Add Your Heading Text Here

Search
Close this search box.

Προκήρυξη θέσης εργασίας Πολιτισμικού Διαμεσολαβητή με εξαιρετική γνώση γλωσσών ΦΑΡΣΙ/ΝΤΑΡΙ και ΠΑΣΤΟ για εργασία στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης της ΑΡΣΙΣ στην περιοχή της Ορεστιάδας

ΑΡΣΙΣ UNICEF 2022

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά ένα άτομo για εργασία στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης στην περιοχή της Ορεστιάδας στο πλαίσιο του προγράμματος «Homework and Creative Activities Centers» το οποίο χρηματοδοτείται από την UNICEF.

Θέση: Πολιτισμικός Διαμεσολαβητής με εξαιρετική γνώση γλωσσών ΦΑΡΣΙ/ΝΤΑΡΙ και ΠΑΣΤΟ

Περιγραφή θέσης:

 • Να είναι το πρόσωπο κλειδί στη διαδικασία της επικοινωνίας και της σωστής μεταβίβασης της πληροφορίας και στα δυο μέρη: στελέχη και παιδιά/εφήβους.
 • Να λειτουργεί ως το οικείο πρόσωπο στη φάση της υποδοχής και της διαδικασίας ένταξης και ως αγωγός ώστε η εκτίμηση των πληροφοριών και των στοχευόμενων δράσεων για τους ανήλικους να έχουν την ακρίβεια και τη σωστή αξιολόγηση.
 • Να λειτουργεί ως εκπαιδευτής για τα στελέχη στην κατανόηση των στερεοτύπων, των στάσεων και αντιλήψεων των παιδιών που πρόσφατα έχουν έρθει στη χώρα αλλά και ως εκπαιδευτής στην προσαρμογή των παιδιών στα δεδομένα του νέου περιβάλλοντος.
 • Υποχρεωτική καθημερινή τήρηση γραπτού αρχείου.
 • Υποστήριξη στις διαδικασίες λειτουργίας του χώρου
 • Συνεισφορά για τη δημιουργία κοινωνικής και κοινοτικής υποστηρικτικής ατμόσφαιρας, συνεργαζόμενοι τόσο ατομικά όσο και ομαδικά με τους ωφελούμενους σε τυπικές και μη τυπικές συναντήσεις και δραστηριότητες.
 • Συμμετοχή στις διαδικασίες σχεδιασμού και οργάνωσης του υποστηρικτικού πλαισίου, στις εποπτείες και στις διαδικασίες συντονισμού και στις ομάδες κοινότητας.
 • Ακριβέστερη διερμηνεία και την πιστή μεταφορά των λεγομένων τόσο των εξυπηρετούμενων όσο και των εργαζόμενων.
 • Σεβασμός του κώδικα συμπεριφοράς εργαζομένων για την προστασία ανηλίκων.
 • Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας οπουδήποτε κριθεί απαραίτητο. Ο χώρος ορίζεται από τη συντονίστρια και οποιοδήποτε άλλο μέλος σύμφωνα με τις ανάγκες τις εκάστοτε δραστηριότητες.
 • Υποχρεωτική συμμετοχή στις ομάδες προσωπικού, τις εποπτείες και στις εκπαιδεύσεις που κρίνει απαραίτητες η Οργάνωση.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πολύ καλή γνώση Φαρσί/Νταρί
 • Γνώση Παστό
 • Πολύ καλή γνώση Ελληνικών ή/και Αγγλικών
 • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας
 • Κοινωνικές και διαπολιτισμικές δεξιότητες και διαπολιτισμική ευαισθησία.
 • Δυνατότητα εργασίας υπό πίεση με υψηλό επίπεδο προσαρμοστικότητας και πρωτοβουλίας.
 • Εμπειρία στην επικοινωνία και διαμεσολάβηση με δημόσιους κι ιδιωτικούς φορείς
 • Ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης, εμπειρία στη διοργάνωση δράσεων εξωστρέφειας,
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Δικαίωμα στην εργασία στην Ελλάδα ή την ΕΕ.

Συνεκτιμώμενα προσόντα:

 • Πτυχίο στις Κοινωνικές Επιστήμες ή Παιδαγωγικά
 • Προηγούμενη Εθελοντική εργασία.
 • Γνώση των συμβάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων
 • Δίπλωμα οδήγησης.

Ώρες απασχόλησης (εβδομαδιαίως): 40

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο kyn@arsis.gr και στο arsisevroseducation@gmail.com έως τις 02/12/2022 στις 17:00, τα κάτωθι, με τίτλο «Προκήρυξη για την θέση Πολιτισμικού Διαμεσολαβητή’-RIC FARSI».

1. Βιογραφικό Σημείωμα

2. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση (Βιογραφικά που θα αποσταλούν χωρίς επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν θα θεωρηθούν έγκυρα και δεν θα συμπεριληφθούν στην διαδικασία αξιολόγησης)

Αν κληθούν σε συνέντευξη, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν προς επίδειξη τα κάτωθι:

1. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας

2. Συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες, εφόσον υπάρχουν

3. Αντίγραφο ποινικού μητρώου

Λόγω της επείγουσας ανάγκης κάλυψης της θέσης η ΑΡΣΙΣ δικαιούται να οργανώσει συνεντεύξεις και πριν την καταληκτική ημερομηνία της προκήρυξης, ανάλογα με τα βιογραφικά που θα αποστείλουν οι υποψήφιοι.

Υποψήφιοι που θα κληθούν και θα προσέλθουν στη συνέντευξη, χωρίς τα παραπάνω έγγραφα, δεν θα συμπεριληφθούν στην τελική διαδικασία αξιολόγησης.

Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση, τα οποία αποτελούν και τα κριτήρια αξιολόγησης του δυνητικού προσωπικού, και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Μετά την εξέταση των βιογραφικών θα ακολουθήσει τηλεφωνική ενημέρωση μόνο των υποψηφίων που θα κληθούν σε συνέντευξη (δια ζώσης).

Κατά τη συνέντευξη μπορεί να σας ζητηθούν πρόσθετα στοιχεία επιβεβαίωσης των προσόντων σας, τα οποία θα πρέπει να προσκομίσετε.

Κατά την πρόσληψη θα ζητηθούν από την ΑΡΣΙΣ τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την νομοθεσία για την εγγραφή των εργαζομένων στο Μητρώο Μελών ΜΚΟ.

*Τα βιογραφικά και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472 /97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.

el