Add Your Heading Text Here

Προκήρυξη θέσης εργασίας Γενικού Οικονομικού Διαχειριστή του έργου ΠΥΛΗ/ Υπευθύνου Οικονομικών για τις Μονάδες Ημιαυτόνομης Διαβίωσης Θεσσαλονίκης

tame

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 26, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αρ. Πρωτ.: 508
Ημερομηνία: 29/07/2021

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων προκηρύσσει 1 θέση αντικατάστασης  Γενικού Οικονομικού Διαχειριστή του έργου ΠΥΛΗ/ Υπευθύνου Οικονομικών για τις Μονάδες Ημιαυτόνομης Διαβίωσης Θεσσαλονίκης.

Τόπος εργασίας: Γραφεία Θεσσαλονίκης

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι αρχικά για 2 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης.

Θέση Γενικού Οικονομικού Διαχειριστή/Υπευθύνου Οικονομικών – πλήρους απασχόλησης:

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ σπουδών οικονομικής κατεύθυνσης
 • Συναφής προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών  σε οικονομικό αντικείμενο
  • Σε  χρηματοδοτούμενα προγράμματα  (ΕΣΠΑ, Interreg, Ευρωπαϊκά call)
  • Στη διαχείριση και παρακολούθηση προγραμμάτων και έργων (εθνικών, ευρωπαϊκών κ.α.)
 • Γνώσεις κατάρτισης και τήρησης προϋπολογισμών
 • Καλή γνώση αγγλικών
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (όλα τα εργαλεία του MS Office, χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης) και ευχέρεια στη χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Επιθυμητά προσόντα:

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο

Εμπειρία σε διαδικασίες προμηθειών

Γνώσεις Λογιστικής και Μισθοδοσίας

Συνεκτιμημένα προσόντα:

 • Εθελοντική εργασία
 • Γνώση χειρισμού του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (OΠΣ) (ιδανικά προσθέστε το στα απαραίτητα)

Απαραίτητες δεξιότητες που θα κριθούν κατά τη συνέντευξη:

 • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας
 • Άριστες οργανωτικές ικανότητες
 • Ικανότητα λήψης αποφάσεων

Καθήκοντα:

 • Την παρακολούθηση του οικονομικού προϋπολογισμού του έργου και των υποέργων και την καλή εκτέλεση αυτού.
 • Την επικοινωνία με τον μεθοδολογικά υπεύθυνο του έργου και με τους νόμιμους εκπροσώπους για τα ζητήματα που άπτονται του προϋπολογισμού και τη δράση γενικότερα. 
 • Την συγκέντρωση, επεξεργασία και έλεγχο των οικονομικών δεδομένων.
 • Τον έλεγχο της επιλεξιμότητας των δαπανών του έργου.
 • Την παρακολούθηση της απορρόφησης του προϋπολογισμού του έργου και του υποέργου  και την έγκαιρη και τεκμηριωμένη πρόταση τροποποίησης του.
 • Την ικανοποίηση των οικονομικών υποχρεώσεων του σχεδίου.
 • Τη μέριμνα για την έγκαιρη εξόφληση όλων των οφειλών του έργου προς προμηθευτές, συνεργάτες και προσωπικό.
 • Διεκπεραίωση των διοικητικών και οικονομικών υποθέσεων της δομής, ιδίως τήρηση του αρχείου με τις δαπάνες και έκδοση παραστατικών για  κάθε συναλλαγή μεταξύ της δομής και οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου.
 • Ανανέωση των προμηθειών της δομής σε αναλώσιμα και υλικά.
 • Συνεργασία με το λογιστήριο, συμβολή στη λογιστική παρακολούθηση του έργου.
 • Την κατάθεση μηνιαίων αναφορών και όλων των απαιτούμενων ενεργειών στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (OΠΣ), όπως αιτήματα κατανομής Δόσεων, τροποποίηση Τεχνικού Δελτίου Δράσης.
 • Συγκέντρωση απαιτούμενων δικαιολογητικών για την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης και των δόσεων.
 • Υπεύθυνος/η παρακολούθησης έγκαιρης υποβολής αιτημάτων και αναφορών. 
 • Τον γενικό οικονομικό έλεγχο και παρακολούθηση της Δράσης (όλων των υποέργων).
 • Την επικοινωνία με τη Διαχειριστική Αρχή και την εκάστοτε υπηρεσία εμπλεκόμενη στη Χρηματοδότηση της Δράσης.
 • Την παρουσία σε κάθε οικονομικό έλεγχο της Δράσης και την έγκαιρη αποστολή επιπροσθέτων στοιχείων και τεκμηριωτικών.

Ώρες απασχόλησης (εβδομαδιαίως): 40 ώρες

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο hr.thessaloniki@arsis.gr έως τις 25/08/2021 στις 17:00, με τίτλο «Προκήρυξη για τη θέση Υπεύθυνου Οικονομικών στο πρόγραμμα «ΠΥΛΗ» Μονάδες Ημιαυτόνομης Διαβίωσης Θεσσαλονίκης», τα κάτωθι:

 1. Βιογραφικό Σημείωμα 
 2. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση (Βιογραφικά που θα αποσταλούν χωρίς επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν θα θεωρηθούν έγκυρα και δεν θα συμπεριληφθούν στην διαδικασία αξιολόγησης)

Αν κληθούν σε συνέντευξη, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν προς επίδειξη τα κάτωθι:

 1. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας
 2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών
 3. Συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες 

Υποψήφιοι που θα κληθούν και θα προσέλθουν στη συνέντευξη, χωρίς τα παραπάνω έγγραφα, δεν θα συμπεριληφθούν στην τελική διαδικασία αξιολόγησης. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι να εργαστούν άμεσα.

Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση, τα οποία αποτελούν και τα κριτήρια αξιολόγησης του δυνητικού προσωπικού, και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Τα βιογραφικά θα αξιολογηθούν έως τις 27/08/2021 και οι υποψήφιοι που θα περάσουν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης (συνεντεύξεις), θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά στις  27/08/2021.

Οι συνεντεύξεις θα λάβουν χώρα από 30/08/2021 έως 31/08/2021. 

Κατά τη συνέντευξη μπορεί να σας ζητηθούν πρόσθετα στοιχεία επιβεβαίωσης των προσόντων σας, τα οποία θα πρέπει να προσκομίσετε.

Κατά την πρόσληψη θα ζητηθούν από την ΑΡΣΙΣ τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την νομοθεσία για την εγγραφή των εργαζομένων στο Μητρώο Μελών ΜΚΟ.

*Τα βιογραφικά  και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472 /97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.  

el