Add Your Heading Text Here

Προκήρυξη Θέσης Εργασίας Επιμελητή-Συνοδού στο Φιλοξενείο Οικογενειών Αιτούντων Άσυλο, Θεσσαλονίκη

21013320 10154930980007218 476657985 n

Η ΑΡΣΙΣ-Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων  προκηρύσσει 1 νέα θέση εργασίας Επιμελητή/Συνοδού για τη στελέχωση του προσωπικού της  στο Φιλοξενείο Οικογενειών Αιτούντων Άσυλο στη Θεσσαλονίκη.

Το Φιλοξενείο Οικογενειών Αιτούντων Άσυλο αποτελεί Δομή φιλοξενίας για ευάλωτες οικογένειες που έχουν υποβάλλει αίτημα διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα.  Λειτουργεί με τη συνεργασία του Δήμου Θεσσαλονίκης και της ΑΡΣΙΣ στο πλαίσιο του προγράμματος «ESTIA II: Rental accommodation scheme for asylum seekers in Thessaloniki» που υλoποιείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές και μη κυβερνητικές οργανώσεις.

«Θέση Επιμελητή-Συνοδού», Πλήρους Απασχόλησης

Περιγραφή Θέσης Εργασίας/ Καθήκοντα:

 • Υποβοήθηση των φιλοξενούμενων οικογενειών με ευαλωτότητα στη διαχείριση θεμάτων καθημερινής διαβίωσης.
 • Μέριμνα/Φροντίδα των ανήλικων παιδιών των φιλοξενούμενων οικογενειών σε εκείνες τις περιπτώσεις που οι γονείς απαιτείται να βρίσκονται εκτός Φιλοξενείου.
 • Εποπτεία για την τήρηση των βασικών κανόνων διαμονής στο Φιλοξενείο.
 • Οργάνωση/Επιμέλεια των καθημερινών εργασιών που στόχο έχουν την εύρυθμη λειτουργία του Φιλοξενείου.
 • Συνοδεία των μελών των φιλοξενούμενων οικογενειών σε Υπηρεσίες, Φορείς και Σχολεία όταν και όπου απαιτείται.
 • Συμμετοχή στη ζωή, στο περιβάλλον και στις διαδικασίες λειτουργίας του χώρου για τη δημιουργία κοινοτικής υποστηρικτικής ατμόσφαιρας σε συνεργασία τόσο ατομικά όσο και ομαδικά με τις φιλοξενούμενες οικογένειες σε τυπικές και μη τυπικές συναντήσεις και δραστηριότητες.
 • Συνεργασία με την υπόλοιπη ομάδα προσωπικού. Παρουσία στις ομάδες προσωπικού και στις εποπτείες.
 • Τήτηρη/Συμπλήρωση των απαραίτητων εντύπων παρακολούθησης του έργου του επιμελητή/συνοδού.
 • Ευθυγράμμιση με τις υποδείξεις της ομάδας συντονισμού σχετικά με τα καθήκοντα απασχόλησης καθώς και την τυχόν προσαρμογή αυτών σε επείγουσες καταστάσεις.

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Απόφοιτος/η Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • Συναφή επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους.
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ.

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Άδεια οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου.
 • Γνώση ξένης γλώσσας.
 • Προηγούμενη εθελοντική απασχόληση με την ομάδα στόχου.

Απαραίτητες δεξιότητες που θα εκτιμηθούν κατά τη διαδικασία της συνέντευξης:

 • Ευελιξία στην εργασία σε διαφορετικές βάρδιες (πρωϊνές και απογευματινές).
 • Δυνατότητα απασχόλησης κατά τη διάρκεια του Σαββάτου.
 • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας προσωπικού.
 • Συνέπεια/ανθεκτικότητα σε συνθήκες εργασιακής πίεσης.
 • Υπευθυνότητα ως προς τα καθήκοντα απασχόλησης.

Διάρκεια Απασχόλησης: 5 μήνες.

Η διάρκεια απασχόλησης ορίζεται από 1η Φεβρουαρίου 2020 έως 30 Ιουνίου 2020 με δυνατότητα ανανέωσης.

Ώρες απασχόλησης (εβδομαδιαίως): 40 ώρες εβδομαδιαίως.

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά μέσω email στο hr.thessaloniki@arsis.gr έως τις 17/01/2020  τα κάτωθι με τίτλο «Προκήρυξη για τη θέση ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ/ΣΥΝΟΔΟΥ-Φιλοξενείο Οικογενειών Αιτούντων Άσυλο, Θεσσαλονίκη»:

 1. Βιογραφικό Σημείωμα.
 2. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση εργασίας.

Οι υποψήφιοι/ες που θα περάσουν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης (συνεντεύξεις) θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά.

*Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση, τα οποία αποτελούν και τα κριτήρια αξιολόγησης του δυνητικού προσωπικού, και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

*Τα βιογραφικά  και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472 /97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.

UNHCR EN
el