Add Your Heading Text Here

Προκήρυξη θέσης εργασίας Κοινωνικού Λειτουργού για τα εποπτευόμενα διαμερίσματα αυτόνομης διαμονής ασυνόδευτων ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη

Η ΑΡΣΙΣ προκηρύσσει 1 νέα θέση κοινωνικού για τα εποπτευόμενα διαμερίσματα αυτόνομης διαμονής ασυνόδευτων ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι μέχρι 31/12/2019, με δυνατότητα ανανέωσης.

Θέσεις κοινωνικού λειτουργού  πλήρους απασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα:

 • Τίτλος σπουδών Πτυχίου Κοινωνικής Εργασίας ΠΕ ή ΤΕ,
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (θα πρέπει να αναγράφεται στο βιογραφικό)
 • Βεβαίωση εγγραφής στο ΣΚΛΕ (θα πρέπει να αναγράφεται στο βιογραφικό)
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία ενός (1) έτους σε Δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ή σε προγράμματα υποστήριξης προσφύγων ή μεταναστών
 • Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ

Επιθυμητά προσόντα:

 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία σε προγράμματα ένταξης
 • Βασικές γνώσεις αναφορικά με το νομικό καθεστώς των αιτούντων άσυλο καθώς και της Διακύρηξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο
 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (προτιμητέα γνώση γαλλικών)
 • Άδεια οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου

Συνεκτιμημένα προσόντα:

 • Αποδεδειγμένη εθελοντική εργασία σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.

Απαραίτητες δεξιότητες που θα κριθούν κατά τη συνέντευξη:

 • Εμπειρία στην επικοινωνία και διαμεσολάβηση με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς σε υπηρεσίες προς ευπαθείς κοινωνικές ομάδες γενικότερα ή των παιδιών ειδικότερα,
 • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας.
 • Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης

Καθήκοντα

 • Την ανάληψη διαχείρισης θεμάτων που προκύπτουν στον φιλοξενούμενο πληθυσμό.
 • Τη συμβουλευτική και την υποστήριξη των παιδιών
 • Την διαμόρφωση του Ατομικού Πλάνου Δράσης για τον κάθε ανήλικο που φιλοξενείται στα διαμερίσματα
 • Τη διατήρηση  αρχείου των περιπτώσεων και των φακέλων των ασυνόδευτων ανήλικων
 • Την εκτίμηση  και αντιμετώπιση των κοινωνικών αναγκών των ανηλίκων και αναγνώριση περιστατικών που πιθανά χρήζουν ειδικής υποστήριξης.
 • Την οργάνωση παραπομπών των υποθέσεων που αναλαμβάνει αναφορικά με την παροχή νομικής συνδρομής, υπηρεσιών υγείας ή όποιων άλλων ζητημάτων που μπορεί να προκύψουν ανά περίπτωση εντός και εκτός του φορέα.
 • Να επισκέπτεται όλα τα διαμερίσματα που αποτελούν την μονάδα εποπτευόμενων διαμερισμάτων
 • Αναλαμβάνει συνοδείες σε νοσοκομεία και σε άλλες υπηρεσίες ή δραστηριότητες
 • Την ευθυγράμμιση με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας και τις υποδείξεις της ομάδας συντονισμού σχετικά με τα καθήκοντα του/της, καθώς και την τυχόν προσαρμογή αυτών σε επείγουσες καταστάσεις

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο hr.thessaloniki@arsis.grέως τις 15/11/2019 στις 15:00, τα κάτωθι, με τίτλο «Προκήρυξη για τη θέση κοινωνικού λειτουργού- στα εποπτευόμενα διαμερίσματα».

 1. Βιογραφικό Σημείωμα
 2. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση (Βιογραφικά που θα αποσταλούν χωρίς επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν θα θεωρηθούν έγκυρα και δεν θα συμπεριληφθούν στην διαδικασία αξιολόγησης)

Αν κληθούν σε συνέντευξη, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν προς επίδειξη τα κάτωθι:

 1. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας
 2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών
 3. Φωτοαντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
 4. Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης ΣΚΛΕ
 5. Συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες (αν υπάρχει η δυνατότητα)

Υποψήφιοι που θα κληθούν και θα προσέλθουν στη συνέντευξη, χωρίς τα παραπάνω έγγραφα, δεν θα συμπεριληφθούν στην τελική διαδικασία αξιολόγησης.

Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση, τα οποία αποτελούν και τα κριτήρια αξιολόγησης του δυνητικού προσωπικού, και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Κατά τη συνέντευξη μπορεί να σας ζητηθούν πρόσθετα στοιχεία επιβεβαίωσης των προσόντων σας, τα οποία θα πρέπει να προσκομίσετε.

*Η ΑΡΣΙΣ αναζητά άμεσα συνεργάτη και διατηρεί το δικαίωμα να καλύψει τη θέση, αν βρεθεί κατάλληλος υποψήφιος, πριν την λήξη της προθεσμίας.

*Τα βιογραφικά  και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472 /97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.  

el