Add Your Heading Text Here

Search
Close this search box.

Προκήρυξη θέσης εργασίας Πολιτισμικού Διαμεσολαβητή με εξαιρετική γνώση γλωσσών ΠΑΣΤΟY και ΝΤΑΡΙ/ΦΑΡΣΙ για εργασία στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης στην περιοχή της Ορεστιάδας Έβρου

ΑΡΣΙΣ UNICEF 2022

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά άτομα για εργασία στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης στην περιοχή της Ορεστιάδας στο πλαίσιο του προγράμματος «Homework and Creative Activities Centers» το οποίο χρηματοδοτείται από την UNICEF.

Θέση: Πολιτισμικός Διαμεσολαβητής με εξαιρετική γνώση γλωσσών ΠΑΣΤΟY και ΝΤΑΡΙ/ΦΑΡΣΙ.

Περιγραφή θέσης:

 • Να είναι το πρόσωπο κλειδί στη διαδικασία της επικοινωνίας και της σωστής μεταβίβασης της πληροφορίας και στα δυο μέρη: στελέχη και παιδιά/εφήβους.
 • Να λειτουργεί ως το οικείο πρόσωπο στη φάση της υποδοχής και της διαδικασίας ένταξης και ως αγωγός ώστε η εκτίμηση των πληροφοριών και των στοχευόμενων δράσεων για τους ανήλικους να έχουν την ακρίβεια και τη σωστή αξιολόγηση.
 • Να λειτουργεί ως εκπαιδευτής για τα στελέχη στην κατανόηση των στερεοτύπων, των στάσεων και αντιλήψεων των παιδιών που πρόσφατα έχουν έρθει στη χώρα αλλά και ως εκπαιδευτής στην προσαρμογή των παιδιών στα δεδομένα του νέου περιβάλλοντος.
 • Υποχρεωτική καθημερινή τήρηση γραπτού αρχείου.
 • Υποστήριξη στις διαδικασίες λειτουργίας του χώρου 
 • Συνεισφορά για τη δημιουργία κοινωνικής και κοινοτικής υποστηρικτικής ατμόσφαιρας, συνεργαζόμενοι τόσο ατομικά όσο και ομαδικά με τους ωφελούμενους σε τυπικές και μη τυπικές συναντήσεις και δραστηριότητες.
 • Συμμετοχή στις διαδικασίες σχεδιασμού και οργάνωσης του υποστηρικτικού πλαισίου, στις εποπτείες και στις διαδικασίες συντονισμού και στις ομάδες κοινότητας.
 • Ακριβέστερη διερμηνεία και την πιστή μεταφορά των λεγομένων τόσο των εξυπηρετούμενων όσο και των εργαζόμενων.
 • Σεβασμός του κώδικα συμπεριφοράς εργαζομένων για την προστασία ανηλίκων.
 • Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας οπουδήποτε κριθεί απαραίτητο. Ο χώρος ορίζεται από τη συντονίστρια και οποιοδήποτε άλλο μέλος σύμφωνα με τις ανάγκες τις εκάστοτε δραστηριότητες.
 • Υποχρεωτική συμμετοχή στις ομάδες προσωπικού, τις εποπτείες και στις εκπαιδεύσεις που κρίνει απαραίτητες η Οργάνωση.

Απαραίτητα προσόντα

 • Γνώση Παστού
 • Γνώση Νταρί και Φαρσί
 • Γνώση Ελληνικών ή/και Αγγλικών
 • Γνώση των συμβάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων
 • Εμπειρία σε θέματα δεοντολογίας και διαχείρισης ευαίσθητων δεδομένων.
 • Τουλάχιστον διετή (2 έτη) εμπειρία και προϋπηρεσία σε κοινωνικές και ανθρωπιστικές οργανώσεις κι ενασχόληση με ζητήματα ανθρωπιστικής προστασίας.
 • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας
 • Κοινωνικές και διαπολιτισμικές δεξιότητες και διαπολιτισμική ευαισθησία.
 • Δυνατότητα εργασίας υπό πίεση με υψηλό επίπεδο προσαρμοστικότητας και πρωτοβουλίας.
 • Εμπειρία στην επικοινωνία και διαμεσολάβηση με δημόσιους κι ιδιωτικούς φορείς
 • Ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης, εμπειρία στη διοργάνωση δράσεων εξωστρέφειας,
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Δικαίωμα στην εργασία στην Ελλάδα ή την ΕΕ.

Συνεκτιμώμενα προσόντα

 • Πτυχίο στις Κοινωνικές Επιστήμες ή Παιδαγωγικής 
 • Προηγούμενη Εθελοντική εργασία.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
 • Δίπλωμα οδήγησης.

Ώρες απασχόλησης (εβδομαδιαίως): 40

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο kyn@arsis.gr και arsisevroseducation@gmail.comέως τις 22/ 07/2022 στις 17:00, τα κάτωθι, με τίτλο «Προκήρυξη για την θέση Πολιτισμικού Διαμεσολαβητή – RIC PASHTO».

 1. Βιογραφικό Σημείωμα
 2. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση (Βιογραφικά που θα αποσταλούν χωρίς επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν θα θεωρηθούν έγκυρα και δεν θα συμπεριληφθούν στην διαδικασία αξιολόγησης)

Τα βιογραφικά θα αξιολογηθούν μέχρι τις 25/07/2022 και οι υποψήφιοι που θα περάσουν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης (συνεντεύξεις), θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά στις 26/07/2022.

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν από 27/07/2022 έως 28/07/2022.

Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση, τα οποία αποτελούν και τα κριτήρια αξιολόγησης του δυνητικού προσωπικού, και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Κατά την πρόσληψη θα ζητηθούν από την ΑΡΣΙΣ τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την νομοθεσία για την εγγραφή των εργαζομένων στο Μητρώο Μελών ΜΚΟ.

 1. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας/ άδειας διαμονής
 2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών
 3. Φωτοαντίγραφο πιστοποίησης Ξένης/ων Γλώσσας/ων
 4. Συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες, εφόσον υπάρχουν

Τα βιογραφικά  και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472 /97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.

el