Add Your Heading Text Here

Προκήρυξη Θέσης Εργασίας Ψυχολόγου στο Φιλοξενείο Οικογενειών Αιτούντων Άσυλο, στη Θεσσαλονίκη.

Η AΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά Ψυχολόγο για τη στελέχωση του προσωπικού της στο Φιλοξενείο Οικογενειών Αιτούντων Άσυλο στη Θεσσαλονίκη.

Το Φιλοξενείο Οικογενειών Αιτούντων Άσυλο αποτελεί Δομή φιλοξενίας για ευάλωτες οικογένειες που έχουν υποβάλλει αίτημα διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα.  Λειτουργεί με τη συνεργασία του Δήμου Θεσσαλονίκης (συντονιστής φορέας) και της ΑΡΣΙΣ (εταίρος φορέας) στο πλαίσιο του έργου REACT – Refugee Assistance Collaboration Thessaloniki το οποίο υπάγεται στο πρόγραμμα «ESTIA II: Rental accommodation scheme for asylum seekers in Thessaloniki» που υλoποιείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές και μη κυβερνητικές οργανώσεις.

«Θέση Ψυχολόγου, Ορισμένου χρόνου – Πλήρους Απασχόλησης»

Περιγραφή Θέσης Εργασίας/ Καθήκοντα:

 • Παρακολούθηση/αξιολόγηση  της ψυχολογικής κατάστασης των φιλοξενούμενων ενηλίκων. Υλοποίηση ατομικών και ομαδικών συνεδριών συμβουλευτικής και ψυχολογικής στήριξης.
 • Παραπομπή των ενήλικων φιλοξενουμένων σε δομές ψυχικής υγείας όταν και όπου απαιτείται.
 • Συμμετοχή στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση υποστηρικτικών ενεργειών που αφορούν τις φιλοξενούμενες οικογένειες.
 • Υλοποίηση ομάδων ενδυνάμωσης όπως συμβουλευτική γονέων και εμψύχωση ενήλικων γυναικών.
 • Συμμετοχή σε ενέργειες της διεπιστημονικής ομάδας της δομής που αφορούν παρεμβάσεις σε ζητήματα παιδικής προστασίας.
 • Εποπτεία των εθελοντών/ντριών που έχουν ενταχθεί στη δομή. Αναζήτηση εθελοντών/ντριών ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες της δομής.
 • Διαμεσολάβηση/Συνοδεία των μελών των φιλοξενούμενων οικογενειών σε υπηρεσίες και φορείς  όταν και όπου απαιτείται.
 • Εμπλοκή σε καθημερινές δραστηριότητες που στόχο έχουν τη διατήρηση της εύρυθμης λειτουργίας της δομής.
 • Συνεργασία με την ομάδα προσωπικού. Συμμετοχή στις ομάδες προσωπικού και στις εποπτείες.
 • Συμπλήρωση/Τήρηση των απαραίτητων αρχείων που αφορούν την καταγραφή του φυσικού αντικειμένου.
 • Ευθυγράμμιση με τις υποδείξεις της ομάδας συντονισμού σχετικά με τα καθήκοντα απασχόλησης καθώς και την τυχόν προσαρμογή αυτών σε επείγουσες καταστάσεις.

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ Ψυχολογίας.
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος.
 • Τριετής επαγγελματική εμπειρία.
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ.

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.
 • Πιστοποίηση εκπαίδευσης σε ψυχοθεραπευτική προσέγγιση.
 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.
 • Προηγούμενη απασχόληση με την ομάδα στόχου.
 • Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου.

Συνεκτιμώμενα προσόντα που θα αξιολογηθούν:

 • Ευελιξία στην εργασία (πρωϊνή και απογευματινή βάρδια).
 • Βασικές γνώσεις σε σχέση με το νομικό καθεστώς των αιτούντων άσυλο και προσφύγων και τα ανθρώπινα δικαιώματα.
 • Εθελοντική ενασχόληση με την ομάδα στόχου.
 • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας προσωπικού.
 • Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης, δεξιότητες ανάληψης πρωτοβουλιών και επίλυσης προβλημάτων.

Διάρκεια Απασχόλησης: 2 μήνες.

Η διάρκεια απασχόλησης ορίζεται από 1η Νοεμβρίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020 με προοπτική ανανέωσης.

Ώρες απασχόλησης (εβδομαδιαίως): 40 ώρες εβδομαδιαίως.

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά μέσω email στο hr.thessaloniki@arsis.gr έως τη Δευτέρα 19/10/2020 τα κάτωθι με τίτλο «Προκήρυξη της ΑΡΣΙΣ για τη θέση ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ στο Φιλοξενείο Οικογενειών Αιτούντων Άσυλο, Θεσσαλονίκη»:

 1. Βιογραφικό Σημείωμα.
 2. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση εργασίας.

Μετά την εξέταση των βιογραφικών θα ακολουθήσει τηλεφωνική ενημέρωση μόνο των υποψήφιων που θα κληθούν σε συνέντευξη.

*Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση, τα οποία αποτελούν και τα κριτήρια αξιολόγησης του δυνητικού προσωπικού, και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.*Τα βιογραφικά  και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472 /97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.

el