Add Your Heading Text Here

Προκήρυξη θέσης εργασίας παιδαγωγού μερικής απασχόλησης, στο Φιλοξενείο Οικογενειών Αιτούντων Άσυλο στη Θεσσαλονίκη.

ESTIA 2021

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ

ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 26

                                                                                                                                               Αρ. Πρωτ: Θ 13698

Ημερομηνία: 14/07/2022

Προκήρυξη θέσης εργασίας στο Φιλοξενείο Οικογενειών Αιτούντων Άσυλο στη Θεσσαλονίκη

Το Φιλοξενείο Οικογενειών Αιτούντων Άσυλο στη Θεσσαλονίκη προκηρύσσει 1 θέση παιδαγωγού μερικής απασχόλησης.

Το Φιλοξενείο Οικογενειών Αιτούντων Άσυλο αποτελεί δομή φιλοξενίας για ευάλωτες οικογένειες και μόνες ενήλικες γυναίκες σε κύηση/λοχεία, που έχουν υποβάλλει αίτημα διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα.  Λειτουργεί με τη συνεργασία του Δήμου Θεσσαλονίκης (συντονιστής φορέας) και της ΑΡΣΙΣ (εταίρος φορέας) στο πλαίσιο του προγράμματος «ΕΣΤΙΑ 2022- Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνούς προστασίας».

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι από 01/08/2022 έως 30/10/2022 με προοπτική ανανέωσης.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Απόφοιτος/η Παιδαγωγικών Τμημάτων (Δημοτικής Εκπαίδευσης, Προσχολικής Εκπαίδευσης/Νηπιαγωγών).
 • Προηγούμενη σχετική επαγγελματική εμπειρία.
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.
 • Άριστη γνώση Η/Υ.

Επιθυμητά προσόντα:

 • Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών συναφής με τη θέση.
 • Προηγούμενη εθελοντική εμπειρία στο προσφυγικό/μεταναστευτικό και διαπολιτισμικό πεδίο.
 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.

Απαραίτητες δεξιότητες που θα κριθούν κατά τη συνέντευξη:

 • Εμπειρία στην επικοινωνία και διαμεσολάβηση με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που αφορούν τα παιδιά.
 • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας.
 • Ικανότητα να εργάζεται σε συνθήκες πίεσης και δεξιότητες ανάληψης πρωτοβουλιών, οργάνωσης και εποπτείας.
 • Δυνατότητα ευελιξίας και προσαρμογής σε διαφορετικά ωράρια εργασίας.
 • Διάθεση εξέλιξης (κατάρτιση, επιμόρφωση, ενημέρωση).

Περιγραφή θέσης:

 • Παιδαγωγικές και δημιουργικές δραστηριότητες για παιδιά.
 • Διαμόρφωση προγραμμάτων μη τυπικής εκπαίδευσης και σύνταξη σχεδίων εργασίας.
 • Ενισχυτική διδασκαλία.
 • Διασύνδεση και συνεργασία με δημόσιες δομές τυπικής εκπαίδευσης
 • Υλοποίηση δράσεων για την κοινωνική ένταξη των παιδιών.
 • Συνεργασία με τις υπηρεσίες του τομέα εκπαίδευσης της Οργάνωσης.
 • Σύνταξη αναφορών και συλλογή στατιστικών δεδομένων.

Ώρες απασχόλησης (εβδομαδιαίως): 25 ώρες  (5ωρο/πενθήμερη βάση)

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο hr.thessaloniki@arsis.gr έως τις 21/07/2022 στις 17:00, τα κάτωθι, με τίτλο «Προκήρυξη για την θέση Παιδαγωγού μερικής απασχόλησης» – Φιλοξενείο Οικογενειών Αιτούντων Άσυλο, Θεσσαλονίκη».

 1. Βιογραφικό Σημείωμα.
 2. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση (Βιογραφικά που θα αποσταλούν χωρίς επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν θα θεωρηθούν έγκυρα και δεν θα συμπεριληφθούν στην διαδικασία αξιολόγησης,).

Αν κληθούν σε συνέντευξη, οι υποψήφιοι/ιες θα πρέπει να προσκομίσουν προς επίδειξη τα κάτωθι:

 1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
 2. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών.
 3. Φωτοαντίγραφα πιστοποίησης ξένων γλωσσών.
 4. Φωτοαντίγραφο πιστοποίησης  Η/Υ.
 5. Φωτοαντίγραφο  άδειας ασκήσεως επαγγέλματος (εφόσον απαιτείται).
 6. Αποδεικτικά προηγούμενης σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας.

Υποψήφιοι/ες που θα κληθούν και θα προσέλθουν στη συνέντευξη, χωρίς τα παραπάνω έγγραφα, δεν θα συμπεριληφθούν στην τελική διαδικασία αξιολόγησης.

Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση, τα οποία αποτελούν και τα κριτήρια αξιολόγησης του δυνητικού προσωπικού, και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Τα βιογραφικά θα αξιολογηθούν στις 22/07/2022 και οι υποψήφιοι/ες που θα περάσουν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης (συνεντεύξεις), θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά την ίδια ημέρα.

Οι συνεντεύξεις θα λάβουν χώρα στις 25/07/2022 και 26/07/2022.

Κατά τη συνέντευξη μπορεί να σας ζητηθούν πρόσθετα στοιχεία επιβεβαίωσης των προσόντων σας, τα οποία θα πρέπει να προσκομίσετε.

Κατά την πρόσληψη θα ζητηθούν από την ΑΡΣΙΣ τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την νομοθεσία για την εγγραφή των εργαζομένων στο Μητρώο Μελών ΜΚΟ.

*Τα βιογραφικά  και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472 /97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.  

Για την προκήρυξη πατήστε εδώ

el