Add Your Heading Text Here

Search
Close this search box.

Προκήρυξη θέσης εργασίας Κοινωνικού Επιστήμονα/Τοπικού Συντονιστή στα Κοινωνικά Διαμερίσματα της ΑΡΣΙΣ ΒΟΛΟΥ

Τα Κοινωνικά Διαμερίσματα της ΑΡΣΙΣ στο Βόλο προκηρύσσουν μια θέση Κοινωνικού Επιστήμονα/Τοπικού Συντονιστή.

Τα «Κοινωνικά Διαμερίσματα αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας, 18 – 25 ετών» αποτελούν δομές φιλοξενίας οι οποίες υποδέχονται νεαρούς ενήλικες οι οποίοι ως την ενηλικίωση τους φιλοξενούνταν σε ξενώνες ασυνόδευτων παιδιών.

Το 2020 η ΑΡΣΙΣ λειτουργεί 6 Κοινωνικά Διαμερίσματα στη Θεσσαλονίκη (36 θέσεις φιλοξενίας) και 3 στο Βόλο (12 θέσεις).

Η φιλοξενία τους αποτελεί  ένα ενδιάμεσο στάδιο πριν την πλήρη αυτονόμηση των νερών ενηλίκων. Στόχος είναι η προετοιμασία της κοινωνικής ένταξης, η προσφορά ευκαιριών περαιτέρω εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης, επιμόρφωσης, κοινωνικοποίησης και κοινωνικής συμμετοχής. Επίσης, η δημιουργική δραστηριοποίηση ενθαρρύνεται κατά τη διάρκεια της παραμονής, με σκοπό την ανάπτυξη ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων και την ένταξη στην απασχόληση.

Τα Κοινωνικά Διαμερίσματα Βόλου εντάσσονται στο Πρόγραμμα ESTIA (στήριξη έκτακτης ανάγκης για την ένταξη και τη στέγαση), που υλοποιείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Θέση Κοινωνικού Επιστήμονα/Τοπικού Συντονιστή πλήρους απασχόλησης:

Περιγραφή θέσης εργασίας:

Ο  Κοινωνικός  Επιστήμονας/ Τοπικός Συντονιστής είναι υ̟πεύθυνος για την εύρυθμή λειτουργία  της Δομής, καθώς και για την εκτίµηση και τη διαχείριση των κοινωνικών και προνοιακών αναγκών των φιλοξενούµενων, την ανά̟πτυξη του κοινωνικού τους δικτύου καθώς και για τη συνεργασία µε την κοινότητα. Ειδικότερα φροντίζει για:

