • Έρευνα αγοράς και αποτελεσματική επικοινωνία με προμηθευτές
 • Εμπειρία σε διοικητικές θέσεις εργασίας
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών αντίστοιχου κλάδου με το αντικείμενο της Θέσης
 • Εθελοντική εργασία

Απαραίτητες δεξιότητες που θα κριθούν κατά τη συνέντευξη:

 • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας
 • Άριστες οργανωτικές ικανότητες

Καθήκοντα:

 • Την επικοινωνία με τις δομές και συγκέντρωση των αναγκών από τα άτομα αναφοράς, κατόπιν της ανάλογης οδηγίας τη Υπεύθυνης Τμήματος.
 • Την συγγραφή των απαραίτητων εγγράφων για την κάθε διαδικασία προμηθειών.
 • Την παροχή επεξηγήσεων προς τους προσφέροντες για τη διαδικασία των προμηθειών
 • Την συμμετοχή σε επιτροπές αποσφράγισης προσφορών
 • Τον έλεγχο των προσφορών και των δικαιολογητικών των προσφερόντων
 • Την τήρηση των φακέλων των προσφορών/ προσκλήσεων
 • Την ανάρτηση όλων των απαραίτητων εγγράφων στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες, όπως απαιτείται
 • Τη διατήρηση αρχείου εγκρίσεων προμηθειών με αναθέσεις και διαγωνισμούς – έλεγχος ετήσιων χρηματικών ορίων για το είδος της διαγωνιστικής διαδικασίας και έλεγχος ορίων αναθέσεων σε σχέση με το σύνολο ανά έτος
 • Την καταγραφή αναγκών και οργάνωση διαγωνιστικών διαδικασιών (χρονική σειρά υλοποίησης)
 • Την Αναπαραγωγή εγγράφων και διακίνηση της αλληλογραφίας του έργου.
 • Άλλες Υποστηρικτικές εργασίες του Τμήματος και του Έργου
 • Την παρουσία σε κάθε οικονομικό έλεγχο της δράσης
 • Την ευθυγράμμιση με τις κατευθύνσεις της Υπεύθυνης Προμηθειών.
 • Την ευθυγράμμιση με τις κατευθύνσεις της Υπεύθυνης Υλοποίησης Προγραμμάτων ΤΑΜΕ, και κατά περίπτωση της/ου Μεθοδολογικά Υπεύθυνης/ου και της Υπεύθυνης Διαχείρισης έργου.

             Ώρες απασχόλησης (εβδομαδιαίως): 40

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο arsis.staff@gmail.com  έως τις 30/10/2022  στις 17:00 , τα κάτωθι, με τίτλο «Προκήρυξη για τη θέση  Υπαλλήλου Προμηθειών- Θεσσαλονίκη»:

 1. Βιογραφικό Σημείωμα
 2. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση (Βιογραφικά που θα αποσταλούν χωρίς επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν θα θεωρηθούν έγκυρα και δεν θα συμπεριληφθούν στην διαδικασία αξιολόγησης)

Αν κληθούν σε συνέντευξη, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν προς επίδειξη τα κάτωθι:

 1. Φωτοαντίγραφο του / των τίτλων σπουδών
 2. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας
 3. Φωτοαντίγραφο του / των Μεταπτυχιακών σπουδών
 4. Φωτοαντίγραφο Πτυχίων Ξένων Γλωσσών
 5. Φωτοαντίγραφο Πιστοποίησης Η/Υ
 6. Συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

Υποψήφιοι που θα κληθούν και θα προσέλθουν στη συνέντευξη, χωρίς τα παραπάνω έγγραφα, δεν θα συμπεριληφθούν στην τελική διαδικασία αξιολόγησης.

Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση, τα οποία αποτελούν και τα κριτήρια αξιολόγησης του δυνητικού προσωπικού, και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Τα βιογραφικά θα αξιολογηθούν μέχρι τις 31/10/2022 και οι υποψήφιοι που θα περάσουν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης (συνεντεύξεις), θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά στις 01/11/2022.

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν είτε online μέσω skype είτε δια ζώσης από 02/11/2022 έως τις 03/11/2022.

*Προϋπηρεσία σε θέση Διοικητικού σε προμήθειες, παραλαβές, καταγραφές- απογραφή  ειδών/ προμηθειών, καθώς και γραφειοκρατικά έγγραφα και υπηρεσίες.

Κατά τη συνέντευξη μπορεί να σας ζητηθούν πρόσθετα στοιχεία επιβεβαίωσης των προσόντων σας, τα οποία θα πρέπει να προσκομίσετε.

Κατά την πρόσληψη θα ζητηθούν από την ΑΡΣΙΣ τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την νομοθεσία για την εγγραφή των εργαζομένων στο Μητρώο Μελών ΜΚΟ.

**Τα βιογραφικά  και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472 /97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.  

el