Add Your Heading Text Here

Προκήρυξη θέσης εργασίας Κοινωνικού Λειτουργού στο Φιλοξενείο Οικογενειών Αιτούντων Άσυλο στη Θεσσαλονίκη

ESTIA 2021

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ

ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 26

                                                                                                                                                     Αρ. Πρωτ: Θ 13667

Ημερομηνία: 05/07/2022

Προκήρυξη θέσης εργασίας Κοινωνικού Λειτουργού στο Φιλοξενείο Οικογενειών Αιτούντων Άσυλο στη Θεσσαλονίκη

Το Φιλοξενείο Οικογενειών Αιτούντων Άσυλο στη Θεσσαλονίκη προκηρύσσει 1 θέση  Κοινωνικού Λειτουργού πλήρους απασχόλησης.

Το Φιλοξενείο Οικογενειών Αιτούντων Άσυλο αποτελεί δομή φιλοξενίας για ευάλωτες οικογένειες και μόνες ενήλικες γυναίκες σε κύηση/λοχεία, που έχουν υποβάλλει αίτημα διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα.  Λειτουργεί με τη συνεργασία του Δήμου Θεσσαλονίκης (συντονιστής φορέας) και της ΑΡΣΙΣ (εταίρος φορέας) στο πλαίσιο  του έργου «Επιχορήγηση Ν.Π. Δήμος Θεσσαλονίκης για την υλοποίηση του έργου REACT 2021 – Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki» με κωδικό ΟΠΣ5089178, το οποίο υλοποιείται από το Δήμο Θεσσαλονίκης και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και δύναται να βαρύνει τον προϋπολογισμό του Μηχανισμού Έκτακτης Στήριξης του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΑΕ6552).

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι από 20/07/2022 έως 30/10/2022 με πιθανότητα ανανέωσης.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Τίτλος σπουδών Πτυχίου Κοινωνικής Εργασίας ΠΕ ή ΤΕ.
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (θα πρέπει να αναγράφεται στο βιογραφικό).
 • Βεβαίωση εγγραφής στο ΣΚΛΕ (θα πρέπει να αναγράφεται στο βιογραφικό).
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους σε συναφές αντικείμενο (δομή φιλοξενίας, αν δεν υπάρχει κανένας υποψήφιος με συναφή εμπειρία σε δομή φιλοξενίας τότε θα θεωρεί συναφής εμπειρία ευρύτερα προηγούμενη εργασία στο προσφυγικό αντικείμενο). 
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (πιστοποιημένη).
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ (πιστοποιημένη).

Επιθυμητά προσόντα:

 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (προτιμητέα γνώση γαλλικών ή γερμανικών).
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο.

Απαραίτητες δεξιότητες που θα κριθούν κατά τη συνέντευξη:

 • Εμπειρία στην επικοινωνία και διαμεσολάβηση με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς σε υπηρεσίες προς ευπαθείς κοινωνικές ομάδες γενικότερα.
 • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας. 
 • Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας.
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στη μη διάκριση.
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης, εμπειρία στη διοργάνωση δράσεων εξωστρέφειας και στην επικοινωνία με δημόσιους και ιδιωτικούς τοπικούς φορείς.
 • Διάθεση εξέλιξης (κατάρτιση, επιμόρφωση, ενημέρωση).
 • Δυνατότητα ευελιξίας και προσαρμογής.

Περιγραφή θέσης:

 • Την ανάληψη διαχείρισης θεμάτων που προκύπτουν στο φιλοξενούμενο πληθυσμό. 
 • Την τήρηση αρχείου, τη σύνταξη και αποστολή αναφορών στις αρμόδιες υπηρεσίες.
 • Την εκτίμηση και αντιμετώπιση των κοινωνικών αναγκών των φιλοξενουμένων και αναγνώριση περιπτώσεων που πιθανά χρήζουν ειδικής υποστήριξης. 
 • Την οργάνωση παραπομπών των υποθέσεων που αναλαμβάνει αναφορικά με την παροχή νομικής συνδρομής, υπηρεσιών υγείας ή όποιων άλλων ζητημάτων προκύψουν ανά περίπτωση εντός και εκτός του φορέα.
 • Να κινείται στο χώρο έτσι ώστε να παρατηρεί και να συνεισφέρει στη ζωή, στο περιβάλλον και στις διαδικασίες λειτουργίας του χώρου για τη δημιουργία κοινωνικής και κοινοτικής υποστηρικτικής ατμόσφαιρας. 
 • Τη διαμόρφωση, σε συνεργασία με το συντονιστή, του ατομικού πλάνου δράσης των φιλοξενουμένων.
 • Συνοδείες σε νοσοκομεία και σε άλλες υπηρεσίες ή δραστηριότητες, κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας.
 • Την ευθυγράμμιση με τις υποδείξεις της ομάδας συντονισμού σχετικά με τα καθήκοντα του/της καθώς και την τυχόν προσαρμογή αυτών σε επείγουσες καταστάσεις.

Ώρες απασχόλησης (εβδομαδιαίως): 40

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο hr.thessaloniki@arsis.gr έως τις 12/07/2022 στις 12:00, τα κάτωθι, με τίτλο «Προκήρυξη για την θέση Κοινωνικού Λειτουργού – Φιλοξενείο Οικογενειών Αιτούντων Άσυλο, Θεσσαλονίκη».

 1. Βιογραφικό Σημείωμα.
 2. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση (Βιογραφικά που θα αποσταλούν χωρίς επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν θα θεωρηθούν έγκυρα και δεν θα συμπεριληφθούν στην διαδικασία αξιολόγησης,).

Αν κληθούν σε συνέντευξη, οι υποψήφιοι/ιες θα πρέπει να προσκομίσουν προς επίδειξη τα κάτωθι:

 1. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.
 2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών.
 3. Φωτοαντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.
 4. Φωτοαντίγραφο της βεβαίωση ΣΚΛΕ.
 5. Φωτοαντίγραφο πιστοποίησης ξένων γλωσσών.
 6. Φωτοαντίγραφο πιστοποίησης Η/Υ.
 7. Αποδεικτικά έγγραφα προηγούμενης σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας.

Υποψήφιοι/ες που θα κληθούν και θα προσέλθουν στη συνέντευξη, χωρίς τα παραπάνω έγγραφα, δεν θα συμπεριληφθούν στην τελική διαδικασία αξιολόγησης. 

Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση, τα οποία αποτελούν και τα κριτήρια αξιολόγησης του δυνητικού προσωπικού, και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Τα βιογραφικά θα αξιολογηθούν στις 13/07/2022 και οι υποψήφιοι/ες που θα περάσουν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης (συνεντεύξεις), θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά την ίδια ημέρα.

Οι συνεντεύξεις θα λάβουν χώρα στις 14/07/2022 και 15/07/2022.

Κατά τη συνέντευξη μπορεί να σας ζητηθούν πρόσθετα στοιχεία επιβεβαίωσης των προσόντων σας, τα οποία θα πρέπει να προσκομίσετε.

Κατά την πρόσληψη θα ζητηθούν από την ΑΡΣΙΣ τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την νομοθεσία για την εγγραφή των εργαζομένων στο Μητρώο Μελών ΜΚΟ.

*Τα βιογραφικά  και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472 /97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.

el