Add Your Heading Text Here

Προκήρυξη θέσης εργασίας Νομικού Συμβούλου- Δικηγόρου για τα Διαμερίσματα Ημιαυτόνομης Διαβίωσης Ασυνόδευτων Ανηλίκων 16-18 ετών, του έργου «ΔΙΑΠΛΟΥΣ», στην Καβάλα και στη Δράμα

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, στο πλαίσιο του προγράμματος «ΔΙΑΠΛΟΥΣ», το οποίο αποτελεί κομμάτι του προγράμματος “Asylum and Migration” Programme in Greece, και χρηματοδοτείται από τα EEA Grants 2014-2021, σε συνεργασία με την Human Rights 360 και την ΣΟΛ Συμβουλευτική Α.Ε, αναζητά Νομικό Σύμβουλο- Δικηγόρο για τα Διαμερίσματα Ημιαυτόνομης Διαβίωσης Ασυνόδευτων Ανηλίκων 16-18 ετών, του έργου «ΔΙΑΠΛΟΥΣ», στις πόλεις Καβάλα και Δράμα.

Περιγραφή Θέσης:

Παρέχει νομική συμβουλευτική επί των υποθέσεων των φιλοξενουμένων, και ειδικότερα:

 • κάθε απαραίτητη νομική υποστήριξη στα πλαίσια της διαδικασίας ασύλου και της τακτοποίησης του καθεστώτος διαμονής (προ-καταγραφή, καταγραφή, παράσταση κατά την συνέντευξη, παραλαβή αποφάσεων, σύνταξη και κατάθεση προσφυγής κλπ).
 • Ενημερώνεται καθημερινά από το βιβλίο συμβάντων και συμπληρώνει σε αυτό τα σημαντικά γεγονότα της ημέρας.
 • Επιδιώκει συνεργασίες με υπηρεσίες εκτός δομής, όταν αυτές μπορούν να συνδράμουν στην κάλυψη των αναγκών των νέων.
 • Συμμετέχει στις διεπιστημονικές ομάδες με σκοπό τον καθορισμό του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού.
 • Τηρεί και ενημερώνει το φάκελο με το νομικό ιστορικό του κάθε φιλοξενούμενου.
 • Παρέχει νομική συμβουλευτική σε εργασιακά ζητήματα και νομική στήριξη στην άσκηση των σχετικών δικαιωμάτων.
 • Παρέχει νομική συμβουλευτική και κατά περίπτωση αντιμετώπιση άλλων νομικών αιτημάτων των φιλοξενουμένων.
 • Κατά την άσκηση των καθηκόντων του δεσμεύεται ειδικότερα από τον Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγόρων.
 • Παρέχει τις υπηρεσίες του στις διαδικασίες προμηθειών για το πρόγραμμα.
 • Για κάθε νομική εξέλιξη στην υπόθεση ενός παιδιού προηγείται η ενημέρωση του προσώπου αναφοράς και είναι απαραίτητη η παρουσία του προσώπου αναφοράς στην ενημέρωση του ανήλικου.
 • Συμμετέχει υποχρεωτικά στις ομάδες προσωπικού, τις εποπτείες και στις εκπαιδεύσεις που κρίνει απαραίτητες η Οργάνωση.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Νομικής (Α.Ε.Ι.)
 • Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος
 • Διετής επαγγελματική εμπειρία σχετική με την προάσπιση δικαιωμάτων αιτούντων άσυλο και προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας στο πλαίσιο της διαδικασίας ασύλου, καθώς και σε ζητήματα διοικητικού δικαίου, προσφυγικού δικαίου, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ζητημάτων παιδικής προστασίας
 • Άριστη Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας. Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης, ανάληψη πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης.
 • Γνώση Χειρισμού Η/Υ
 • Ικανότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας και ομαδικό πνεύμα.

Επιθυμητά προσόντα:

 • Εθελοντική εργασία
 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
 • Γνώση του νομικού πλαισίου για παιδική προστασία
 • Άδεια οδήγησης ΙΧ
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών

Παρακαλώ αποστείλετε  τις αιτήσεις σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr.thessaloniki@arsis.gr, μέχρι την Δευτέρα 22.11.2021, με θέμα  ΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΑΠΛΟΥΣ ΔΡΑΜΑ- ΚΑΒΑΛΑ.

Η θέση εργασίας αφορούν τα Διαμερίσματα Ημιαυτόνομης Διαβίωσης ασυνόδευτων ανηλίκων, στις πόλεις Καβάλα και Δράμα, για το διάστημα έως τέλος Δεκεμβρίου, με πιθανότητα ανανέωσης.

Η ΑΡΣΙΣ διατηρεί το δικαίωμα να προσλάβει συνεργάτες, πριν την ολοκλήρωση της περιόδου κατάθεσης αιτήσεων για τις συγκεκριμένες θέσεις εργασίας.

*Τα βιογραφικά  και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472 /97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει. 

el