Add Your Heading Text Here

Search
Close this search box.

Προκήρυξη θέσης εργασίας Επιμελήτριας Καθαριότητας στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων της ΑΡΣΙΣ στους Ταγαράδες στην Θεσσαλονίκη

espa metoikos
espa metoikos

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ

ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 26, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αρ. Πρωτ: ΑΜ 5760

Ημερομηνία: 15/12/2022

Η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ταγαράδων στην Θεσσαλονίκη επαναπροκηρύσσει 1 νέα θέση Επιμελήτριας Καθαριότητας

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι έως 31/01/2023, με πιθανότητα ανανέωσης βάση προγράμματος χρηματοδότησης.

Θέση Επιμελήτριας Καθαριότητας πλήρους απασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα:

 • Απαραίτητη επαγγελματική εμπειρία στην φροντίδα-καθαριότητα επαγγελματικού χώρου.
 • Καλή Γνώση της Ελληνικής Γλώσσας
 • Απόφοιτος/η Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

Επιθυμητά προσόντα:

 • Άδεια οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου (με τουλάχιστον 1 έτος εμπειρίας)
 • Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Γνώση χειρισμού υπολογιστών

Συνεκτιμημένα προσόντα:

 • Προηγούμενη απασχόληση στο μεταναστευτικό / προσφυγικό και εμπειρία με ευάλωτες ομάδες
 • Εθελοντική εργασία

Απαραίτητες δεξιότητες που θα κριθούν στη συνέντευξη:

 • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας.
 • Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης.

Καθήκοντα:

 • Καθαριότητα και επιμέλεια όλων των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του Ξενώνα
 • Ενημέρωση του επιστημονικού προσωπικού για ζητήματα που κρίνει σημαντικά (διαφωνίες μεταξύ των φιλοξενουμένων κτλ)
 • Ευθυγράμμιση με τις υποδείξεις της ομάδας συντονισμού σχετικά με τα καθήκοντα της, καθώς και την τυχόν προσαρμογή αυτών σε επείγουσες καταστάσεις

Ώρες απασχόλησης (εβδομαδιαίως): 40

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο arsis.staff@gmail.com ή έγχαρτα στα Γραφεία της ΑΡΣΙΣ επί της οδού Λέοντος Σοφού 26 με λήψη αριθμού πρωτοκόλλου, έως τις 05/01/2023 στις 17:00, τα κάτωθι, με τίτλο «Προκήρυξη για την θέση Επιμελητή-τριας Καθαριότητας στους Ταγαράδες».

 1. Βιογραφικό Σημείωμα
 2. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση

Αν κληθούν σε συνέντευξη, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν προς επίδειξη τα κάτωθι:

 1. Συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες, εφόσον υπάρχουν
 2. Πτυχίο/Απολυτήριο Υποχρεωτικής εκπαίδευσης

Υποψήφιοι που θα κληθούν και θα προσέλθουν στη συνέντευξη, χωρίς τα παραπάνω έγγραφα, δεν θα συμπεριληφθούν στην τελική διαδικασία αξιολόγησης.

Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση, τα οποία αποτελούν και τα κριτήρια αξιολόγησης του δυνητικού προσωπικού, και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Τα βιογραφικά θα αξιολογηθούν μέχρι τις 09/01/2023 και οι υποψήφιοι που θα περάσουν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης (συνεντεύξεις), θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά στις 09/01/2023.

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν είτε δια ζώσης είτε online μέσω skype στις 10/01/2023.

Κατά τη συνέντευξη μπορεί να σας ζητηθούν πρόσθετα στοιχεία επιβεβαίωσης των προσόντων σας, τα οποία θα πρέπει να προσκομίσετε.

Κατά την πρόσληψη θα ζητηθούν από την ΑΡΣΙΣ τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την νομοθεσία για την εγγραφή των εργαζομένων στο Μητρώο Μελών ΜΚΟ. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι  να μην έχει  καταδικαστεί ο (υποψήφιος/α)  εργαζόμενος/η  για οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα   ( εξαιρούνται οι παραβάσεις του ΚΟΚ) και η αντίστοιχη προσκόμιση ποινικού μητρώου. *Τα βιογραφικά  και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472 /97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.

el