Add Your Heading Text Here

Προκήρυξη θέσης εργασίας Συντονιστή στη Δυτική Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ανηλίκων «Πύλη» στη Θεσσαλονίκη

AMIF TAME 2022

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ

ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 26

Αρ. Πρωτ: ΑΜΠ 909

Ημερομηνία: 12/07/2022

Προκήρυξη θέσης εργασίας Συντονιστή στη Δυτ­ική Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ανηλίκων «Πύλη» στη Θεσσαλονίκη

Η Δυτική Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη προκηρύσσει 1 νέα θέση Συντονιστή.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι για 2 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης.

Θέση Συντονιστή Διαμερισμάτων Πλήρους απασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα:

 • Τίτλος Σπουδών Πτυχίου Κοινωνικών ή Ανθρωπιστικών Επιστημών ΠΕ ή ΤΕ.
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται να αναγράφετε στο βιογραφικό)
 • Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας,
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία 2 ετών σε συναφές αντικείμενο
 • Προηγούμενη απασχόληση στο μεταναστευτικό / προσφυγικό και εμπειρία με ευάλωτες ομάδες / ομάδες εφήβων / παιδιών
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Άδεια οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου.

Επιθυμητά προσόντα:

 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (προτιμητέα γνώση γαλλικών).
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών αντίστοιχου κλάδου με το αντικείμενο της θέσης.

Συνεκτιμημένα προσόντα:

 • Αποδεδειγμένη εθελοντική εργασία σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.

Απαραίτητες δεξιότητες που θα κριθούν κατά τη συνέντευξη:

 • Εμπειρία στην επικοινωνία και διαμεσολάβηση με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς σε υπηρεσίες προς ευπαθείς κοινωνικές ομάδες γενικότερα ή των παιδιών ειδικότερα,
 • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας. Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης, εμπειρία στη διοργάνωση δράσεων εξωστρέφειας και στην επικοινωνία με δημόσιους και ιδιωτικούς τοπικούς φορείς.
 • Εμπειρία στην κατάρτιση μηνιαίου προγράμματος εργασίας ομάδας

Καθήκοντα:

 • Τον συντονισμό των δράσεων και της καθημερινής λειτουργίας.
 • Την εποπτεία και το συντονισμό του προσωπικού.
 • Την εποπτεία και το συντονισμό της διαχείρισης των υποθέσεων.
 • Την έγκαιρη και τεκμηριωμένη εισήγηση των αναγκών και απαιτήσεων που προκύπτουν από την υλοποίηση του έργου και τον εντοπισμό τυχόν δυσκολίων και εμποδίων.
 • Την ορθή τήρηση όλων των παραδοτέων του προγράμματος.
 • Την μέριμνα για τις έγκαιρες προμήθειες.
 • Την ευθυγράμμιση με τις υποδείξεις του οικονομικού διαχειριστή για τις δαπάνες.
 • Την παρακολούθηση του προϋπολογισμού και διοικητική διαχείριση της ημερήσιας εκτέλεσης του προγράμματος.
 • Την ενημέρωση του Μεθοδολογικά Υπεύθυνου του έργου για κάθε αλλαγή που συντελείται στον φιλοξενούμενο πληθυσμό.
 • Την ευθυγράμμιση με τις υποδείξεις του Μεθοδολογικά Υπεύθυνου και του Διαχειριστικά Υπεύθυνου του έργου.

Ώρες απασχόλησης (εβδομαδιαίως):40

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο pylistaff.arsis@gmail.com έως τις 22/07/2022 στις 17:00, τα κάτωθιμε τίτλο «Προκήρυξη για την θέση Συντονιστή – Πρόγραμμα ΠΥΛΗ».

 1. Βιογραφικό Σημείωμα
 2. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση

Αν κληθούν σε συνέντευξη, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα κάτωθι:

 1. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας
 2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών
 3. Φωτοαντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος(όπου απαιτείται)
 4. Στοιχεία επικοινωνίας από προηγούμενους εργοδότες

Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση, τα οποία αποτελούν και τα κριτήρια αξιολόγησης του δυνητικού προσωπικού, και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Τα βιογραφικά θα αξιολογηθούν  στις 25/07/2022 και οι υποψήφιοι που θα περάσουν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης (συνεντεύξεις), θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά στις 25/07/2022.

Οι συνεντεύξεις θα λάβουν χώρα στις 26/07/2022.

*Τα βιογραφικά  και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472 /97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει. 

Για την προκήρυξη πατήστε εδώ

el