 • Την προετοιμασία της υποδοχής των ωφελούμενων, την ενημέρωση τους και την διαδικασία ένταξης τους στη Δομή. 
 • Την τήρηση του κανονισμού λειτουργίας του έργου και της Δομής.
 • Την εφαρμογή των υπηρεσιών και των δράσεων όπως ̟ περιγράφονται στον κανονισμό λειτουργίας της Δομής.
 • Την εποπτεία και το συντονισμό του προσωπικού. Την υποστήριξη και εμψύχωση των στελεχών της Δομής.
 • Την εποπτεία και το συντονισμό της διαχείρισης των υποθέσεων.
 • Είναι υπεύθυνος για την διοικητική οργάνωση, τη σωστή τήρηση και ενημέρωση των φακέλων και αρχείων.
 • Την μέριμνα για τις έγκαιρες προμήθειες  του Υποέργου.
 • Έχει στην ευθύνη του/της την ικανοποίηση των υποχρεώσεων προς τον φορέα χρηματοδότησης µε την έγκαιρη κατάθεση των εκθέσεων προόδου φυσικού αντικειμένου.
 • Την έγκαιρη και τεκμηριωμένη εισήγηση των αναγκών και απαιτήσεων που προκύπτουν από την υλοποίηση του έργου και τον εντοπισμό τυχόν δυσκολιών και εμποδίων.
 • Σχεδιάζει και εποπτεύει τη λειτουργία της ομάδας με βάση τις προδιαγραφές έργου  και τους ρόλους στο εκάστοτε πρόγραμμα.
 • Συµµετέχει στο διαγνωστικό και υ̟ποστηρικτικό έργο µε τη διερεύνηση του κοινωνικού ιστορικού και την ψυχοκοινωνική αξιολόγηση των φιλοξενούµενων, του οικογενειακού και υ̟ποστηρικτικού τους περιβάλλοντος καθώς και µε τη θεώρηση της κοινωνικής διάστασης των αναγκών των φιλοξενούµενων µε την κατάρτιση  του Σχεδίου ∆ράσης.
 • Αναλαµβάνει τη συστηµατική και τακτική συνεργασία µε τους φιλοξενούμενους με στόχο την εµψύχωση, ενδυνάµωση, ανά̟πτυξη ατοµικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, ενεργο̟ποίηση και προετοιµασία λήψης α̟πόφασης για την ένταξη τους στην κοινότητα και την αυτονόµηση τους α̟πό τη δομή φιλοξενίας, αξιολογώντας α̟πό κοινού τις προόδους και τους στόχους.
 • Υ̟ποστηρίζει και προωθεί  τα κοινωνικά δικαιώµατα των φιλοξενούµενων, διευρύνοντας και αξιο̟ποιώντας κάθε είδους κοινωνικο-προνοιακών παροχών, υ̟πηρεσιών, πηγών και  προγραµµάτων υ̟ποστήριξης της κοινότητας.
 • Συνεισφέρει στην ζωή, το   περιβάλλον, και στις διαδικασίες  λειτουργίας της δομής για τη δηµιουργία κοινωνικής και κοινοτικής υ̟ποστηρικτικής ατµόσφαιρας, συνεργαζόµενος/η τόσο ατοµικά όσο και οµαδικά µε τους/τις φιλοξενούµενους/ες.
 • Συµβάλλει  στη διασύνδεση της δομής φιλοξενίας µε την κοινότητα µέσω της κοινωνικής µελέτης της κοινότητας, της ανάλυσης της δυναµικής της, της ε̟πιλογής τρό̟πων συστηµατικής διασύνδεσης και ένταξης της στο κοινοτικό πλαίσιο, της εκτίµησης  και αξιο̟ποίησης των κοινοτικών ̟πηγών για την ψυχο-κοινωνική α̟ποκατάσταση των φιλοξενούµενων, καθώς και µέσω της ανά̟πτυξης ̟προγραµµάτων ενηµέρωσης – ευαισθητο̟ποίησης.
 • Συµµετέχει στη συγκρότηση των εθελοντικών οµάδων, της εκ̟παίδευσης και της ε̟πο̟πτείας των εθελοντών/ντριών και των φοιτητών  που πραγµατο̟ποιούν πρακτική άσκηση.
 • Αναλαμβάνει τη διαχείριση θεμάτων που προκύπτουν στον φιλοξενούμενο πληθυσμό και σχετίζονται με την φιλοξενία τους στα διαμερίσματα που λειτουργούν στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος και την συμβίωση σε αυτά.
 • Μέριμνα για όλα τα ιατρικά ζητήματα που προκύπτουν στον φιλοξενούμενο πληθυσμό.
 • Αναλαμβάνει τον προσανατολισμό των ωφελούμενων σχετικά με τη ζωή στην πόλη και την αυτόνομη κάλυψη των αναγκών τους.
 • Συνεργάζεται με άλλα τμήματα της οργάνωσης προκειμένου να προσφέρει κοινωνικές υπηρεσίες στις περιπτώσεις  που απαιτείται.
 • Οργανώνει τις παραπομπές των υποθέσεων που αναλαμβάνει αναφορικά με την παροχή νομικής συνδρομής, υπηρεσιών υγείας ή όποιων άλλων ζητημάτων προκύψουν ανά περίπτωση εντός και εκτός του φορέα.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Τίτλος σπουδών Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (προτιμητέος τίτλος σπουδών Κοινωνικής Εργασίας ή Ψυχολογίας)
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, όπου απαιτείται
 • Βεβαίωση εγγραφής στο ΣΚΛΕ (για Κοινωνικούς Λειτουργούς)
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε συναφές αντικείμενο  
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ  
 • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας
 • Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης

Επιθυμητά προσόντα:

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο
 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας 
 • Άδεια οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου
 • Εθελοντική Εργασία

Διάρκεια απασχόλησης: 01/3/2020 ως 30/4/2020, με δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης.

Τόπος απασχόλησης:
Βόλος (Κοινωνικά Διαμερίσματα Βόλου)

Ώρες εργασίας (εβδομαδιαίως):
40 ώρες/ εβδομάδα

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά το βιογραφικό τους και μία συνοδευτική επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση, μέσω email στο hr.thessaloniki@arsis.gr  έως τη Δευτέρα 24/2/2020,  για τη θέση εργασίας με τίτλο «Θέση Τοπικού Συντονιστή – Βόλος»

Οι υποψήφιοι που θα περάσουν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης (συνεντεύξεις), θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά την ίδια ημέρα.

*Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση, τα οποία αποτελούν και τα κριτήρια αξιολόγησης του δυνητικού προσωπικού, και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

*Τα βιογραφικά  και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472 /97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.


UNHCREU AMIF EL
el