Add Your Heading Text Here

Προκήρυξη θέσης εργασίας Κοινωνικού Επιστήμονα στα Κοινωνικά Διαμερίσματα της ΑΡΣΙΣ στη Θεσσαλονίκη

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά έναν (1) Κοινωνικό Επιστήμονα, κατά προτίμηση Κοινωνικό Λειτουργό, για το πρόγραμμα των Κοινωνικών Διαμερισμάτων στη Θεσσαλονίκη.

Τα «Κοινωνικά Διαμερίσματα αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας, 18 – 25 ετών» αποτελούν δομές φιλοξενίας οι οποίες υποδέχονται νεαρούς ενήλικες οι οποίοι ως την ενηλικίωση τους φιλοξενούνταν σε ξενώνες ασυνόδευτων παιδιών.

Το 2020 η ΑΡΣΙΣ λειτουργεί 6 Κοινωνικά Διαμερίσματα στη Θεσσαλονίκη (36 θέσεις φιλοξενίας) και 3 στο Βόλο (12 θέσεις).

Η φιλοξενία τους αποτελεί  ένα ενδιάμεσο στάδιο πριν την πλήρη αυτονόμηση των νερών ενηλίκων. Στόχος είναι η προετοιμασία της κοινωνικής ένταξης, η προσφορά ευκαιριών περαιτέρω εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης, επιμόρφωσης, κοινωνικοποίησης και κοινωνικής συμμετοχής. Επίσης, η δημιουργική δραστηριοποίηση ενθαρρύνεται κατά τη διάρκεια της παραμονής, με σκοπό την ανάπτυξη ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων και την ένταξη στην απασχόληση.

Τα Κοινωνικά Διαμερίσματα Βόλου εντάσσονται στο Πρόγραμμα ESTIA (στήριξη έκτακτης ανάγκης για την ένταξη και τη στέγαση), που υλοποιείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι έως 31/8/2020, με προοπτική ανανέωσης.

Θέση Κοινωνικού Επιστήμονα/Κοινωνικού Λειτουργού Πλήρους Απασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα:

 • Τίτλος σπουδών Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (προτιμητέος τίτλος σπουδών Κοινωνικής Εργασίας)
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, όπου απαιτείται
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία δύο ετών σε συναφές αντικείμενο
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ

Επιθυμητά προσόντα:

 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία σε προγράμματα ένταξης ευπαθών κοινωνικών ομάδων
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία με έφηβους και ομάδες εφήβων
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία στην εργασιακή συμβουλευτική
 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (κατά προτίμηση γαλλικών)
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών αντίστοιχου κλάδου με το αντικείμενο της Θέσης

Ικανότητες που θα αξιολογηθούν κατά τη συνέντευξη:

 • Ικανότητα συνεργασίας σε ομαδικό επίπεδο
 • Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης ανάληψης πρωτοβουλιών
 • Ικανότητα οργάνωσης και υλοποίησης δράσεων εξωστρέφειας
 • Ικανότητα στην επικοινωνία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς της τοπικής κοινότητας

Καθήκοντα:

 • Παρατηρεί και αξιολογεί τις συνολικές ανάγκες των φιλοξενούμενων (συναισθηματικές, διαπροσωπικές, εκπαιδευτικές, επαγγελματικές κτλ.)
 • Παρέχει ψυχοκοινωνική υποστήριξη είτε σε ατομικό είτε σε ομαδικό επίπεδο.
 • Καταρτίζει ατομικό σχέδιο δράσης (σε συνεργασία με τον/τη Συντονιστή/Συντονίστρια και το προσωπικό των Κοινωνικών Διαμερισμάτων) και παρακολουθεί την πορεία της υλοποίησής του.
 • Όποτε κρίνεται αναγκαίο, προβαίνει στις αναγκαίες παραπομπές σε δομές και υπηρεσίες είτε της Άρσις είτε της κοινότητας προκειμένου να αντιμετωπιστούν ανάγκες και δυσκολίες των φιλοξενούμενων.
 • Πραγματοποιεί συνοδείες εκτός της δομής, αν χρειαστεί (π.χ. σε ψυχιατρικές υπηρεσίες).
 • Εποπτεύει την πρακτική άσκηση των προπτυχιακών φοιτητών καθώς και τις δραστηριότητες των εθελοντών.
 • Αναλαμβάνει τη συστηματική και τακτική συνεργασία με τους ωφελούμενους για εμψύχωση, ενδυνάμωση, ανάπτυξη ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, ενεργοποίηση και προετοιμασία λήψης απόφασης για την ένταξη τους στην κοινότητα και την αυτονόμηση τους από τα διαμερίσματα, αξιολογώντας από κοινού με τα μέλη της επιστημονικής ομάδας τις προόδους και τους στόχους.
 • Αναλαμβάνει την οργάνωση πολιτιστικών, ψυχαγωγικών και εκπαιδευτικών δράσεων.
 • Αναλαμβάνει την εκπαίδευση και υποστήριξη των φιλοξενουμένων με στόχο την ένταξή τους στην αγορά εργασίας (ανάπτυξη διαπροσωπικών δεξιοτήτων, σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, συμμετοχή σε εκπαιδευτικά εργαστήρια, σύνδεση με χώρους εργασίας, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση εργοδοτών).
 • Συμμετέχει υποχρεωτικά στις ομάδες προσωπικού, τις εποπτείες και τις εκπαιδεύσεις που κρίνονται απαραίτητες από την οργάνωση.

Ώρες απασχόλησης (εβδομαδιαίως): 40

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο socialapartmentsthess@arsis.gr έως τις 03/07/2020 τα κάτωθι, με τίτλο «Προκήρυξη για την θέση Κοινωνικού Επιστήμονα».

 • Βιογραφικό Σημείωμα
 • Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση

Αν κληθούν σε συνέντευξη, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα κάτωθι:

 • Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας
 • Φωτοαντίγραφο των τίτλων σπουδών
 • Φωτοαντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος (όπου απαιτείται)
 • Συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες
 • Συναφείς βεβαιώσεις προϋπηρεσίας/κατάρτισης/εκπαίδευσης

Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση, τα οποία αποτελούν και τα κριτήρια αξιολόγησης του δυνητικού προσωπικού, και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Τα βιογραφικά θα αξιολογηθούν μέχρι τις07/07/2020 και οι υποψήφιοι που θα περάσουν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης (συνεντεύξεις), θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά στις 08/07/2020.

Οι συνεντεύξεις θα λάβουν χώρα από 09/07/2020 έως 10/07/2020.

*Τα βιογραφικά και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472 /97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.

UNHCR EN
amif
el